Язык сайта:
русский   украинский   English


Теорії виникнення держави

Перші держави на нашій планеті з'явилися біля п'ятдесяти сторіч тому назад. У цей час у юридичній науці існує досить широке коло теорій, що пояснюють походження держави. До числа основних з них ставляться наступні:

1. Теологічна. Першопричиною появи держави називається "слово боже", божественна воля з усіма наслідками, що випливають звідси, безумовного, беззастережного, покірного прийняття даного людям понад.

2. Патріархальна. Прихильники цієї теорії проводять паралель між природно необхідною владою батька в родині (патріарха) і повноваженнями верховного володаря в країні, підкреслюючи, що держава є продукт історичного розвитку родини.

3. Договірна. Передумовою появи держави вважається "війна всіх проти всіх" тобто "природний стан" людей, кінець якому поклало установу держави, як результату договору між людьми, прояву їхньої волі й розуму.

4. Психологічна. Ця теорія виводить державу з людської психіки, який властива потреба наслідувати й підкорятися лідерові, що видається особистості, здатної керувати суспільством. Держава є організація для здійснення такого керівництва.

5. Теорія насильства. Поява держави зв'язується з війнами, властивими історії розвитку людства як прояв закону природи, що припускає підпорядкування сильними слабких, для закріплення поневолення яких і створюється держава як особливий апарат примуса.

6. Органічна теорія. Держава розглядається як результат соціальної (органічної) еволюції, коли відбувається природний добір у ході зовнішніх воєн і завоювань, що приводить до появи урядів, керуючих соціальним організмом, що вподібнюється організму людському.

7. Історико-матеріалістична. У вітчизняній юридичній науці ця теорія придбала домінуюче значення й одержала найбільш докладне висвітлення в навчальній літературі. Відповідно до даної теорії, держава - це продукт природничо-історичного розвитку суспільства. Первісне суспільство характеризується відсутністю держави.

Історико-матеріалістична теорія розрізняє виникнення держав: а) європейських, б) східних (азіатських).

Логіка процесу виникнення європейських держав відбита в наступних моментах розвитку суспільства. Спочатку відбувся великий суспільний поділ праці (від землеробства відділилося скотарство, потім ремесло й з'явилося купецтво). Суспільний поділ праці викликало ріст його продуктивності й поява так званого надлишкового продукту, тобто одна родина або навіть одна людина провадили більше, ніж споживали. У колишніх економічних умовах цього не було. Слідством появи надлишкового продукту- головного моменту в розкладанні первісного суспільства- стало виникнення приватної власності, імущих і незаможних, визискувачів і експлуатованих. Останні являли собою два класи, інтереси яких були непримиренні. У суспільстві, розколотому на два таких класи, виникає класова боротьба. Інтерес економічно панівного класу укладається в збереженні й зміцненні свого положення, а пригнобленого класу- у рятуванні від гноблення, зміні свого положення в кращу сторону. Класова боротьба приводить в остаточному підсумку до появи держави як органа, здатного на основі організованого примуса й насильства забезпечити існування суспільства, що роздирається внутрішніми протиріччями, як єдиного цілого. При цьому економічно пануючий і самий могутній клас одночасно стає й класом пануючої політично, тобто держава споконвічно з'являється як орган, що діє в інтересах саме цього класу. Поступово клас, що захопив публічну владу, формує й вигідні йому органи влади.

У даній теорії розрізняють три основні форми виникнення держави:

1) афінську,

2) римську,

3) древнегерманскую.

Перша з них викладена вище і являє собою класичну форму виникнення держави. На відміну від її в Древньому Римі процес утворення держави був прискорений тривалою боротьбою плебеїв проти патриціїв, що стимулювала розкладання родоплеменного будуючи. У древніх германців утворення держави прискорилося завоюванням чужих територій і скоренням народів, що жили там, панування над якими було неможливо без створення відповідного апарата керування й примуси

Якщо виникнення європейських держав головним чином обумовлено класовим поділом суспільства, то процес виникнення східних держав характеризується плавною зміною первісного суспільства в государственно-организованное, поступовим переростанням первісного родоплеменного суспільства в державу.

Головні причини появи східних держав:

необхідність проведення великомасштабних робіт для розвитку поливного землеробства як основи економічного благополуччя суспільства;

необхідність об'єднання більших груп людей і великих територій для досягнення цієї мети;

необхідність у централізованому керуванні об'єднаною масою людей.

На тлі дії цих причин з апарата керування родоплеменными об'єднаннями виникає властиво державний апарат. Будучи продуктом природничо-історичного розвитку суспільства, державний апарат поступово відокремлюється від суспільства, його функціонери стають панівним класом, що експлуатує працю общинників.