Язык сайта:
русский   украинский   English
    Загрузить (скачать) образец договора залога товаров в переработке.


ДОГОВІР
 про заставу товарів у переробці

 

м. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"_ _ " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ р.

 

ЗАСТАВНИК: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

У відповідності до даного Договору ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право у випадку невиконання ЗАСТАВНИКОМ своїх зобов'язань за договором у п. 2.1 (далі за текстом - "основний договір") отримати задоволення за рахунок майна, заставленого на нижчевказаних умовах.

 

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЗАСТАВОЮ

2.1. Підстава появи зобов'язання, забезпеченого заставою за даним Договором: договір від "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ р. N _ _ _ _ _.

 

2.2. ЗАСТАВНИКОМ за основним договором виступає _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

 

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ за основним договором виступає _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

 

2.3. Предметом основного договору є _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

 

2.4. Термін виконання зобов'язання, забезпеченого даним Договором:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

 

3. РОЗМІР ЗАБЕЗПЕЧЕНОЇ ЗАСТАВОЮ ВИМОГИ

Розмір забезпеченої заставою вимоги складає:

 

3.1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

3.2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

3.3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Усього: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

4. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ (СКЛАД ТОВАРІВ У ПЕРЕРОБЦІ)

4.1. Предметом застави є наступне майно: 

4.1.1. Вид заставленого товару: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4.1.2. Кількість: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4.1.3. Якість: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4.1.4. Ймовірні якісні зміни товару: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

4.2. Переробка заставленого товару не повинна зменшувати його вартість.

 

4.3. УЗГОДЖЕННЯ за даним Договором вартість заставленого майна складає _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

 

4.4. Вищевказане майно належить ЗАСТАВНИКУ на праві _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

 

4.5. Заставлене майно залишається у володінні ЗАСТАВНИКА з місцезнаходженням у: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

 

5. ПРАВА ЗАСТАВНИКА З РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗАСТАВЛЕНИМ МАЙНОМ

5.1. ЗАСТАВНИК має право переробляти у своєму виробництві заставлені товари, так як право ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ поширюється на вироблені й перероблені товари та готову продукцію.

 

5.2. Наступна застава заставленого об'єкта нерухомості 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(допускається, допускається за згодою ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

не допускається)

 

5.3. ЗАСТАВНИК зобов'язаний (не зобов'язаний) застрахувати заставлене майно за наступних умов: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

5.4. ЗАСТАВНИК зобов'язаний у повному обсязі відшкодувати ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ збитки, спричинені втратою, нестачею або пошкодженням заставленого майна.

 

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

 

6.2. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної з сторін.

 

 

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін