Язык сайта:
русский   украинский   English
    Загрузить (скачать) образец договора между гор. администрацией и предприятием на выполнение соц. заказа.


ДОГОВІР 
між міською адміністрацією та підприємством
на виконання соціального замовлення

м. ____________                                                         "____" ___________ 199 ___ р.        

МУНІЦИПАЛІТЕТ: ________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, 

(найменування посади, П.І.Б.)

що діє на підставі ______________________________________________________________, 

з одного боку, і

ВИКОНАВЕЦЬ: ___________________________________________________________,

в особі директора ______________________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з іншого боку, далі за текстом Даного Договору - "СТОРОНИ",

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. СТОРОНИ за Даним Договором зобов'язуються шляхом об'єднання фінансів, майна та зусиль спільно діяти в сфері виконання територіального соціального замовлення щодо розвитку муніципального житлового будівництва та в спільній пайовій участі з будівництва наступного об'єкта: __________________________________________________

                     (найменування будинку)

______________________________________________________________________________

(кількість квартир)

______________________________________________________________________________

(загальна площа)

______________________________________________________________________________.

(інші необхідні характеристики об'єкта, що будується)

2. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Для прискорення досягнення мети за Даним Договором СТОРОНИ зобов'язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити спільні наради, зустрічі й консультації, сприяти один одному в реалізації Даного Договору усіма наявними в їх розпорядженні засобами та можливостями.

3. ОБОВ'ЯЗКИ МУНІЦИПАЛІТЕТУ

3.1. МУНІЦИПАЛІТЕТ за Даним Договором зобов'язується:

3.1.1. Надати обов'язкове замовлення Муніципальному підприємству "_____________" на будівництво житлового будинку у відповідності до п.1 Даного Договору.

3.1.2. Делегувати ВИКОНАВЦЮ повноваження Генерального замовника з будівництва вищевказаного об'єкта.

3.1.3. Забезпечити надання ВИКОНАВЦЮ цільового пільгового кредиту на суму ________ 

_______________ (___________) грн. для виконання необхідного фінансування за Даним Договором під відсоткову ставку не вище ________ (_____________) відсотків річних.

3.1.4. Забезпечити контроль за своєчасним залученням коштів ВИКОНАВЦЯ на часткову участь у будівництві за Даним Договором.

3.1.5. Забезпечити контроль за вірним освоєнням коштів ВИКОНАВЦЯ на будівництво будинку Муніципальним підприємством "_______________".

3.1.6. Координувати розрахункові та підрядні взаємовідносини між ВИКОНАВЦЕМ, Муніципальним підприємством "___________" та іншими підприємствами та організаціями, що так чи інакше беруть участь у реалізації соціального замовлення за Даним Договором.

3.1.7. По закінченні будівництва та введення об'єкта в експлуатацію надати ВИКОНАВЦЮ  ______________________(_____________) кв.м.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. ВИКОНАВЕЦЬ за Даним Договором зобов'язується:

4.1.1. Після підписання Даного Договору негайно приступити до виконання функцій Генерального замовника з будівництва житлового будинку за п.1 Даного Договору.

4.1.2. Вжити необхідних заходів для укладення до "__" _______ 199__ р. договору  підряду на капітальне будівництво з Муніципальним підприємством "___________________".

4.1.3. Вживати необхідних заходів щодо залучення субпідрядників для виконання необхідних будівельних та комунікаційних робіт, а також узгоджувати й координувати всі необхідні технічні умови по будівництву будинку за п.1 Даного Договору.

4.1.4. Надавати в строк МУНІЦИПАЛІТЕТУ інформацію про перебіг виконання спільного проекту по будівництву житлового будинку.

4.1.5. Використовувати грошові кошти цільового пільгового кредиту, отримані за п.3.1 Даного Договору, лише для будівництва житлового будинку за п.1 Даного Договору.

4.1.6. Здійснювати відповідне та своєчасне фінансування будівельно-підрядної діяльності Муніципального підприємства "____________" на умовах договору, укладеного з останнім.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

5.1. Термін дії договору складає _____ з моменту підписання до "__" _______ 199__ р.

5.2. Даний Договір може бути пролонгований (продовжений) СТОРОНАМИ за взаємною згодою на визначений або невизначений термін.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. СТОРОНИ за даним Договором несуть наступну відповідальність:

МУНІЦИПАЛІТЕТ:

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________.

ВИКОНАВЕЦЬ:

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________.

6.2. Даний Договір може бути розірвано за заявою однієї із СТОРІН у випадку невиконання другою СТОРОНОЮ своїх зобов'язань. У цьому випадку всі невигідні наслідки розірвання покладаються на винну СТОРОНУ.

6.3. За порушення умов Даного Договору винна СТОРОНА відшкодовує спричинені цим збитки, в тому числі втрачену вигоду, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Усі суперечки між СТОРОНАМИ, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України в Арбітражному суді.

7.2. СТОРОНИ визначають, що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті СТОРОНАМИ протягом _________ днів з моменту отримання претензії.

8. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

8.1. Умови Даного Договору мають однакову зобов'язувальну силу для СТОРІН і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'язковим складанням письмового документу.

8.2. Жодна із СТОРІН не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої СТОРОНИ.

9. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Повноважними представниками СТОРІН за Даним Договором є:

МУНІЦИПАЛІТЕТ: ___________________________ телефон _____________________,

___________________________________________ телефон ______________________.

ВИКОНАВЕЦЬ:______________________________ телефон ______________________,

___________________________________________ телефон ______________________.

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із СТОРІН.

11.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, СТОРОНИ керуються чинним цивільним законодавством.

11.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

11.4. СТОРОНИ зобов'язуються при виконанні Даного Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в Даному Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх виробничих зв'язків.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін