Язык сайта:
русский   украинский   English


Правові форми діяльності Верховної Ради АРК

Діяльність Верховної Ради АРК здійснюється практично у всіх правових формах: нормотворчій, контрольній, установчій, правозастосовчій та інтерпретаційній. Однак найбільш детальну регламентацію отримали перші дві правові форми.

Нормотворчий процес у Верховній Раді АРК досить детально внормований у Розділі ІV Регламенту Верховної Ради АРК.

Згідно зі ст.10 Закону «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», право внесення проектів нормативно-правових актів до Верховної Ради АРК належить депутатам Верховної Ради АРК і Раді міністрів АРК. При цьому, депутати можуть реалізувати своє право як індивідуально, так і колективно. Право внесення проектів нормативно-правових актів може реалізуватися депутатами і Радою міністрів АРК у двох формах: 1) у формі проекту нового нормативно-правового акту, проекту нормативно-правового акту про зміни і доповнення до чинного нормативно-правового акту, або про його відміну в цілому або в частині; 2) у формі поправок і пропозицій до проекту нормативно-правового акту, що розглядається у Верховній Раді АРК. Проекти нормативно-правових актів, що надходять від інших суб’єктів, можуть бути внесені до Верховної Ради АРК тільки через депутатів Верховної Ради АРК або Раду міністрів АРК.

Верховна Рада АРК на основі пропозицій депутатів і Ради міністрів АРК затверджує план підготовки проектів нормативно-правових актів на сесію, згідно з яким визначаються головні постійні комісії по розробці відповідних проектів. Розробка проектів може доручатись і Раді міністрів АРК.

Проекти правових актів вносяться на розгляд Верховної Ради АРК у суворій відповідності до Регламенту Верховної Ради АРК і Положення про порядок роботи з проектами нормативно-правових та інших актів, що подаються на розгляд Верховної Ради автономної Республіки Крим та її Президії. Внесені проекти приймаються, реєструються і ставляться на облік у відділі діловодства і контролю Секретаріату Верховної Ради АРК із зазначенням дати подання і додержанням порядку та умов їх проходження.

Проекти правових актів і матеріали до них в день надходження передаються Голові Верховної Ради АРК або його заступникам (згідно з розподілом обов’язків) і за їх дорученням копіюються і направляються:

1. До постійної комісії (головної), до відання якої належить відповідний проект правового акту;

2. До постійної комісії Верховної Ради АРК з питань законодавства, законності, правопорядку та військових питань для підготовки висновку (за відсутності зауважень проект візується без надання висновку);

3. До інших постійних комісій для попереднього розгляду;

4. До юридичного відділу Секретаріату Верховної Ради АРК для підготовки висновку (за відсутності зауважень він візується Правовою службою без надання висновку);

5. Керівникові Секретаріату Верховної Ради АРК;

6. До відділу з організаційної роботи;

7. До Ради міністрів АРК.

Копії проектів правових актів, підготовлених депутатами Верховної Ради АРК, з доданими до них матеріалами направляються відділом діловодства і контролю до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим для надання висновків по них. За відсутності зауважень проект візується Головним управлінням юстиції без надання висновку.

Постійні комісії, яким дано доручення, юридичний відділ Секретаріату Верховної Ради АРК, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в АРК у десятиденний термін (якщо не буде зазначений інший) вивчають проект правового акту і подають по ньому головній комісії свої пропозиції і зауваження.

Верховна Рада АРК при розгляді питання може наділити статусом головної комісії спеціально створену нею депутатську робочу групу (комісію).

Головна комісія у п’ятиденний строк (якщо не буде встановлений інший) узагальнює зауваження і пропозиції, отримані від інших комісій, вивчає економічне і юридичне обґрунтування проекту правового акту, його зв’язок з іншими актами і готує висновок по проекту, після чого проект подається на розгляд Президії Верховної Ради АРК суб’єктом, який вніс проект. За відсутності зауважень по проекту головна комісія візує проект без надання висновку.

У випадку надходження до Верховної Ради АРК кількох проектів правових актів з одного і того ж питання для можливого об’єднання їх в один проект Президією Верховної Ради АРК створюється узгоджувальна комісія у складі авторів, депутатів Верховної Ради АРК і спеціалістів. За відсутності згоди суб’єктів права на внесення об’єднаного проекту на розгляд Верховної Ради АРК виносяться усі подані проекти.

Включення проекту правового акту до проектів порядку денного сесії, на пленарний тиждень, на день пленарного засідання здійснюється в порядку, передбаченому ст.ст.26, 27 Регламенту Верховної Ради АРК.

Обговорення і прийняття проектів правових актів відбувається на пленарному засіданні Верховної Ради АРК і здійснюється, як правило, у двох читаннях, якщо при цьому стосовно відповідного проекту правового акту Верховною Радою АРК не буде прийнято інше рішення.

