Язык сайта:
русский   украинский   English


Юридичні статті по теорії держави і права України

Теорія права і держави в системі юридичних наук .

Громадська організація і основи нормативного регулювання в первісному суспільстві.

Виникнення (походження) держави .

Поняття держави, основні ознаки.

Механізм держави і його структура.

Характеристика органів законодавчої, виконавчої і судової влади.

Форми держави і її структурні частини.

Форми правління: поняття, види .

Форми державного устрою: поняття, види.

Поняття і класифікація політичних режимів.

Форма держави Україна.

Поняття історичного типу держави.

Порівняльна характеристика форми  держави й історичного типу держави.

Поняття та види функцій держави.

Порівняльна характеристика внутрішніх і зовнішніх функцій держави.

Функції науки теорії держави й права.

Система юридичних наук - поняття, структура.

Теорія держави й права в системі суспільних наук.

Первісне суспільство - структура, органи влади й керування, соціальні норми.

Основні ознаки звичаїв первісного суспільства.

Теорії виникнення держави.

Поняття держави і її основні ознаки.

Основні ознаки держави.

Державна влада - поняття, ознаки, співвідношення державної влади й держави.

Відмінність держави від організації публічної влади в первісному суспільстві.

Сутність держави.

Основні внутрішні функції української держави.

Основні зовнішні функції української держави.

Правові форми діяльності держави, їхні види.

Цивільне суспільство - поняття й загальна характеристика.

Політична система суспільства.

Держава в політичній системі суспільства.

Взаємодія держави з політичними партіями й іншими об'єднаннями громадян.

Україна як суверенна, демократична, правова, соціальна держава.

Соціальна держава.

Правова держава - поняття й основні ознаки.

Форма держави - поняття й структура.

Види конституційної (обмеженої) монархії.

Види республік.

Форма державного устрою.

Види федерацій.

Форма державного (політичного) режиму, види державних режимів.

Механізм держави - поняття, ознаки, структура.

Місце міліції в системі державних органів україни.

Державний орган - поняття, ознаки, види.

Класифікація органів держави.

Загальна характеристика системи державних органів, передбачених конституцією україни.

Державна служба. Проходження служби в органах внутрішніх справ.

Принцип поділу влади. Система стримань та противаг, передбачена конституцією україни.

Основні форми й інститути демократії в Україні.

Референдум в Україні - поняття, види, юридична природа.

Загальна характеристика місцевого самоврядування в Україні.

Конституція України, її основні риси, місце й роль у системі нормативно-правових актів україни.

Виникнення права.

Відмінні ознаки норм права й норм первісного суспільства.

Поняття права в об'єктивному й суб'єктивному змісті.

Функції права.

Принципи права.

Наукові концепції праворозуміння.

Співвідношення національного й міжнародного права.

Система права - поняття й структура.

Приватне й публічне право.

Правова система суспільства - поняття, основні види правових систем сучасності.

Система законодавства - поняття й структура.

Співвідношення системи права й системи законодавства.

Норми права - поняття й структура.

Види структурних елементів норми права.

Способи викладу елементів норм права в статтях нормативно-правових актів.

Види правових норм.

Cпеціалізованні норми права.

Соціальні норми - поняття й види.

Співвідношення норм права й норм моралі.

Взаємодія права й моралі в процесі правотворчості й реалізації права.

Право й технічні норми.

Право, політика, економіка.

Поняття й види джерел (форм) права.

Прецеденти європейського суду по правах людини.

Правовий статус громадянина - поняття й структура.

Права людини.

Концепція трьох поколінь прав людини.

Поняття й види основних прав, свобод і обов'язків людини й громадянина.

Гарантії прав, свобод людини й громадянина.

Роль міліції в забезпеченні правового статусу людини й громадянина.

Поняття й основні риси тлумачення норм права.

Способи тлумачення норм права.

Буквальне, поширювальне, обмежувальне тлумачення норм права.

Офіційне й неофіційне тлумачення норм права.

Акти офіційного тлумачення норм права - поняття й види.

Правотворчість - поняття, функції.

Співвідношення понять «правотворення» і «правотворчість».

Принципи правотворчості.

Види правотворчості.

Основні стадії правотворчого процесу (правотворчості).

Основні стадії законотворчого процесу (законотворчості).

Оприлюднення актів парламенту, глави держави, уряду в Україні.

Систематизація законодавства - поняття, види, функції.

Форми систематизації законодавства.

Юридична техніка.

Нормативно-правовий акт - основні ознаки.

Співвідношення нормативного акту з актами тлумачення права й актами застосування права.

Міжнародні договори - поняття, види.

Закон - поняття, основні ознаки.

Види законів.

Підзаконні нормативно-правові акти.

Указне право. Укази президента україни. Інститут контрасигнації.

Строки набрання чинності актами парламенту, глави держави, уряду в Україні.

Дія нормативно-правових актів у часі. Зворотна чинність закону.

Дія нормативно-правових актів у просторі.

Дія нормативно-правових актів по колу осіб.

Поняття законодавства.

Тлумачення терміну «законодавство» Конституційним Судом України.

Юридична колізія. Колізіонні норми права.

Реалізація права (норм права) - поняття, форми.

Основні ознаки (риси) застосування права.

Стадії правозастосування (правозастосовного процесу).

Акти застосування норм права - основні ознаки, поняття, види.

Прогалини в праві. Аналогія закону й аналогія права.

Правовідносини - поняття, основні ознаки.

Юридична особа - поняття, ознаки.

Правоздатність юридичних осіб.

Дієздатність юридичних осіб.

Види юридичних осіб.

Склад (структура) правовідносин.

Види суб'єктів правовідносин (суб'єктів права).

Держава як суб'єкт правовідносин.

Об'єкти правовідносин.

Юридичні факти - поняття, види.

Правомірне поводження - поняття, ознаки, види.

Правопорушення - поняття, ознаки, види.

Склад правопорушення - поняття, структура.

Винне діяння - поняття, форми, основні ознаки.

Невинне діяння.

Юридична відповідальність - поняття, основні ознаки.

Види юридичної відповідальності.

Принципи юридичної відповідальності.

Основні функції юридичної відповідальності.

Підстава юридичної відповідальності.

Види правового регулювання.

Механізм правового регулювання - поняття, елементи, стадії.

Основні ознаки правосвідомості.

Структура правосвідомості.

Основні функції правосвідомості.

Основні види правосвідомості.

Правова культура.

Правовий нігілізм.

Законність і правопорядок.