Язык сайта:
русский   украинский   English
    Загрузить (скачать) образец договора на участие в комерческой выставке.


ДОГОВІР 
на участь у комерційній виставці

м. ____________                                                         "____" ___________ 199 ___ р.        

ОРГКОМІТЕТ: ____________________________________________________________,

в особі директора ______________________________________________________________, 

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

УЧАСНИК: _______________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі довіреності № _______ від "_____" ___________ 199__ р.‚ з іншого боку‚

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

УЧАСНИК надає для експонування на комерційно-торговій виставці зразки своєї продукції і товарів, а ОРГКОМІТЕТ організує виставлення цих товарів та продукції, сприяє укладенню взаємовигідних угод між УЧАСНИКОМ та третіми особами, а також надає УЧАСНИКУ додаткові послуги.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ОРГКОМІТЕТА

ОРГКОМІТЕТ за Даним Договором зобов'язаний:

- забезпечити умови для успішного функціонування заходу;

- надати учаснику необхідні приміщення - ________________________________________ ______________________________________________________________________________;

 (склад, сховище, демонстраційний майданчик, службове приміщення з телефоном)

- забезпечити умови для найбільш ефективного експонування зразків продукції та товарів УЧАСНИКА ___________________________________________________________________;

                                                                  (освітлення, дизайн, доступ, покажчики та ін.)

- включити відомості про УЧАСНИКА та його продукцію і товари до каталогів і проспектів заходу;

- організувати відповідне рекламне оформлення демонстраційних майданчиків УЧАСНИКА із власних матеріалів;

- надати користування телексним та телефаксним зв'язком;

- гарантувати збереження зразків продукції і товарів УЧАСНИКА, а також іншого майна на теріторії ОРГКОМІТЕТА.

3. ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА

УЧАСНИК зобов'язується:

- у термін ______________ до початку функціонування заходу надати ОРГКОМІТЕТУ відомості, необхідні для його участі в заході, розмір потрібних демонстраційних майданчиків, умови експонування, зберігання, а також іншу інформацію на вимогу ОРГКОМІТЕТА;

- у термін до _______ надати в розпорядження ОРГКОМІТЕТА зразки продукції і товарів;

- забезпечити під час роботи виставки супровід демонстрації експонатів поясненнями своїх фахівців.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ОРГКОМІТЕТА

УЧАСНИК здійснює наступну оплату:

- внесок на право участі __________________________________________________ грн.

- оплата за оренду приміщення ____________________________________________ грн.

- оплата за охорону й зберігання зразків продукції і товарів ____________________ грн.

                Усього ............................................... (з урахуванням ПДВ).

УЧАСНИК оплачує ОРГКОМІТЕТУ _________________ від суми всіх угод, укладених під час заходу.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Термін оплати: ____________________________________________________________.

Форма розрахунків: ________________________________________________________.

6. ТЕРМІНИ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

6.1. Даний Договір діє з моменту його підписання до завершення заходів - до "___" ________ 199 __ р.

6.2. Експонати повинні бути вивезені з території ОРГКОМІТЕТА в термін _________.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Сторони за Даним Договором несуть наступну відповідальність:

ОРГКОМІТЕТ _____________________________________________________________.

УЧАСНИК ________________________________________________________________.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але в будь-якому випадку до "__" ________ 199__ р.

8.2. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

8.3. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

8.4. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін