Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору про сумісну діяльність, пов'язану з міжнародним регулярним перевезенням пасажирів.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір про сумісну діяльність, пов'язану з міжнародним регулярним перевезенням пасажирів

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

          (місто)                                                                                                                                                                                          (дата)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

                                                 (назва підприємства, посада керівника, його (або підприємця-громадянина)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (далі - Український перевізник),

                                                     прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                          (статуту підприємства, положення або свідоцтва про державну

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

                                                              реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи)

з однієї сторони, і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                     (назва підприємства, посада керівника, його  (або підприємця - громадянина)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (далі - Іноземний перевізник),

                                                 прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                               (статуту підприємства, положення або свідоцтва

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

                                 про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи)

з іншої   сторони   (далі  -  Сторони),  уклали  цей  договір  про нижченаведене:

         На підставі  цього  договору  Сторони  зобов'язуються сумісно діяти  з  метою  здійснення  міжнародних   регулярних   перевезень пасажирів протягом _ _ року з _ _ _ _ _ по _ _ _ _ _ , автобусами в кількості _ _ _ _ _ _ автобусо-годин.

         1. Перевезення  пасажирів на маршруті здійснюється автобусами  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                               (приналежність, кількість, марки)

відповідно до розкладу руху автобусів.

         2. Тарифи на міжнародні регулярні  перевезення  пасажирів  на маршруті: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

         3. Термін відкриття маршруту - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                                                               (дата відкриття маршруту

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

                                                                                 і період виконання пробних рейсів)

4. Умови договору

4.1. Сторони домовилися:

виконувати вимоги відповідних міжнародних договорів, а також правил перевезень пасажирів та  інших  нормативно-правових  актів, нормативних документів, які діють на території Сторін;

встановлювати вартість проїзду пасажирів і перевезення багажу лише за взаємною домовленістю;

забезпечувати виконання розкладу руху автобусів;

забезпечувати своєчасне відправлення (прибуття) автобусів лише з автовокзалів або автостанцій згідно з узгодженим  маршрутом руху;

взаємно визнавати порядок продажу квитків, організації перевезень, технічного обслуговування рухомого складу;

організовувати регулярну і доступну рекламу транспортних послуг на території своєї держави в місцевий  пресі,  по  радіо  і телебаченню та в інших формах;

розмістити розклад руху автобусів на автовокзалах (автостанціях) не пізніше ніж за _ _ _   днів   до   початку перевезень;

інформувати за _ _ _ днів до виконання рейсу одна одну про кількість проданих квитків і про  додаткові послуги, які можуть бути запропоновані пасажирам (бронювання місць в готелях, організація зустрічей, інформування населення, надання  транспорту для обслуговування пасажирів тощо);

своєчасно інформувати одна одну про зміну дорожніх умов;

додержуватися умов заміни автобуса, який вийшов з ладу;

забезпечувати відпочинок водіїв у готелі (мотелі, кемпінгу тощо), надавати місце для стоянки автобуса під охороною;

провадити власним коштом передрейсовий медичний огляд водіїв;

здійснювати контроль за технічним станом автобусів та проводити щоденно їх технічне обслуговування;

контролювати   перевезення   за   визначеним   маршрутом   по території своєї держави;

забезпечити безпечне перевезення пасажирів та багажу.

5. Порядок продажу квитків та взаєморозрахунків

5.1. Сторони здійснюють продаж квитків на автобуси в прямому напрямку згідно з узгодженою кількістю місць для кожного рейсу.

5.2. Попередній продаж квитків провадиться квитковими касами в пунктах відправлення - за _ _ _ , а  в  пунктах  прибуття  за  - _ _ _ днів до дня виконання рейсу.

5.3. Порядок взаєморозрахунків і повернення пасажиру вартості квитка та наданих йому послуг визначається за домовленістю Сторін, але умови, які містить ця домовленість, не повинні погіршувати правового становища пасажира, яке визначається чинним законодавством.

6. Відповідальність сторін

6.1.  У  разі  невиконання  умов   договору   винна   Сторона відшкодовує нанесені збитки.

6.2. У разі запізнення автобуса в обумовлений між Сторонами пункт подачі більш ніж на 30 хвилин проти узгодженого ними часу Сторона, що замовила автобус, має право відмовитись від  його використання. При цьому запізнення  прирівнюється  до  невиконання іншою Стороною умов договору.

7. Розірвання договору та процедура вирішення спірних питань

7.1. Договір може бути розірвано за обопільною згодою Сторін. На вимогу однієї зі Сторін договір може бути достроково розірвано за рішенням суду, арбітражного суду у разі невиконання  іншою Стороною своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами. Сторона, яка є  ініціатором розірвання договору, письмово попереджає іншу Сторону не пізніше  ніж  за  30 днів.

7.2. Спори, що виникають під час укладання, зміни, розірвання та виконання цього договору,   розв'язуються   шляхом   ведення переговорів або в порядку, установленому законодавством.

8. Терміни дії Договору та юридичні адреси Сторін

8.1. Термін дії договору встановлюється з "_ _" _ _ _ _ _ року до "_ _" _ _ _ _ _ року. У разі відсутності (за місяць до кінця дії договору) заяви від будь-якої Сторони про перегляд умов цього договору, термін його дії  автоматично  продовжується  на наступний рік, і так кожного року.

8.2. Юридичні адреси Сторін:

Український перевізник: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Іноземний перевізник: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Договір підписали:  

 

Український перевізник  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(посада, підпис)

М. П. 

Іноземний перевізник

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(посада, підпис)

М. П.