Язык сайта:
русский   украинский   English
    Загрузить (скачать) образец договора залога имущества.


ДОГОВІР
 застави майна

 

м. _______________

"___" _________ р.

 

Комерційний банк ___________, в особі _____________________________, діючого на підставі _________________, далі - Заставоутримувач, з одного боку, та _________________, в особі ___________, діючого на підставі _____________, далі - Заставодавець, з другого боку, уклали цей договір про наступне.

 

1. Заставодавець передає в заставу Заставоутримувачеві належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме:

_______________________________________________________________________ (надалі - Майно), як забезпечення повернення позики в сумі, виданої за кредитним договором N ___ від _____ року, а також відсотків за користування позикою, виходячи з ___ річних, пені, враховуючи відшкодування збитків, завданих простроченням платежів за кредитним договором, а також відшкодування витрат зі звернення стягнення на предмет застави в повному обсязі, визначеному на момент фактичного задоволення вимог.

2. Майно належить Заставодавцеві на підставі

_______________________________________________________________________.

(правовий титул володіння)

3. Заставодавець засвідчує, що предметом застави за цим Договором стає також право користування _____ землі, на якій розташовано нерухоме майно, що є предметом застави за цим Договором.

Заставодавцеві зазначена земля надана в постійне користування, що підтверджується Державним актом на право постійного користування землею від ______ року.

4. Заставлене майно залишається у володінні Заставодавця за місцезнаходженням у м. __________________.

5. Узгоджена Сторонами вартість Майна становить _______ грн.

6. Заставодавець засвідчує, що Майно, яке передається в заставу, нікому не продане, не заставлене, в спорі та під забороною (арештом) не перебуває, спору про Майно (про права на Майно) не існує, жодні права на Майно іншим особам не передані.

7. Строк виконання зобов'язання, забезпеченого цим Договором, встановлено до _____ р.

8. Заставодавець до закінчення строку дії цього Договору має право лише володіти та користуватись заставленим Майном. Тому Майно, а також права на нього, не можуть бути використані Заставодавцем як предмет будь-яких цивільно-правових договорів та угод. У разі порушення цієї умови Заставодавець сплачує Заставоутримувачеві штраф у розмірі ______ відсотків від вартості Майна, яке є предметом угод та договорів, а будь-які угоди, укладені Заставодавцем, у яких предметом виступатиме Майно чи права на нього, є недійсними з моменту їх укладення.

9. Заставоутримувач має право перевіряти документально і фактично розмір, стан та умови зберігання заставленого Майна.

10. У разі неналежного виконання (несвоєчасне повернення суми кредиту, відсотків, пені) Заставодавцем умов кредитного договору, Заставоутримувач має право звернути стягнення на Майно, задовольнити свої вимоги у повному обсязі на момент фактичного задоволення, у тому числі відшкодування збитків.

11. Заставодавець зобов'язується сплачувати передбачені законодавством податки та збори, пов'язані з Майном.

12. Заставодавець несе відповідальність за ризик випадкової загибелі Майна. У разі загибелі предмета застави Заставодавець зобов'язується надати аналогічне за вартістю майно або, незалежно від настання строку, виконати свої зобов'язання за кредитним договором у повному обсязі або у відповідній частині.

13. Звернення стягнення на заставлене Майно може бути здійснено у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса з подальшою реалізацією Майна заінтересованим покупцям за ринковими цінами або через аукціон.

14. У разі ліквідації юридичної особи - Заставодавця, Заставоутримувач набуває права звернення стягнення на заставлене Майно, незалежно від настання строку виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, без згоди Заставодавця.

15. Взаємовідносини Сторін протягом дії Договору в частині, не передбаченій цим Договором, регулюються Законом України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 р.

16. При частковому виконанні зобов'язання Заставодавцем застава зберігається у попередньому обсязі.

17. Цей Договір набуває чинності після його нотаріального посвідчення і діє до повного виконання Заставодавцем своїх зобов'язань за кредитним договором N ______ від _________ р.

18. Нотаріус одночасно з посвідченням цього Договору накладає заборону на відчуження нерухомого Майна, яке є предметом застави.

19. Цей Договір укладений у трьох примірниках, один з яких зберігається у справах нотаріальної контори, а інші видаються Сторонам.

Юридичні адреси Сторін 

Заставоутримувач:

Заставодавець:

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________