Язык сайта:
русский   украинский   English


Юридичні статті по трудовому праву України


Зміст трудового договору.

Загальний порядок прийняття на роботу.

Види трудового договору.

Переведення на іншу роботу.

Підстави припинення трудового договору.

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

Поняття трудового права України як галузі права. Місце трудового права в системі права України.

Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України.

Метод правового регулювання трудових відносин.

Функції трудового права України.

Відмежування трудового права від суміжних галузей права.

Система трудового права України.

Поняття основних принципів трудового права України.

Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин.

Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю.

Зміст принципів трудового права.

Конституція України як основне джерело трудового права.

Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини.

Локальні правові норми.

Диференціація трудового законодавства України.

Поняття суб'єкта трудового права України.

Власник або уповноважений ним орган як суб'єкт трудового права України.

Підприємство як суб'єкт трудового права України.

Трудовий колектив як суб'єкт трудового права України.

Профспілковий орган підприємства як суб'єкт трудового права України.

Значення рішень Верховного Суду України та керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України.

Поняття та класифікація суб'єктів трудового права.

Працівники як суб'єкти трудового права.

Трудова правосуб'єктність власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу чи фізичної особи.

Трудова правосуб'єктність підприємства, установи, організації.

Міжнародно-правове регулювання праці.

Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері.

Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування.

Поняття безробітного. Правовий статус безробітного.

Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період.

Сторони трудового договору.

Зміст трудового договору.

Порядок укладення трудового договору.

Види трудового договору. Частина 1.

Види трудового договору. Частина 2.

Зміна умов трудового договору.

Припинення трудового договору.

Поняття та види робочого часу.

Режим робочого часу.

Надурочна робота.

Чергування.

Облік робочого часу.

Поняття та види часу відпочинку.

Відпустки, їх види та порядок надання.

Соціально-економічні аспекти оплати праці та її реформа в Україні.

Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати.

Сфери регулювання оплати праці.

Організація оплати праці на підприємствах.

Нормування праці.

Тарифна система.

Системи оплати праці.

Преміювання працівників.

Доплати і надбавки.

Гарантійні виплати і доплати.

Право працівника на оплату праці та його захист.

Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.

Внутрішній трудовий розпорядок.

Основні трудові обов'язки сторін трудового договору.

Заохочення у трудовому праві.

Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни.

Загальна дисциплінарна відповідальність.

Спеціальна дисциплінарна відповідальність.

Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності.

Підстава та умови матеріальної відповідальності.

Види матеріальної відповідальності працівників.

Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників.

Визначення розміру шкоди та порядок її відшкодування.

Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові.

Поняття охорони здоров'я на виробництві та її правове забезпечення.

Гарантії прав працівників на охорону здоров'я на виробництві.

Організація охорони здоров'я та працездатності працівників на підприємстві.

Спеціальні правила охорони здоров'я та працездатності на важких, небезпечних та шкідливих роботах.

Охорона здоров'я жінок, неповнолітніх і осіб зі зниженою працездатністю.

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, пов'язаних з виробництвом.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань.

Продуктивність праці та кваліфікація працівника - правовий аспект.

Правові питання організації виробничого навчання.

Пільги для працівників, які навчаються у середніх закладах освіти.

Пільги для працівників, які навчаються у професійно-технічних закладах освіти.

Пільги для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі.

Соціальне партнерство в Україні - поняття та загальна характеристика.

Трудові колективи та їх правовий статус.

Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин.

Правовий статус організацій підприємців у соціально-трудовій сфері.

Поняття і сторони колективного договору.

Зміст колективного договору.

Колективні угоди - поняття і сторони.

Колективні переговори та укладення колективного договору, угоди.

Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення.

Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

Порядок вирішення колективних трудових спорів.

Право на страйк та його реалізація. Правові наслідки законного та незаконного страйку.

Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, охорону здоров'я на виробництві.

Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю й охорону здоров'я на виробництві.

Громадський контроль за додержанням законодавства про працю та охорону здоровя на виробництві.