Язык сайта:
русский   украинский   English


Про затвердження Змін до Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.06.2006 N 489
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 липня 2006 р.
                   за N 791/12665
 
 
     Про затвердження Змін до Положення про класного
       керівника навчального закладу системи
          загальної середньої освіти
 
 
   Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити зміни до Положення про класного керівника
навчального  закладу  системи  загальної  середньої  освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
06.09.2000 N 434 ( z0659-00 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26.09.2000 за N 659/4880 (додаються).
 
   2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки  Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ
до відома керівників навчальних закладів.
 
   3. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра Жебровського Б.М.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   29.06.2006 N 489
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 липня 2006 р.
                   за N 791/12665
 
 
               ЗМІНИ
          до Положення про класного
         керівника навчального закладу
        системи загальної середньої освіти
              ( z0659-00 )
 
 
   1. У пункті 1.4:
   абзац четвертий після слів "середньої освіти"  доповнити
словами "та професійно-технічної освіти, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 N 1717 ( 1717-2000-п )
"Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст,
структуру і 12-річний термін навчання" та постановою Кабінету
Міністрів України від 17.08.2002 N 1135 ( 1135-2002-п ) "Про
затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти", з
урахуванням відповідних відмінків;
   пункт доповнити абзацом 9 такого змісту:
   "формування екологічної культури особистості, набуття знань і
досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної
природоохоронної роботи".
 
   2. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:
   "Обов'язки класного керівника покладаються на педагогічного
працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти,
який має педагогічну освіту, або відповідну професійну освіту та
професійно-педагогічну   підготовку,   здійснює  педагогічну
діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє
виконувати ці обов'язки'.
 
   3. У пункті 2.2:
   перше речення викласти в такій редакції:
   "Обов'язки класного  керівника  покладаються  директором
навчального  закладу  на  педагогічного  працівника  або  на
досвідченого майстра виробничого навчання, за його згодою, і не
можуть бути припинені до закінчення навчального року";
   друге речення  після слів "учнів (вихованців)" доповнити
словами "та їх батьків".
 
   4. Четвертий   абзац   пункту   2.3   після   слів
"навчально-виховного" доповнити словами "навчально-виробничого", з
урахуванням відповідних відмінків.
 
   5. У пункті 2.4:
   в абзаці  першому  слово  "класного"  замінити  словом
"учнівського";
   абзац третій викласти в такій редакції:
   "створює умови для організації змістовного дозвілля, у тому
числі організовує та проводить відвідування музеїв, театрів,
виставок, екскурсій, заходи з охорони природи; відповідає за
профілактику бездоглядності, правопорушень, планує та проводить
відповідні заходи (особливо для учнів, з числа незахищеної та
пільгової категорії населення)";
   в абзаці шостому слова "координує роботу" замінити словами
"співпрацює з", з урахуванням відповідних відмінків, а в кінці
речення слово "класному" замінити словом "учнівському";
   пункт доповнити абзацами такого змісту:
   "Класний керівник професійно-технічного навчального закладу
спрямовує роботу батьківського колективу навчальної групи та
органів учнівського самоврядування на покращення навчання та
виховання учнів.
   Класний керівник професійно-технічного навчального закладу
спільно з майстром виробничого навчання навчальної групи:
   - систематично аналізує рівень навчальних  досягнень  та
поведінку учнів, організовує навчальну допомогу;
   - створює в навчальній групі необхідні умови для оволодіння
професією, творчого відношення до праці, для засвоєння передових,
прогресивних методів та прийомів роботи;
   - проводить  тематичні  класні години, що спрямовані на
виховання моральних цінностей, зацікавленості у питанні належності
до обраної професії;
   - забезпечує дотримання в навчальній групі встановленого
порядку та дисципліни;
   - проводить цілеспрямовану індивідуальну роботу з учнями
групи;
   - здійснює заходи щодо професійно-орієнтаційної роботи учнів
шкіл;
   - заохочує учнів до занять в гуртках художньої і технічної
творчості, предметних гуртках та спортивних секціях;
   - залучає  учнів  до  участі  в  конкурсах  професійної
майстерності, олімпіадах з навчальних предметів".
 
   6. У пункті 2.5:
   другий абзац викласти в такій редакції:
   "відвідування уроків, занять із теоретичного та виробничого
навчання, виробничої практики та позакласних заходів, семестрових,
річних атестацій та заліків у закріпленому класі (групі), бути
присутнім на заходах, що проводять для  учнів  (вихованців)
навчальні, культурно-просвітні заклади, інші юридичні або фізичні
особи";
   абзац шостий викласти в такій редакції:
   "відвідування учнів (вихованців) за місцем їх проживання або
в гуртожитку професійно-технічного навчального закладу (за згодою
батьків, опікунів, піклувальників), вивчення умов їх побуту та
виховання, а також виходити з пропозиціями на педагогічних зборах
щодо притягнення до  відповідальності  батьків,  які  ведуть
аморальний спосіб життя, грубо поводяться зі своїми дітьми,
завдають їм моральної та фізичної шкоди".
 
   7. Пункт 2.6 доповнити абзацом такого змісту:
   "регулярно готувати і проводити батьківські збори, збори
учнівського активу класу (групи) (не менше 2 разів на семестр) та
збори органів учнівського самоврядування".
 
   8. У пункті 2.7 слово "класним" замінити словом "учнівським".
 
 Директор департаменту                 Т.М.Десятов