Язык сайта:
русский   украинский   English


Коментар до статті 441. Екоцид

Масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу,-

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років,

1. У міжнародному праві під екоцидом звичайно розуміється використання геофізичних, метеорологічних та інших засобів з метою зміни динаміки, складу чи структури Землі, включаючи Її біосферу, літосферу, гідросферу та атмосферу, а також космічного простору, що може потягнути або потягло масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери, водних ресурсів або інші тяжкі наслідки.

Відповідно до взятих на себе міжнародних зобов'язань Україна не повинна застосовувати військові чи інші ворожі засоби впливу ка природне середовище, які мають широкі, довгострокові чи серйозні наслідки як засоби зруйнування, заподіяння шкоди будь-якій іншій державі (за принципом взаємності).

2. Об'єкт цього міжнародного злочину - безпека природи як середовища проживання людини.

3. Його предметом є рослинний світ, тваринний світ, атмосфера, водні ресурси (зміст відповідних понять див. у коментарі до ст. ст. 238, 241, 242, 248, 250), а також можуть виступати земля, надра, інші компоненти екосистеми і космічний простір.

4. З об'єктивної сторони злочин може проявитися у таких формах: 1) масове знищення рослинного або тваринного світу; 2) отруєння атмосфери або водних ресурсів; 3) вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу.

Склад цього злочину у перших двох його формах сформульований як матеріальний, і злочин є закінченим з моменту настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення екологічної катастрофи, конкретними різновидами якої є масове знищення рослинного або тваринного світу і отруєння атмосфери або водних ресурсів. Склад злочину у третій формі сформульований як формальний: злочин є закінченим з моменту вчинення будь-яких дій, якими створюється загроза спричинення екологічної катастрофи.

Під масовим знищенням рослинного або тваринного світу у ст. 441 слід розуміти повне знищення флори та/або фауни певного регіону Землі або часткове, але таке, що поширюється на велику кількість (множину) рослин та/або тварин, а під отруєнням атмосфери або водних ресурсів - поширення отрути різних видів у повітряному просторі, у водах Світового океану, морів, озер, рік, інших водоймищ. Про поняття масове знищення, отруєння див. також коментар до ст. ст. 113, 249.

Екологічна катастрофа означає надзвичайні, трагічні, тобто такі, що створюють гостру аномалію, наслідки для природного середовища (наприклад, надзвичайно великі за площами поширення лісові пожежі, катастрофічне затоплення місцевості, виснаження чи знищення окремих природних комплексів,та ресурсів внаслідок надмірного забруднення довкілля, що обмежує або виключає можливість життєдіяльності людини та провадження господарської діяльності в цих умовах тощо).

Спричинити такі наслідки може застосування: а) зброї масового знищення. У разі забороненого міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВР, застосування певних видів вказаної зброї діяння треба кваліфікувати за сукупністю ч. 2 ст. 439 і ст. 441, ay разі, якщо вказані наслідки стали результатом застосування зброї об'ємного вибуху, нейтронної, інфразвукової, радіологічної, лазерної, променевої та інших видів зброї масового знищення - тільки за ст. 441; б) небезпечної зброї невибіркової дії, наприклад запалювальної; в) геофізичних методів - стимулювання землетрусів та вулканічної діяльності, вплив на вічну мерзлоту та льодовий шар полюсів, знищення озонового шару та інші штучні зміни динаміки, складу або структури Землі; г) метеорологічних методів - викликання цунамі, смерчів, ураганів, лавин, селів, зсувів, інших кліматичних явищ,

Найбільш яскравим прикладом екоциду є застосування армією США під час війни у В'єтнамі в сімдесятих роках XX століття "тактики випаленої землі" - сукупності заходів по спаленню лісів напалмом, забрудненню водоймищ і культурного шару ґрунту хімічними речовинами).

5. Суб'єкт екоциду загальний.

6. Від таких .екологічних злочинів, як порушення правил екологічної безпеки (ст. 236), забруднення або псування земель (ст, 239), порушення правил охорони надр (ст. 240), забруднення атмосферного' повітря (ст. 241), порушення правил охорони вод (ст. 242), забруднення моря (ст. 243), знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245), проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (ст. 253) екоцид відрізняється, зокрема, тим, що з суб'єктивної сторони він є злочином, у якому психічне ставлення винного і до діяння, і до його наслідків характеризується прямим умислом,

Договір про Антарктиду від і грудня 1959 p. Ратифікований Україною 17 вересня 1992р. /cm. V). -,.,•.

Договір про принципи діяльності держав по дослідженню та використанню космічного простору, включаючи Місяіи, та інші небесні тіла, від 27 січня 1S67 р. (cm. cm. 2-4): Ратифікований СРСР 18 травня 1967р.

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини від S6 листопада 1972 р. Ратифікована УРСР 4 жовтня 1988 р.

Конвенція про заборону військового чи будь-якого іншого ворожого застосування засобів впливу на природне середовиїце від 10 грудня 1976р. Ратифікована СР_СР Ї6 травня 1978р.

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів /Протокол І) від }0 червня 1977р. Ратифікований УРСР 18 березня 1989р. (ч. З ст. 35, cm. cm. 54-56).

Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі від 19 вересня 1979 р. Ратифікована Україною 29 жовтня 1996р.

Конвенція пуо заборону й обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що спричиняють надзвичайні пошкодження або діють нев'абірково, від Южовтня 1980р.

Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 5 червня 1992 р. Ратифікована Україною 29листопада 1994р.

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату від 11 червня 1992 р. Ратифікована Україною 29 жовтня 1996р.

Віденська конвенція про охорону озонового шару від 22 березня' 1985 р. Прийнята постановою Ради Міністрів УРСР від 20 травня 1986р.