При розгляді проекту правового акту в першому читанні заслуховується доповідь автора проекту і співдоповідь головної комісії за її ініціативою. У першому читанні обговорюються основні концептуальні положення проекту, висловлюються зауваження і пропозиції як у цілому по проекту, так і по окремих його положеннях. У випадку схвалення проекту правового акту Верховна Рада АРК визначає термін його подання для розгляду у другому читанні. Рішення по проекту правового акту, розглянутому в першому читанні, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального числа депутатів Верховної Ради АРК. За результатами голосування Верховна Рада АРК приймає постанову (рішення).

За рішенням Верховної Ради АРК проект нормативно-правового акта може бути винесений на всенародне обговорення.

Якщо в результаті першого читання Верховна Рада АРК визнає представлений проект нормативно-правового акта готовим для прийняття в цілому, він може бути прийнятий в цілому без постатейного голосування, не переходячи до другого читання.

Проект нормативно-правового акта, не прийнятий у першому читанні, направляється особі або органу, що вніс проект, для доробки з урахуванням зауважень і пропозицій, що надійшли під час обговорення.

Проект нормативно-правового акта, прийнятий у першому читанні, Верховною Радою АРК передається головній комісії для доопрацювання. Головна комісія за необхідності доопрацювання проекту правового акта створює робочу групу, яка в місячний термін вивчає внесені поправки і пропозиції і доопрацьований проект передає у встановленому порядку до Ради міністрів АРК, за необхідності – до Міністерства фінансів чи іншого міністерства, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в АРК, юридичного відділу Секретаріату Верховної Ради АРК. Зазначені органи в 10-денний термін повинні підготувати висновки щодо представленої редакції проекту нормативно-правового акта, а за відсутності зауважень – завізувати його.

Проекти нормативно-правових актів для другого і наступних читань, а також рішення про внесення змін і доповнень у чинні нормативно-правові акти представляються у вигляді порівняльних таблиць відповідних текстів.

Під час розгляду проекту нормативно-правового акта у другому читанні з доповіддю на пленарному засіданні Верховної Ради АРК виступає автор проекту. За згодою автора проекту з доповіддю може виступити член робочої групи з доопрацювання проекту або голова головної комісії. Головна комісія має право виступити із співдоповіддю.

Обговорення і прийняття проекту нормативно-правового акта здійснюється по кожній статті (її частині, пункту, абзацу) і внесеній до неї поправці (пропозиції) окремо. Після постатейного прийняття проекту нормативно-правового акта на голосування ставиться проект у цілому. Нормативно-правовий акт вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Верховної Ради АРК.

Нормативно-правові та інші акти протягом 5-денного терміну після їх прийняття Верховною Радою АРК остаточно доопрацьовуються головними комісіями та ініціаторами проекту, візуються головою головної комісії, передаються до відділу діловодства і контролю Секретаріату Верховної Ради АРК. Цей відділ протягом 5 днів направляє зазначені акти для візування до юридичного відділу і готує їх для подання керівником Секретаріату на підпис Голові Верховної Ради АРК. Голова верховної Ради АРК зобов’язаний підписати правовий акт Верховної Ради АРК протягом 14 днів після його прийняття. Правовий акт, підписаний Головою Верховної Ради АРК, направляється: до редакції газети «Крымские известия» – для публікації; в редакційно-видавничий відділ Секретаріату Верховної Ради АРК – для внесення у «Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим»; до юридичного відділу Секретаріату Верховної Ради АРК – для обліку, кодифікації і систематизації у правовій базі АРК; до прес-центру Верховної Ради АРК; до Ради міністрів АРК, інших органів, установ та організацій в установленому порядку.

Контрольна форма діяльності Верховної Ради АРК та її органів внормована Розділом V Регламенту Верховної Ради АРК.

Верховна Рада АРК з питань, віднесених до відання АРК і Верховної Ради АРК, безпосередньо, через постійні або тимчасові комісії, інші створювані нею органи здійснює контроль за додержанням прав і свобод громадян, виконанням Конституції АРК і правових актів Верховної Ради АРК, контроль за використанням коштів республіканського бюджету, що належить АРК, природних ресурсів, навколишнього природного середовища.

Верховна Рада АРК здійснює контрольні функції у наступних формах:

– аналіз і узагальнення, а в необхідних випадках – перевірка звернень громадян;

– витребування необхідних відомостей, правових актів, документів і матеріалів для вивчення, організації перевірки й реагування;

– заслуховування звітів та інформації керівників органів, що утворюються Верховною Радою АРК і їй підконтрольні;

– заслуховування звітів та інформації посадових осіб, які обираються, призначаються і затверджуються Верховною Радою АРК;

– доручення проведення перевірок відповідним органам і установам; розгляд на пленарному засіданні результатів перевірок і прийняття необхідних рішень;

– утворення в установленому порядку для проведення перевірок тимчасових депутатських і змішаних комісій, розгляд на пленарному засіданні результатів цих перевірок з прийняттям необхідного рішення;

– вирішення питань відповідальності посадових осіб та органів у зв’язку з виявленими порушеннями.

Контрольні функції здійснюються у плановому порядку або на підставі звернень громадян і юридичних осіб. Загальне керівництво щодо організації контрольних функцій Верховної Ради АРК здійснює Голова Верховної Ради АРК.