Язык сайта:
русский   украинский   English


Юридичні статті по цивільному праву України


Авторське право та суміжні права .

Право промислової власності .

Цивільне право як галузь права.

Право власності .

Акцепт і аваль векселів, вирішення спірних питань.

Акцепт, індосамент і цесія векселів.

Вексельні операції та їх характеристика.

Історія виникнення векселя, його розвиток.

Економічна природа векселя, основні терміни і поняття.

Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.

Розрахунки чеками.

Розрахунки акредитивами.

Розрахунки векселями.

Місце цивільного права в системі правових галузей

Предмет та метод цивільного права

Функції та принципи цивільного права

Визначення та система цивільного права

Цивільне право як наука

Поняття та структура цивільного законодавства

Співвідношення галузевого і комплексного законодавства

Дія цивільного законодавства

Застосування цивільного законодавства за аналогією

Роль судової та арбітражної практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства

Система курсу "Цивільне право" — науково-методична база його вивчення

Основні завдання курсу "Цивільне право"

Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права

Предмет і система цивільного та торгового права зарубіжних країн

Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн

Основні інститути цивільного права зарубіжних країн

Поняття та особливості цивільних правовідносин

Елементи цивільно-правових відносин

Види цивільно-правових відносин

Правоздатність громадян

Дієздатність громадян

Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим

Ім`я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану

Поняття та ознаки юридичної особи

Правоздатність юридичної особи

Порядок виникнення і припинення юридичних осіб. Порядок виникнення юридичних осіб.

Види юридичних осіб

Держава Україна — суб`єкт цивільного права

Участь держави у цивільних правовідносинах

Поняття та види об`єктів цивільних прав

Речі як об`єкти цивільних прав. Класифікація речей. Майно

Цінні папери як об`єкти цивільних прав

Вексель як об`єкт цивільних прав

Поняття юридичних фактів

Класифікація юридичних фактів

Поняття та види угод

Умови дійсності угод

Недійсні угоди

Види недійсних угод

Умови і строки в угодах

Поняття та значення строків (термінів) у цивільному праві

Види цивільно-правових строків (термінів)

Позовна давність

Представництво

Довіреність

Здійснення суб`єктивних прав

Виконання цивільних обов`язків

Забезпечення виконання обов`язків

Захист суб`єктивних прав

Поняття особистих немайнових відносин, не пов`язаних з майновими

Види особистих немайнових прав, не пов`язаних з майновими

Поняття захисту особистих немайнових прав

Захист честі, гідності та ділової репутації

Поняття власності та права власності

Право власності в об`єктивному і суб`єктивному значенні та його елементи

Передумови реформування відносин власності та створення нового інституту права власності

Формування інституту права власності в період ринкових реформ в Україні

Зміст права власності

Способи набуття і припинення права власності

Встановлення моменту виникнення права власності

Правовстановлюючі документи власника

Загальні положення

Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян

Здійснення громадянами права приватної власності

Загальні положення

Власність кооперативів

Право власності господарських товариств

Право власності господарських об`єднань

Власність громадських організацій

Загальні положення

Підстави виникнення права державної та комунальної власності

Право повного господарського відання і право оперативного управління. Основні форми здійснення права державної та комунальної власності

Зміст інституту права повного господарського відання і права оперативного управління

Поняття права спільної власності

Право спільної часткової власності

Право спільної сумісної власності подружжя

Особливості деяких різновидів права спільної власності

Поняття цивільно-правового захисту

Основні цивільно-правові засоби захисту права власності

Віндикаційний позов

Негаторний позов

Позов про виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту)-

Позов про визнання права власності

Загальна характеристика інших засобів захисту права власності

Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності

Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов`язаних з творчою діяльністю

Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов`язаних з творчою діяльністю

Поняття та джерела авторського права

Об`єкти авторського права

Суб`єкти авторських відносин

Суб`єктивне авторське право, його зміст та межі

Поняття суміжних прав

Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки

Право на раціоналізаторську пропозицію

Право на селекційні досягнення

Право на науково-технічну інформацію

Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг

Право на фірмове найменування (фірму)

Право на знаки для товарів і послуг. Значення знаків для товарів і послуг.

Право на найменування місця походження товару

Поняття та склад зобов`язання

Підстави виникнення зобов`язань

Система цивільних зобов`язань

Поняття, значення та функції договору в цивільному праві

Система цивільно-правових договорів

Зміст і тлумачення договору

Укладення, зміна та розірвання договору

Особливості змісту та порядку укладення господарських договорів

Особливості концесійних договорів, угод про розподіл продукції, договорів лізингу, франчайзингу та консалтингу

Поняття та принципи виконання зобов`язань

Суб`єкти виконання зобов`язання

Місце, строк та спосіб виконання зобов`язання

Особливості виконання часткового та солідарного зобов`язання

Поняття способів забезпечення виконання зобов`язань

Окремі способи забезпечення виконання зобов`язань

Зміст та співвідношення понять "неустойка", "штраф", "пеня"

Застава як спосіб забезпечення виконання зобов`язань

Поняття та значення цивільно-правової відповідальності

Види цивільно-правової відповідальності

Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності

Поняття та способи припинення зобов`язань

Окремі способи припинення зобов`язань. Виконання зобов`язань