Язык сайта:
русский   украинский   English
    Загрузить (скачать) образец договора на участие в паевом строительстве.


ДОГОВІР 
на участь у пайовому будівництві

м. ____________                                                         "____" ___________ 199 ___ р.        

СТОРОНА-1: ______________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________, 

з одного боку, і

СТОРОНА-2: ______________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі ______________________________________________________________, 

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. У відповідності до Даного Договору СТОРОНА-1 приймає СТОРОНУ-2 у пайове будівництво на _________(________)__________-кімнатну квартиру в будинку за адресою:

______________________________________________________________________________.

Планове закінчення будівництва та здача будинку в експлуатацію: __________ р.

2. По закінченні спорудження будинку та здачі його в експлуатацію СТОРОНА-1 зобов'язується передати СТОРОНІ-2 у власність вищевказану квартиру протягом ______ днів, надати останній усі необхідні документи на цю квартиру, а також сприяти останній в оформленні права власності на неї.

3. Попередня базова вартість квартири складає ________________________ грн..

Остаточна ціна будівництва визначається після його закінчення шляхом розрахунку фактичної вартості будівництва з урахуванням коефіцієнта інфляції.

Коефіцієнт інфляції для розрахунків за Даним Договором визначається СТОРОНАМИ у відповідності до даних, що публікуються Держкомстатом про рівень цін.

Остаточна ціна будівництва повинна бути визначена на підставі останньої процентовки.

4. Етапи фінансування часткового будівництва СТОРОНОЮ-2:

1 етап: __________________________________________________________ грн.

протягом ____________________________________ з моменту підписання Даного Договору;

2 етап: ____________________________________________________________ грн.

в термін ______________________________________________________________________.

5. У випадку, якщо сума коштів, перерахованих СТОРОНОЮ-2 в рахунок пайового будівництва, буде перевищувати фактичну вартість будівництва, то СТОРОНА-1 зобов'язується надати СТОРОНІ-2 у власність квартири додатково, загальною площею пропорційно переплаченому, якщо угодою СТОРІН не буде передбачене інше.

6. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його СТОРОНАМИ та діє до "___" __________ 199 __ р.

7. Відповідальність сторін:

СТОРОНА-2 за Даним Договором несе наступну відповідальність:

- за прострочення попереднього фінансування та оплати будівництва пеня за кожен день прострочення в розмірі _______________ від суми боргу.

СТОРОНА-1 за Даним Договором несе наступну відповідальність:

- за прострочення по передачі квартир у власність СТОРОНИ-2 пеня в розмірі __________ відсотка від суми боргу;

- у випадку дострокового розірвання Даного Договору СТОРОНА-1 сплачує штраф у розмірі _____________ від суми фактичного фінансування, а також відшкодовує другій СТОРОНІ зазнані збитки.

У випадку систематичного порушення умов Даного Договору однією СТОРОНОЮ друга СТОРОНА має право розірвати Даний Договір достроково із стягненням усіх збитків, що виникли, з винної СТОРОНИ.

8. Інші умови:

Договір укладений у 2-х примірниках та зберігається у СТОРІН.

СТОРОНИ не мають права передавати свої права та обов'язки за договором іншим особам без письмової згоди другої СТОРОНИ.

У випадках, не передбачених Даним Договором, СТОРОНИ керуються чинним законодавством.

З моменту набрання Даним Договором чинності всі попередні переговори за ним, відповідне ділове листування та угоди втрачають силу.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін