Язык сайта:
русский   украинский   English


Припинення приватної нотаріальної діяльності

Припинення приватної нотаріальної діяльності регулюється ст. ЗО Закону України "Про нотаріат". Із припиненням приватної нотаріальної діяльності реєстраційне посвідчення анулюється, і особа перестає бути приватним нотаріусом. Частина 1 ст. ЗО встановлює перелік випадків, коли приватна нотаріальна діяльність особи припиняється. Цей перелік є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню.

Приватний нотаріус із власної ініціативи може припинити свою приватну нотаріальну діяльність, подавши письмове клопотання до управління юстиції. У цьому випадку приватний нотаріус залишається особою, яка зможе в майбутньому посісти посаду нотаріуса в державній нотаріальній конторі чи знову зареєструвати свою приватну нотаріальну діяльність у цьому ж чи в іншому окрузі, оскільки в неї залишається свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю, тобто особа не втрачає допуску до професії.

Чинне законодавство не містить положень, які обмежували б призначення на посаду нотаріуса особи, яка мала перерву в нотаріальній діяльності за умови, що вона має свідоцтво про право на нотаріальну діяльність.

Підстави для припинення з власної ініціативи приватної нотаріальної діяльності можуть бути різними, наприклад: бажання зайнятися підприємницькою чи посередницькою та іншою діяльністю, яка є несумісною з нотаріальною діяльністю, перехід на роботу до державної нотаріальної контори, бажання працювати у штаті громадської організації, зміна нотаріального округу тощо.

Припинення приватної нотаріальної діяльності може бути наслідком втрати особою взагалі вправа на нотаріальну діяльність.

З анулюванням свідоцтва як підстави для реєстрації приватної нотаріальної діяльності сама діяльність припиняється автоматично.

Якщо особа, свідоцтво про право на нотаріальну діяльність якої анульоване, захоче коли-небудь зареєструвати свою приватну нотаріальну діяльність, вона повинна знову отримати доступ до професії, тобто пройти стажування, скласти кваліфікаційний іспит, отримати свідоцтво і відповідати вимогам до нотаріуса, викладених у ст. З Закону.

Припинення приватної нотаріальної діяльності можливе, коли нотаріус протягом тримісячного строку від дня реєстра-

ції приватної нотаріальної діяльності не уклав договір службового страхування чи не вніс на спеціальний рахунок до банківської установи страхову заставу, призначену для покриття шкоди, заподіяної незаконними чи недбалими діями, або ж не поповнив впродовж одного року від дня витрачання коштів розмір страхової застави до початкового розміру.

Якщо приватний нотаріус не виконує своїх обов'язків протягом двох місяців без поважних причин і не повідомив про це управління юстиції, його нотаріальна діяльність припиняється.

Під "невиконанням своїх обов'язків" розуміється те, що приватний нотаріус не вчиняє нотаріальних дій, не надає консультацій правового характеру, не уклав угоди щодо його заміщення і не забезпечив у такий спосіб доступу осіб, якими або щодо яких вчинялися нотаріальні дії, працівникам правоохоронних органів до посвідчених ним документів для скасування чи зміни вчинених нотаріальних дій, отримання дублікатів, отримання відомостей про вчинені нотаріальні дії тощо.

Якщо приватний нотаріус не відповідає своїй посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, що на тривалий час перешкоджає нотаріальній діяльності, ця підстава теж тягне за собою припинення приватної нотаріальної діяльності.

Припинення приватної нотаріальної діяльності та анулювання реєстраційного посвідчення провадиться за наказом управління юстиції. Копія наказу у триденний термін має бути видана або надіслана поштою нотаріусу, приватна нотаріальна діяльність якого припиняється.

Приватний нотаріус, діяльність якого припиняється, в місячний строк зобов'язаний передати документи, що стосуються вчинення ним нотаріальних дій, до державного нотаріального архіву.

Рішення про анулювання реєстраційного посвідчення може бути оскаржене в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Законодавство містить також положення про призупинення приватної нотаріальної діяльності. Призупинення приватної нотаріальної діяльності можливе лише в одному випадку: в разі припинення права власності чи права користування приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса. Призупинення приватної нотаріальної діяльності може провадитись особисто нотаріусом, який зобов'язаний подати відповідну заяву до управління юстиції не пізніше одного тижня після закінчення строку прав на приміщення і за відсутності прав на інше приміщення, або ж управлінням юстиції за наявності таких відомостей. Нотаріальна діяльність нотаріусом вважається відновленою з моменту внесення відповідних змін до реєстраційного посвідчення про реєстрацію нового робочого місця нотаріуса.

Контроль за законністю виконання приватними нотаріусами їхніх обов'язків здійснюється Головним управлінням Міністерства юстиції Автономної Республіки Крим, управліннями юстиції областей, міст Києва та Севастополя.