Язык сайта:
русский   украинский   English
    Загрузить (скачать) образец договора о предоставлении посреднических услуг.


Договір 

про надання посередницьких послуг кооперативам

м. Київ                                                                                ''_ '' _ _ _ _ 19_ р.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (назва кооперативу)

названий у подальшому "Замовник", в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

                                                     (п, і, п б, посада)

 що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, з однієї сторони, і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, назване у подальшому "Виконавець", в особі _ _ _ _ _ _ _ _ , що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , з другої 

(п, і, п б, посада)

 сторони, уклали цей договір про таке. 

І. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання з наданням допомоги у _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(зміст зобов'язання, вид діяльності)

1.2. Робота має бути виконана у термін до _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

1.2. Послуги надаються у такі терміни: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2. Права і обов'язки сторін.

2.1. Замовник надає Виконавцеві для виконання обов'язків:

 документи і матеріали з фінансово-господарської діяльності кооперативу;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(інше)

протягом _ _ _ _ _ _ _ днів розглядає пропозиції Виконавця щодо виконання зобов'язань. 2.2. Виконавець:

готує пропозиції щодо реалізації взятих зобов'язань, погоджує їх із Замовником; проводить консультування з предмету Договору;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(інше) 

3. Розрахунки

3.1. За виконання послуг, зазначених у п. 1.1 Договору Замовник сплачує Виконавцеві _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ крб. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3.2. Не пізніше _ _ _ _ терміну з дня підписання цього договору Замовник перераховує на   р/рахунок Виконавця суму, зазначену у п.З.1 Договору виставленням на інкасо платіжного доручення.

3.3. Замовник перераховує Виконавцеві _ _ _ _ _ _ _ % отриманого як результат його діяльності _ _ _ _ _ _прибутку.

                      (вид) 

4. Відповідальність сторін

4.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору.

4.2. За несвоєчасну оплату належних Виконавцеві сум Замовник сплачує штраф у розмірі _ _ _ _ _ крб. за кожен прострочений день, але не більше _ _ _ _ _ _ крб.

4.3. За порушення термінів, передбачених Договором, винна сторона сплачує неустойку в розмірі _ _ _ _ _ _.

4.4. Сплата неустойки (штрафу) не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором.

5. Термін дії і дострокове розірвання договору.

5.1. При невиконанні зобов'язань або порушенні умов цього Договору однією з сторін інша сторона має право одностороннім порядком розірвати Договір з висуненням вимог про відшкодування зазнаних збитків.

5.2. У випадку встановлення недоцільності або неможливості виконання зобов'язань за Договором зацікавлена сторона вносить пропозицію про дострокове розірвання Договору, яка має бути розглянута у _ _ _ _ денний термін. 

5.3. Договір діє з_ _ _ _ до _ _ _ _ _ _ . 

5.4. Договір може бути змінено за угодою сторін, яка оформлюється додатковою угодою. 6. Інші умови

6.1. Суперечки стосовно цього Договору підвідомчі Держарбітражеві. 

6.2._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7.Юридичні адреси сторін:

 

 Виконавець                                                                 Замовник