Язык сайта:
русский   украинский   English


Про затвердження нової редакції Статуту Харківської медичної академії післядипломної освіти

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.06.2006 N 425
 
 
         Про затвердження нової редакції
       Статуту Харківської медичної академії
           післядипломної освіти
 
 
   З метою приведення у відповідність до вимог законодавства
України  Статуту Харківської медичної академії післядипломної
освіти Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити нову редакцію Статуту Харківської медичної
академії післядипломної освіти (додається).
 
   2. Ректору  Харківської  медичної академії післядипломної
освіти здійснити реєстрацію нової редакції Статуту Харківської
медичної  академії  післядипломної  освіти  у  встановленому
законодавством України порядку.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гайдаєва Ю.О.
 
 Міністр                       Ю.В.Поляченко
 
 
 ПОГОДЖЕНО              ЗАТВЕРДЖЕНО
 Міністерство             Наказ Міністерства охорони
 освіти і науки України        здоров'я України
 Заступник Міністра          29.06.2006 N 425
 освіти і науки України        Міністр
 __________________________      ____________ Ю.В. Поляченко
 "___" ____________ 2006 р.
 
 
               СТАТУТ
         Харківської медичної академії
           післядипломної освіти
             (нова редакція)
 
 
                   ПРИЙНЯТО
                   Конференцією трудового
                   колективу Харківської
                   медичної академії
                   післядипломної освіти
                   від 21 лютого 2006 р.
 
 
            1. Загальна частина
 
   1.1. Даний Статут вищого навчального закладу розроблений
відповідно до законодавства України і  є  документом,  який
регламентує   діяльність   Харківської  медичної  академії
післядипломної освіти (далі - Академія).
 
   1.2. Харківська медична  академія  післядипломної  освіти
створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
15.03.99 р. N 379 ( 379-99-п ) "Про створення Харківської медичної
академії післядипломної освіти", наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 13.04.99 р. N 82 ( v0082282-99 ) "Про
створення Харківської медичної академії післядипломної освіти" на
базі Харківського інституту удосконалення  лікарів,  що  був
заснований за наказом секретаріату колегії Народного Комісаріату
охорони здоров'я УРСР N 226 від 10.11.23 р. як Український
інститут удосконалення лікарів.
 
   1.3. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії
від 30.07.94 р. N 12 наказом Міністерства освіти України від
13.07.94 р. N 229 Харківська медична академія післядипломної
освіти віднесена до  вищих  навчальних  закладів  IV  рівня
акредитації,  має  право  готувати  фахівців  за  такими
освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр,
спеціаліст, магістр, підвищення кваліфікації і перепідготовка
лікарів і провізорів (в т. ч. іноземних громадян).
 
   1.4. Академія здійснює  свою  діяльність  відповідно  до
законодавства України та цього Статуту.
 
   1.5. Повне найменування:
   Українською мовою
   Харківська медична академія післядипломної освіти
   Російською мовою
   Харьковская медицинская академия последипломного образования
   Англійською мовою
   KHARKIV MEDICAL ACADEMY OF POSTGRADUATE EDUCATION
   Скорочене найменування:
   Українською мовою - ХМАПО
   Російською мовою - ХМАПО
 
   1.6. Місце  знаходження  Академії:  61176,  м.  Харків,
вул. Корчагінців, 58.
   телефон: (057) 711-35-56,
   факс: (057) 711-80-25,
   E-mail: office@med.edu.ua
 
   1.7. Основними напрямами діяльності Академії є:
   - підготовка згідно з державним замовленням і договірними
зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців для галузі охорони
здоров'я.
 
   1.8. Головними завданнями Академії є:
   - здійснення освітньої діяльності в охороні здоров'я, яка
забезпечує підготовку фахівців на рівні кваліфікаційних вимог до:
довузівської підготовки іноземних громадян, підготовки молодшого
спеціаліста,  бакалавра,  спеціаліста,  магістра,  підвищення
кваліфікації лікарів і провізорів (в т. ч. іноземних громадян),
перепідготовки фахівців з вищою медичною освітою за напрямком
менеджмент, спеціальність менеджмент  організацій  за  рівнем
спеціаліст, медична підготовка осіб, що мають право надавати
допомогу у надзвичайних ситуаціях,  проведення  вищої  форми
підвищення  професійної  кваліфікації  лікарів через клінічну
ординатуру;
   - здійснення    наукової    і    науково-технічної,
культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності в галузі
охорони здоров'я;
   - забезпечення виконання державного замовлення та угод на
підготовку та перепідготовку фахівців з вищою освітою;
   - здійснення підготовки наукових  і  науково-педагогічних
кадрів в магістратурі, аспірантурі, докторантурі та їх атестація;
   - вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і
сприяння працевлаштуванню випускників;
   - надання  клінічної  діагностично-лікувальної  допомоги
населенню та заняття медичною практикою;
   - забезпечення культурного і духовного розвитку особистості,
виховання осіб які навчаються у Академії в дусі українського
патріотизму і поваги до Конституції України ( 254к/96-ВР );
   - підвищення освітньо-культурного розвитку громадян;
   - інші освітні послуги.
 
   1.9. Академія є юридичною особою, має відокремлене майно,
може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав
і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
 
   1.10. Структурні підрозділи Академії створюються відповідно
до  законодавства та головних завдань діяльності Академії і
функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються
Академією.
   Структурними підрозділами Академії є:
   - кафедри;
   - факультети:
   хірургічний;
   педіатричний;
   терапевтичний;
   загальної практики - сімейної медицини;
   медико-профілактичний;
   - інститути;
   - філії;
   - коледж;
   - бібліотека;
   - навчально-практичні центри;
   - клініки;
   - відділ кадрів;
   - спецчастина;
   - планово-фінансовий відділ;
   - бухгалтерія;
   - навчальний відділ;
   - відділ науки;
   - відділ міжнародних;
   - відділ інтернатури;
   - інформаційно-обчислювальний центр;
   - відділ з патентно-ліцензійної та інформаційної роботи;
   - юридичний відділ;
   - канцелярія;
   - архів;
   - редакційно-видавничий відділ;
   - штаб цивільної оборони;
   - служба  організації, експлуатації та ремонту будівель,
споруд і комунікацій;
   - група з охорони праці та техніки безпеки;
   - служба організації, експлуатації та ремонту автотранспорту
(гараж);
   - господарчий відділ;
   - склад;
   - будівельна група;
   - віварій;
   - гуртожитки N 1 та N 2;
   - патолого-анатомічний комплекс.
 
   1.11. Академія є неприбутковим вищим навчальним закладом.
 
   1.12. Майно Академії є державною власністю.
 
        2. Права та обов'язки МОЗ України
 
   2.1. Міністерство  охорони здоров'я України (далі - МОЗ
України) є органом управління, якому підпорядкована Академія. МОЗ
України відповідно до чинного законодавства:
   - делегує повноваження Ректору згідно з чинним законодавством
для безпосереднього управління діяльністю Академії;
   - здійснює фінансове забезпечення Академії;
   - затверджує Статут Академії;
   - здійснює контрольні функції за дотриманням вимог стандартів
вищої медичної освіти;
   - формує державне замовлення на  підготовку,  підвищення
кваліфікації та перепідготовку фахівців з вищою медичною освітою у
Академії;
   - здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю
Академії;
   - затверджує  структуру  Академії та кошторис доходів і
видатків;
   - здійснює  інші повноваження, передбачені законодавством
України.
 
        3. Обсяг цивільної правоздатності
 
   3.1. Цивільна правоздатність Академії виникає з  моменту
реєстрації цього Статуту і складається із його прав та обов'язків.
 
   3.2. Академія має право:
   - проводити підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних
кадрів, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів та
здійснювати фундаментальні і прикладні наукові дослідження і
розробки у сфері охорони здоров'я шляхом виконання навчальної,
методичної, наукової роботи і медичної  практики,  а  також
розробляти та запроваджувати власні програми;
   - приймати необхідні рішення і проводити дії, які віднесені
до компетенції Академії і не суперечать законодавству України;
   - визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів
та освітньо-професійних програм, установлених для вищих навчальних
закладів відповідних рівнів акредитації (навчальні плани, програми
тощо), і організаційні форми навчального процесу відповідно до
ліцензованої освітньої діяльності;
   - готувати фахівців за державним замовленням і замовленням
галузевих міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади,
громадських організацій та за договорами з громадянами;
   - розробляти  та запроваджувати власні програми наукової
діяльності;
   - присвоювати  вчені звання професора, доцента, старшого
наукового співробітника в установленому порядку;
   - забезпечувати  видання  підручників,  навчальних  і
навчально-методичних посібників, монографій, збірників наукових
праць,  фахових,  наукових  і  науково-методичних  журналів,
інформаційно-аналітичних збірників тощо та здійснювати інші види
видавничої діяльності;
   - розробляти свою організаційну структуру;
   - визначати форми організації і стимулювання праці, які
здатні забезпечити максимальне  використання  інтелектуального
потенціалу професорсько-викладацького, наукового та інженерного
складу, магістрів, клінічних ординаторів, інтернів, аспірантів,
докторантів;  встановлювати  власні  форми  морального  та
матеріального заохочення працівників академії;
   - створювати  у  встановленому  законодавством  порядку
структурні підрозділи, клінічні бази, клініки, здійснювати медичну
практику;
   - виступати орендодавцем нерухомого майна,  що  належить
Академії;
   - укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами,
установами, організаціями в Україні та за її межами для виконання
статутних завдань відповідно до законодавства України;
   - укладати з профспілковим комітетом колективний договір
після схвалення його на конференції трудового колективу;
   - встановлювати надбавки до заробітної плати і вирішувати
питання матеріального заохочення працівників усіх структурних
підрозділів (за наявності відповідних фондів);
   - визначати форми і систему заробітної плати працівників
згідно з законодавством України;
   - реалізовувати обладнання, прилади, устаткування, матеріали
та  книги  власного  виробництва  у  порядку,  визначеному
законодавством України;
   - списувати з балансів основні засоби, що стали непридатними
для використання або застаріли (без обмеження вартості),  в
установленому законом порядку;
   - закуповувати, орендувати, замовляти за рахунок виділених
Академії коштів або власних фондів обладнання чи інші матеріальні
ресурси;
   - здійснювати  різні форми підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів;
   - обирати  почесних  членів  Академії,  в тому числі і
закордонних фахівців;
   - здійснювати міжнародну і зовнішньоекономічну діяльність в
сфері освіти та охорони здоров'я згідно з законодавством України;
   - розвивати власну соціальну базу.
 
   3.3. Академія зобов'язана:
   - брати участь у виконанні державних, цільових, галузевих,
регіональних, науково-технічних програм;
   - організовувати і проводити фундаментальні, пошукові  і
прикладні наукові дослідження;
   - готувати науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації в
магістратурі, аспірантурі і докторантурі;
   - забезпечувати   інтеграцію   освіти,   науки   і
лікувально-профілактичної  діяльності  у  вирішенні актуальних
проблем підвищення кваліфікації та перепідготовки лікарів  і
провізорів;
   - організовувати і забезпечувати спільну роботу з органами
охорони  здоров'я  та  лікувальними  закладами  в  наданні
висококваліфікованої допомоги населенню;
   - проводити   атестацію   і  підвищення  кваліфікації
професорсько-викладацького складу Академії;
   - реалізовувати  комплексний  план  соціально-економічного
розвитку Академії;
   - забезпечувати  своєчасну  сплату  податків  та  інших
відрахувань згідно з чинним законодавством;
   - здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний
ремонт основних фондів;
   - здійснювати    оперативну    діяльність    щодо
матеріально-технічного забезпечення основних напрямів роботи;
   - забезпечувати дотримання екологічних вимог відповідно до
чинного законодавства;
   - забезпечувати здійснення бухгалтерського обліку та ведення
статистичної звітності згідно з чинним законодавством.
 
   3.4. Права та обов'язки педагогічних, науково-педагогічних
працівників та осіб, що навчаються у Академії, визначаються
відповідно до законодавчих та нормативних актів з питань вищої
освіти.
 
   3.5. За рішенням конференції трудового колективу Академії
педагогічним, науково-педагогічним працівникам та особам,  що
навчаються, можуть бути надані додаткові права та обов'язки.
 
    4. Управління Академією, права та обов'язки Ректора
 
   4.1. Управління Академією здійснюється на основі принципів:
   - автономії та самоврядування;
   - розмежування прав, повноважень та відповідальності МОЗ
України, органів управління вищою освітою, керівництва Академії та
її структурних підрозділів;
   - поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
   - незалежності  від  політичних  партій,  громадських та
релігійних організацій.
 
   4.2. Автономія та  самоврядування  Академії  реалізується
відповідно до законодавства і передбачає право:
   - самостійно визначати форми навчання,  форми  та  види
організації навчального процесу;
   - приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та
інших працівників;
   - надавати додаткові освітні послуги;
   - самостійно розробляти та запроваджувати власні програми
наукової і науково-виробничої діяльності;
   - створювати у порядку, встановленому чинним законодавством,
інститути, коледжі, технікуми, факультети, відділення, філії,
навчальні,  методичні,  наукові,  науково-дослідні  центри та
лабораторії, конструкторські та конструкторсько-технологічні бюро,
територіально відокремлені та інші структурні підрозділи;
   - здійснювати  видавничу  діяльність,  розвивати  власну
поліграфічну базу;
   - на підставі відповідних угод провадити спільну діяльність з
іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та
організаціями;
   - брати участь у роботі міжнародних організацій;
   - запроваджувати власну символіку та атрибутику;
   - звертатися з ініціативою до органу управління вищою освітою
щодо  внесення  змін  до  чинних  або  розроблення  нових
нормативно-правових актів у галузі вищої освіти;
   - користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому
Земельним кодексом України ( 2768-14 ).
 
   4.3. Безпосереднє управління діяльності Академією здійснює її
керівник - Ректор.
 
   4.4. Ректор Академії в межах наданих йому повноважень:
   - вирішує питання діяльності Академії, визначає структуру і
штатний розпис Академії;
   - видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання
всіма працівниками і структурними підрозділами Академії;
   - має право першого підпису фінансових документів Академії,
представляє Академію без довіреності у державних та інших органах,
відповідає за результати його діяльності перед МОЗ України, у
підпорядкуванні якого перебуває Академія;
   - здійснює подання до МОЗ України змін та доповнень до
Статуту;
   - є розпорядником майна і коштів;
   - виконує кошторис, укладає  угоди,  видає  довіреності,
відкриває банківські рахунки;
   - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;
   - забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
   - визначає функціональні обов'язки працівників;
   - формує контингент осіб, які навчаються у Академії;
   - відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються у
Академії;
   - контролює виконання навчальних планів і програм;
   - контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової
дисципліни;
   - забезпечує дотримання службової та державної таємниці;
   - здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією
навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного
виховання і  здоров'я,  організовує  побутове  обслуговування
учасників  навчально-виховного  процесу  та інших працівників
Академії;
   - спільно з профспілковою організацією подає на затвердження
конференції трудового колективу Академії правила внутрішнього
розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує
його;
   - відповідає за проведення освітньої діяльності у Академії,
за  результати  фінансово-господарської  діяльності,  стан  і
збереження будівель та іншого майна;
   - для вирішення основних питань діяльності відповідно до
Статуту створює робочі органи та визначає їх повноваження;
   - щорічно звітує перед  МОЗ  України,  а  також  перед
конференцією трудового колективу Академії;
   - відповідно до Статуту може делегувати  частину  своїх
повноважень  своїм  заступникам  та  керівникам  структурних
підрозділів;
   - при виході на пенсію з посади ректора Академії керівник, що
пропрацював на цій посаді не менше двох термінів підряд, може бути
призначений на посаду почесного ректора у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України, з обов'язковим збереженням посадового
окладу, який він отримував до виходу на пенсію.
 
   4.5. У  Академії діють Вчена рада Академії, Вчені ради
факультетів, робочі та дорадчі органи, постійно діючі комісії.
   Вчену раду Академії очолює її голова - Ректор Академії.
   Для розгляду основних питань діяльності Академії створюється
Вчена  рада  Академії. Вчена рада є колегіальним органом і
утворюється строком на п'ять років.
   До компетенції Вченої ради належать:
   - подання конференції трудового колективу проекту Статуту, а
також змін і доповнень до нього;
   - ухвалення фінансового плану та звіту Академії;
   - подання пропозицій Ректору щодо призначення та звільнення з
посади проректорів та головного бухгалтера;
   - обрання на посади таємним голосуванням завідувачів кафедр,
професорів, доцентів, старших викладачів, асистентів, викладачів.
При  проведенні  конкурсів  щодо обрання на вакантні посади
проректорів, деканів та завідувачів кафедр, окрім визначених у
Законі України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (ст. 48) професійних
вимог до претендентів,  обов'язковими  вважаються:  володіння
іноземною мовою, знання якої саме визначається рішенням Вченої
ради, та комп'ютером на рівні користувача. Рішенням Вченої ради
Академії встановлюються додаткові умови при оголошенні конкурсу.
Перевага надається претендентам допенсійного віку.  Володіння
комп'ютером на рівні користувача є обов'язковим для всіх, хто
обирається за конкурсом на будь яку посаду викладача;
   - ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного
процесу;
   - ухвалення  навчальних  програм і навчальних планів та
внесених змін до них;
   - ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
   - ухвалення планів  наукових  досліджень  і  результатів
виконаних наукових робіт;
   - надання пропозицій щодо доцільності створення (ліквідації,
реорганізації)  факультетів,  кафедр,  лабораторій  та  інших
структурних підрозділів Академії;
   - прийняття рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених
звань професора, доцента, старшого наукового співробітника;
   - прийняття рішення щодо клопотання про присвоєння почесних
звань, висунення кандидатур претендентів на одержання державних
премій України, обрання до складу Національної та галузевих
академій наук України;
   - висунення кандидатів на призначення академічних та іменних
стипендій.
   До складу Вченої ради Академії входять за посадами: Ректор,
проректори, почесний ректор, декани, головний бухгалтер, вчений
секретар  ради,  директор  бібліотеки,  керівники  органів
самоврядування,  голова  профспілкового  комітету.  Виборні
представники, які представляють науково-педагогічних працівників і
обираються зборами трудових колективів факультетів  з  числа
завідувачів кафедр,   професорів,   докторів   наук,   -
по 5 представників від кожного факультету. Решту членів Вченої
ради  становлять виборні представники структурних підрозділів
Академії, які обираються з числа постійно працюючих працівників
Академії за поданням структурних підрозділів. Загальна чисельність
Вченої ради затверджується конференцією  трудового  колективу
Академії. При цьому не менше як 75 відсотків загальної чисельності
Вченої  ради  Академії  мають  становити  науково-педагогічні
працівники Академії.
   У разі відсутності Ректора засідання Вченої ради Академії
проводить проректор з навчальної роботи.
   Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому
були присутні дві третини від загальної кількості членів Вченої
ради.
   Рішення приймаються,  якщо  за  них проголосувало більше
половини присутніх членів Вченої ради Академії. Рішення Вченої
ради вводяться в дію рішеннями Ректора Академії.
   Вчена рада Академії  діє  на  підставі  положення,  яке
затверджується Ректором.
   Вчена рада факультету є колегіальним органом  факультету
Академії.
   Вчену раду факультету очолює її голова - декан факультету.
   До компетенції Вченої ради факультету належать:
   - визначення  загальних  напрямів  наукової  діяльності
факультету;
   - обрання на посаду таємним голосуванням декана, доцентів,
старших викладачів, викладачів, асистентів;
   - ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
   - вирішення питань організації навчально-виховного процесу на
факультеті;
   - вирішення інших питань діяльності факультету.
   Кількісний склад Вченої ради факультету визначається  по
кожному факультету окремо, в залежності від кількості працюючих на
факультеті на постійній основі. При цьому не менше 75% з них мають
бути науково-педагогічними працівниками факультету.
   До складу Вченої ради факультету  входять  за  посадами
заступники  декана,  завідувачі  кафедр,  керівники  органів
самоврядування факультету, а також виборні представники з числа
науково-педагогічних  працівників  і обираються з професорів,
докторів наук, та виборні представники з інших  працівників
факультету, працюючих на постійній основі.
   Виборні представники обираються на зборах трудового колективу
факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони
працюють.
   Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженням
декана факультету.
   Рішення Вченої ради факультету може бути скасовано рішенням
Вченої ради Академії.
   Для вирішення поточних питань діяльності Академії створюються
робочі органи:
   - ректорат;
   - деканати;
   - приймальна комісія;
   - комісія по трудовим спорам;
   - комісія з навчальної роботи;
   - комісія з наукової роботи;
   - комісія з лікувальної роботи.
   Положення про робочі органи Академії затверджуються наказом
Ректора.
 
       5. Органи громадського самоврядування
 
   5.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
Академії є конференція трудового  колективу,  не  менше  ніж
75 відсотків   загальної   чисельності   якої   складають
науково-педагогічні працівники Академії.
   Конференція трудового колективу Академії скликається не рідше
ніж один раз на рік.
   Загальна кількість  делегатів та кількість делегатів від
кожного структурного підрозділу Академії визначається таким чином:
   - від факультетів - по 20 науково-педагогічних представників;
   - від  наукових  та  науково-дослідних  підрозділів  -
по 5 науково-педагогічних представників;
   - від бібліотеки, коледжу,  адміністративно-господарського
персоналу - по 3 представника;
   - від інших структурних підрозділів - по 1 представнику;
   Делегати на  конференцію  трудового  колективу  Академії
обираються на загальних зборах трудових колективів факультетів,
інших структурних підрозділів.
 
   5.2. Конференція трудового колективу Академії:
   - за поданням Вченої ради Академії приймає статут Академії, а
також вносить зміни та доповнення до нього;
   - обирає претендента на посаду керівника Академії шляхом
таємного голосування і подає свої пропозиції Міністерству охорони
здоров'я України щодо призначення обраної особи;
   - розглядає, схвалює або відхиляє колективний договір;
   - щорічно заслуховує звіт Ректора та оцінює його діяльність;
   - обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу
законів про працю України ( 322-08 );
   - затверджує правила внутрішнього розпорядку Академії;
   - затверджує  положення  про   органи   студентського
самоврядування;
   - розглядає у межах своєї компетенції інші питання діяльності
Академії.
   Організацію і проведення конференції здійснює керівництво
Академії спільно з профспілковим комітетом Академії.
 
   5.3. Органом громадського самоврядування факультету Академії
є збори трудового колективу факультету.
   Збори трудового колективу факультету Академії є правомочними,
якщо в її роботі бере участь не менш 2/3 членів трудового
колективу факультету, при цьому не менше 75% з яких повинні
становити науково-педагогічні працівники факультету.
   Збори трудового колективу факультету Академії скликаються не
рідше одного разу на рік.
 
   5.4. Збори трудового колективу факультету Академії:
   - дають оцінку діяльності декана;
   - затверджують річний звіт про діяльність факультету;
   - вносять пропозиції Ректору про відкликання з посади декана;
   - обирають виборних представників до Вченої ради факультету;
   - обирають делегатів на Конференцію;
   - обирають кандидатури до Вченої ради Академії;
   - розглядають інші питання діяльності факультету.
 
   5.5. У Академії створюються і діють органи студентського
самоврядування коледжу у формі Загальних зборів студентів.
   Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий
характер.
   Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори
студентів коледжу Академії, на яких затверджується положення про
студентське  самоврядування,  обирається  виконавчий  орган
студентського самоврядування коледжу Академії - Студентська рада,
затверджується  план  її роботи на поточний навчальний рік,
заслуховується та затверджується звіт про її роботу.
   Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
   - забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
   - забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
   - сприяння навчальній, науковій  та  творчій  діяльності
студентів;
   - сприяння у створенні необхідних умов для проживання і
відпочинку студентів;
   - створення різноманітних студентських гуртків, товариств,
об'єднань, клубів за інтересами;
   - організація співробітництва із студентами інших  вищих
закладів освіти і молодіжними організаціями;
   - сприяння  проведенню  серед  студентів  соціологічних
досліджень;
   - сприяння працевлаштуванню випускників;
   - участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.
 
          6. Майно та кошти Академії
 
   6.1. З  метою  забезпечення діяльності, передбаченої цим
Статутом, Академії надається до оперативного управління майно, що
перебуває  у  державній власності, а саме: будівлі, майнові
комплекси, обладнання та устаткування, а також інше майно.
 
   6.2. Майно, що знаходиться у державній власності та надане
Академії в оперативне управління, не підлягає вилученню або
передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім
випадків, передбачених законодавством України.
 
   6.3. Майно Академії, що забезпечує його статутну діяльність,
не може бути предметом застави. Майно, набуте Академією за рахунок
власних надходжень, є державною власністю.
 
   6.4. Фінансування Академії як вищого навчального закладу
післядипломної освіти державної форми власності здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України.
 
   6.5. У Академії створюються:
   - загальний фонд на підготовку фахівців в межах державного
замовлення та проведення науково-дослідних робіт;
   - спеціальний фонд, який формується за рахунок:
   - коштів,  одержаних  за  підготовку  та перепідготовку,
підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх та
медичних послуг згідно з укладеними договорами з юридичними і
фізичними особами;
   - доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання;
   - безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних
осіб, у тому числі з інших держав;
   - надходжень за  виконання  госпдоговірної  тематики  за
договорами з підприємствами, установами, організаціями і фізичними
особами;
   - інших доходів згідно з законодавством України.
 
   6.6. Оплата праці у Академії здійснюється згідно з Кодексом
законів про працю України ( 322-08 ), Законом України "Про вищу
освіту" ( 2984-14 ), Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ),
нормативними документами з оплати праці за схемами посадових
окладів  і  тарифними  ставками, що встановлюються Кабінетом
Міністрів України та відповідними центральними органами виконавчої
влади.
 
   6.7. Форми  і  системи оплати праці, умови і показники
преміювання працівників Академії, порядок встановлення надбавок за
високі досягнення у праці або на період виконання особливо
важливих робіт, а також порядок встановлення  і  скасування
підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників за
суміщення посад,  виконання  обов'язків  тимчасово  відсутніх
працівників визначаються окремим положенням в межах фонду оплати
праці та згідно із законодавством України.
 
   6.8. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що
надходять до Академії у вигляді безповоротної фінансової допомоги
або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому
числі  нерезидентів,  для  здійснення  освітньої,  наукової,
оздоровчої, спортивної та культурної діяльності, не вважаються
прибутком і не оподатковуються.
 
     7. Порядок звітності, контролю за здійсненням
        фінансово-господарської діяльності
 
   7.1. Академія відповідно до Бюджетного  кодексу  України
( 2542-14 ), Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ), Указу Президента України "Про
Державне  казначейство  України"  (  335/95  )  та  інших
нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної,
квартальної та річної звітності та подає їх до Міністерства
охорони здоров'я України, у підпорядкуванні якого  перебуває
Академія,  органів Державного казначейства України, Державної
податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного
фонду України, Фонду соціального страхування.
 
   7.2. Академія самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський
та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність
згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку
до органів, яким законодавством України надано право контролю за
відповідними напрямами діяльності.
 
   7.3. Ректор та головний бухгалтер Академії несуть персональну
відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної
звітності.
 
   7.4. Аудит Академії здійснюється згідно вимог законодавства
України.
 
        8. Концепція освітньої діяльності
 
   8.1. Освітня  діяльність  Академії   ґрунтується   на
концептуальних засадах  Національної  доктрини розвитку освіти
( 347/2002 ), Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), Закону
України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), Державній національній
програмі "Освіта" ("Україна XXI століття") ( 896-93-п ).
 
   8.2. Мета освітньої діяльності:
   - відтворення інтелектуального потенціалу держави;
   - забезпечення медичної галузі кваліфікованими спеціалістами;
   - формування  моральних  принципів  та  норм  поводження
особистості.
 
   8.3. Освітня діяльність базується на принципах:
   - багатопрофільності;
   - якості освітніх послуг, якості змісту освіти,  якості
результатів освіти, якості технологій навчання;
   - ступеневості підготовки фахівців;
   - становлення демократичної системи навчання;
   - задоволення освітніх потреб лікарів та учнів відповідно до
їх інтересів, здібностей та потреб суспільства;
   - використання  державних  стандартів  вищої  освіти  як
обов'язкового мінімуму змісту освіти і змісту навчання;
   - відповідності рівня освіти та освітньо-кваліфікаційного
рівня підготовки слухачів вимогам суспільного поділу праці;
   - випереджального інноваційного розвитку освіти;
   - мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог
ринку праці;
   - особистісній орієнтації освіти;
   - інтеграції  до  європейського  та  світового  освітніх
просторів;
   - формування національних і загальнолюдських цінностей;
   - моніторингу якості освіти, забезпечення його прозорості,
сприяння розвитку громадського контролю.
 
   8.4. Цільові програми  освітньої  діяльності  та  засоби
реалізації:
   8.4.1. Кадрове забезпечення медичної галузі через:
   - формування  якісного контингенту студентів, аспірантів,
магістрів, бакалаврів, клінічних ординаторів, слухачів;
   - адекватність змісту освіти вимогам системи праці;
   - формування вузівської компоненти державних стандартів вищої
освіти з урахуванням традицій наукових шкіл Академії, потреб
галузі та запитів органів практичної охорони здоров'я;
   - формування номенклатури напрямів і спеціальностей адекватно
змінам ринкових умов;
   - вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і
сприяння працевлаштуванню випускників коледжу та аспірантів;
   - конкурентоспроможність випускників на ринку праці;
   - оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного
процесу  відповідно  до  демократичних  цінностей,  сучасних
науково-технічних досягнень;
   - підвищення  якості  освіти, оновлення форм організації
навчально-виховного процесу;
   - науково-методичне  забезпечення  навчального процесу як
інформаційної моделі педагогічної системи;
   - спеціалізацію, перепідготовку, стажування фахівців;
   - розробку ефективних освітніх технологій;
   - створення умов для розвитку обдарованої молоді;
   - виконання державного замовлення та угод на підготовку
фахівців відповідної кваліфікації.
   8.4.2. Національне виховання через:
   - забезпечення культурного і духовного розвитку особистості;
   - виховання в дусі патріотизму і поваги до Конституції
України ( 254к/96-ВР );
   - прищеплення учням та слухачам демократичного світогляду,
дотримання громадянських прав і свобод, поваги до традицій,
культури, віросповідання та мов спілкування народів світу;
   - формування в молоді сучасного світогляду, розвиток творчих
здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти
і самореалізації особистості;
   - стимулювання в молоді прагнення до здорового способу життя;
   - розвиток  гуманістичної  освіти,  що  ґрунтується  на
культурно-історичних  цінностях  народу,  його  традиціях  і
духовності;
   - ствердження національної ідеї, що сприяє  національній
самоідентифікації,  розвитку  культури,  оволодінню цінностями
світової культури, загальнолюдськими надбаннями;
   - формування у молоді потреби і уміння жити в громадянському
суспільстві, духовності та фізичної досконалості,  моральної,
художньо-естетичної, трудової, екологічної культури;
   - формування  національних  світоглядних  позицій,  ідей,
поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової
культури;
   - прищеплення здатності до самостійного мислення, суспільного
вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України;
   - створення системи безперервної мовної освіти, що забезпечує
обов'язкове оволодіння громадянами України державною мовою і
можливість  опановувати рідну (національну) мову і практично
володіти хоча б однією іноземною мовою;
   - сприяння  розвитку  високої  мовної культури громадян,
вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин
України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур;
   - реалізацію  мовної  стратегії  шляхом  комплексного  і
послідовного  впровадження  просвітницьких, науково-методичних,
роз'яснювальних заходів;
   - формування нових життєвих орієнтирів особистості;
   - сприяння формуванню нової ціннісної системи суспільства -
відкритої,  варіативної,  духовно  та  культурно  наповненої,
толерантної, здатної забезпечити  становлення  громадянина  і
патріота, консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав
особистості, зменшення соціальної нерівності;
   - формування  відповідальності за власний добробут, стан
суспільства.
   8.4.3. Забезпечення рівного доступу до здобуття освіти через:
   - запровадження ефективної системи інформування громадськості
про можливості здобуття освіти;
   - створення умов для навчання в аспірантурі та магістратурі
на конкурсних засадах;
   - удосконалення правових шляхів здобуття освіти за рахунок
бюджетів усіх рівнів та коштів юридичних і фізичних осіб;
   - інтеграцію з іншими вищими навчальними закладами різних
рівнів акредитації;
   - запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних
технологій навчання;
   - додержання засад демократичності, прозорості та гласності у
формуванні контингенту студентів, у тому числі шляхом об'єктивного
тестування.
   8.4.4. Створення системи безперервної освіти через:
   - забезпечення  послідовності  змісту  та  координації
навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти;
   - формування потреби та здатності особистості до самоосвіти;
   - оптимізацію  системи  післядипломної  освіти на основі
відповідних державних стандартів;
   - створення  інтегрованих  навчальних  планів  і програм
післядипломної освіти;
   - формування  та  розвиток  навчальних науково-виробничих
комплексів ступеневої підготовки фахівців;
   - розроблення індивідуальних модульних навчальних програм
різних рівнів складності залежно від конкретних потреб.
   8.4.5. Підготовка студентів та слухачів до життєдіяльності в
інформаційному суспільстві через:
   - інформатизацію системи освіти, спрямованої на задоволення
освітніх  інформаційних  і  комунікаційних  потреб  учасників
навчально-виховного процесу;
   - запровадження нових форм навчання із застосуванням  у
навчальному    процесі    та    бібліотечній    справі
інформаційно-комунікаційних технологій  поряд  з  традиційними
засобами;
   - створення електронних підручників;
   - застосування сучасних засобів навчання;
   - використання  комунікаційно-інформаційних  засобів  та
глобальних інформаційно-освітніх мереж.
   8.4.6. Поєднання освіти і науки через:
   - фундаменталізацію   освіти,  інтенсифікацію  наукових
досліджень;
   - розвиток освіти на основі новітніх наукових і технологічних
досягнень;
   - випереджальний розвиток освіти;
   - інноваційну освітню діяльність;
   - правовий  захист  освітніх  інновацій  та  результатів
науково-педагогічної діяльності як інтелектуальної власності;
   - запровадження наукової експертизи варіативних компонентів
державних стандартів освіти, підручників, інноваційних систем
навчання та виховання;
   - залученням до наукової діяльності обдарованих  молодих
лікарів з числа курсантів;
   - поглиблення співпраці та кооперації з іншими навчальними
закладами і науковими установами;
   - залучення до навчально-виховного процесу провідних вчених
інших навчальних закладів;
   - запровадження цільових програм, що сприяють інтеграції
освіти і науки;
   - забезпечення якості освіти відповідно до новітніх досягнень
науки, культури і соціальної практики;
   - взаємозв'язок освіти і науки, педагогічної теорії  та
практики.
   8.4.7. Моніторинг та використання зарубіжного досвіду через:
   - проведення спільних наукових досліджень, співробітництво з
міжнародними фондами, проведення міжнародних наукових конференцій,
семінарів, симпозіумів;
   - сприяння участі  педагогічних  та  науково-педагогічних
працівників у відповідних заходах за кордоном;
   - освітні та наукові обміни, стажування і навчання  за
кордоном   аспірантів,   докторантів,   педагогічних   і
науково-педагогічних працівників;
   - аналіз, відбір, видання та розповсюдження кращих зразків
зарубіжної наукової і навчальної літератури.
   8.4.8. Кадрове забезпечення навчального процесу через:
   - відповідність кадрового забезпечення вимогам атестації та
акредитації спеціальностей;
   - стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників;
   - створення умов для ефективної  професійної  діяльності
педагогічних та науково-педагогічних працівників;
   - забезпечення економічних  і  соціальних  гарантій  для
професійної самореалізації педагогічних та науково-педагогічних
працівників, підвищення соціального статусу відповідно до їх ролі
в суспільстві.
   8.4.9. Концепція освітньої діяльності Академії доповнюється
та деталізується концепціями освітньої діяльності факультетів,
кафедр, інших підрозділів Академії.
 
      9. Порядок внесення змін до Статуту Академії
 
   9.1. Зміни та доповнення до Статуту Академії вносяться за
поданням Вченої ради конференцією трудового колективу.
 
   9.2. Зміни  та  доповнення  до Статуту затверджуються і
погоджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.
 
     10. Порядок реорганізації та ліквідації Академії
 
   10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
перетворення)  Академії  здійснюється згідно з законодавством
України.
 
   10.2. Ліквідація  Академії  здійснюється  ліквідаційною
комісією, яка утворюється органом управління майном. До складу
ліквідаційної комісії входять представники органу  управління
майном та Академії. Порядок і строки проведення ліквідації, а
також строк для заяви претензій кредиторам  визначає  орган
управління майном.
 
   10.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї
переходять повноваження щодо управління Академією. Ліквідаційна
комісія складає ліквідаційний баланс Академії і подає його органу,
який призначив ліквідаційну комісію.
   Кредитори та  інші  юридичні  особи,  які перебувають у
договірних  відносинах  з  Академією,  котра  ліквідується,
повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.
 
   10.4. Під  час  реорганізації  і  ліквідації  Академії
вивільнюваним працівникам гарантується дотримання їхніх прав та
інтересів відповідно до трудового законодавства України.