Язык сайта:
русский   украинский   English
    Загрузить (скачать) образец договора подряда с временным трудовым коллективом.


ДОГОВІР 
підряду з тимчасовим трудовим (творчим) колективом

м. ____________                                                         "____" ___________ 199 ___ р.        

______________________________________________________________________________,

(назва організації)

надалі "ЗАМОВНИК", в особі ____________________________________________________,

                        (П.І.Б., посада)

що діє на підставі ______________________________________________________________,

                (статуту, положення)

з одного боку, і тимчасовий трудовий (творчий) колектив, надалі "ТТК", в особі _________ ______________________________________________________________________________,

(П.І.Б.)

що діє на підставі рішення загальних зборів ТТК, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ТТК бере на себе зобов'язання виконати наступну роботу: _______________________________________________________________________

(характер та види роботи)

______________________________________________________________________________.

1.2. ТТК виконує роботу і здає ЗАМОВНИКОВІ окремі її етапи у відповідності до технічного завдання та календарного плану, що додаються до договору та є його невід'ємною частиною.

1.3. Строк виконання роботи.

Початок - ________________________________________________________________.

Закінчення - _____________________________________________________________.

ТТК має право дострокового виконання роботи.

1.4. Результати роботи надаються у вигляді ____________________________________

______________________________________________________________________________.

(форма надання роботи)

Окремі етапи роботи оформляються: _________________________________________.

                                         (вид оформлення)

1.5. Робота вважається виконаною після підписання акту приймання (технічного акту запровадження) представником ЗАМОВНИКА.

1.6. ЗАМОВНИК зобов'язується своєчасно прийняти й оплатити виконану роботу.

2. УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

2.1. Для виконання робіт ЗАМОВНИК забезпечує ТТК необхідними приміщеннями, засобами, матеріалами, обладнанням і комплектуючими виробами відповідно до опису, що додається до договору.

2.2. Члени ТТК виконують роботу на свій ризик у вільний від основної роботи час.

2.3. Керівник ТТК, обраний загальними зборами його членів (що засвідчується їхніми підписами в Даному Договорі), організовує усю роботу й несе персональну відповідальність за її результати, своєчасність і якість виконання роботи.

2.4. ТТК самостійно визначає склад виконавців, розподіляє між ними обов'язки та колективну винагороду.

2.5. ТТК надає ЗАМОВНИКОВІ звіти про виконані роботи в строк, встановлений у договорі (календарному плані).

2.6. ТТК зобов'язаний своєчасно та якісно виконати і передати ЗАМОВНИКОВІ проміжні та кінцеві результати робіт.

2.7. По закінченні роботи ТТК надає ЗАМОВНИКОВІ звіт про використані матеріально-технічні ресурси та повертає їх рештки ЗАМОВНИКУ.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У випадку невиконання зобов'язань кожна із сторін має право достроково розірвати договір з повідомленням іншої сторони за _________________________________.

                                                                (днів, місяців)

3.2. У випадку несвоєчасного початку робіт або їх виконання із суттєвим порушенням строків, передбачених договором (календарним планом), ЗАМОВНИК має право достроково розірвати договір з пред'явленням вимог про відшкодування збитків.

3.3.1. У випадку допущення ТТК відхилень від умов договору або виявлення інших недоліків, що погіршують роботу, ЗАМОВНИК має право зобов'язати ТТК усунути їх у ________ строк за свій рахунок.

3.3.2. ТТК відшкодовує ЗАМОВНИКОВІ витрати, які той поніс за час усунення допущених ТТК порушень і недоліків у роботі.

3.3.3. При виявленні вказаних порушень, недоліків, які погіршують роботу (результати роботи), винагорода ТТК зменшується на __________________________________ грн. (%).

3.4. При порушеннях, встановлених Даним Договором (календарним планом) строків, ТТК сплачує штраф (неустойку) в розмірі ____________________ грн. (%) за кожний день прострочення.

3.5. За наявності суттєвих відхилень від договору або інших суттєвих недоліків ЗАМОВНИК має право розірвати договір із пред'явленням вимог про відшкодування збитків.

3.6. При невиконанні п.2.7 Даного Договору стягується штраф (неустойка) у розмірі __________________________________ грн. (%).

3.7. Сплата штрафів, неустойки не звільняє сторони від виконання зобов'язань.

4. СУМА ВИНАГОРОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. За виконання роботи за Даним Договором ЗАМОВНИК виплачує ТТК у вигляді винагороди суму в розмірі _________________ грн. Виплата здійснюється на підставі протоколу розподілу винагороди.

4.2. Сума винагороди підлягає виплаті ТТК протягом ______ днів після закінчення роботи.

4.3. Інші умови ____________________________________________________________.

До договору додаються:

1) календарний план із зазначенням строків здачі окремих етапів роботи;

2) виписка з протоколу загальних зборів про обрання керівника ТТК.

Даний Договір укладено у двох примірниках, один з яких зберігається у ЗАМОВНИКА, а другий - у керівника ТТК.

Від особи ЗАМОВНИКА ____________________________________________________

Керівник ТТК ______________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________

___________ паспорт - серія _______ № _________ виданий "___" ________ 199__р. 

     (підпис)

ким ______________________________________________________________________.

Члени ТТК

1. _______________________________        _________________________________

2. _______________________________        _________________________________

3. _______________________________        _________________________________

                    (П.І.Б.)                                                   (підпис)