Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок типового консеційного договору.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Типовий консеційний договір

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(місце укладення договору) 

"_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ р.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(найменування органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, уповноваженого на укладення концесійного договору)

в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє згідно з _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (далі - концесієдавець)

(N і дата рішення тощо)

з однієї сторони, та 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

       (назва юридичної особи) 

в особі _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, або

(статут, доручення тощо)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (далі - концесіонер)

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

з іншої сторони, уклали концесійний договір про таке:

Предмет концесійного договору

1. Концесієдавець надає на _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ років концесіонеру право

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(створити (побудувати) чи істотно поліпшити та (або) здійснювати управління (експлуатацію) об'єкта концесії)

з метою задоволення громадських потреб у сфері _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                                                                                (сфера господарської діяльності)

за умови сплати концесійних платежів та виконання інших умов цього договору.

2. Об'єктом концесії за цим договором є:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

(найменування об'єкта, його місцезнаходження, склад, вартість майна)

3. Фінансування об'єкта концесії здійснюється згідно з кошторисом витрат на його

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(створення (будівництво) та (або) утримання (експлуатацію)

(у цей пункт включається інформація про:

найменування витрат;

розмір витрат з розподілом їх за плановими періодами;

джерела фінансування зазначених витрат;

шляхи відшкодування вкладених інвестицій;

зобов'язання, гарантії тощо).

Права і обов'язки концесієдавця

4. Концесієдавець має право:

здійснювати контроль за дотриманням концесіонером умов цього договору;

вимагати дострокового розірвання цього договору в разі порушення концесіонером його умов;

вимагати від концесіонера відшкодування збитків у разі погіршення стану об'єкта концесії, яке сталося з вини концесіонера;

одержувати від концесіонера інформацію, необхідну для виконання своїх прав і обов'язків.

5. Концесієдавець зобов'язаний:

передати концесіонеру у строк до "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

(найменування об'єкта концесії)

надати концесіонеру у строк до "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ р. і в повному обсязі пакет

документів: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

(перелік документів, які підтверджують право концесіонера на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії)

вимагати звіт про використання амортизаційних відрахувань;

зберігати комерційну таємницю концесіонера;

не втручатися у господарську діяльність концесіонера;

забезпечити надання земельної ділянки у порядку, встановленому Земельним кодексом України (якщо вона необхідна для здійснення

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ).

(вид концесійної діяльності, роботи, послуги)

6. Концесієдавець має також інші права і обов'язки, передбачені цим договором та законодавством України.

Права і обов'язки концесіонера

7. Концесіонер має право:

здійснювати підприємницьку діяльність на основі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; 

(створення (будівництва) та (або) управління (експлуатації) об'єкта концесії)

вимагати розірвання цього договору у разі порушення концесієдавцем умов договору і відшкодування збитків, завданих невиконанням умов договору;

на продовження строку дії цього договору у разі виконання його умов;

за погодженням з концесієдавцем за рахунок власних коштів здійснювати поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) майна, отриманого у концесію;

отримувати плату за вироблені товари (роботи, послуги);

на відшкодування витрат, зроблених у зв'язку з поліпшенням майна, отриманого у концесію, за рахунок отриманого прибутку (якщо інше не передбачено цим договором);

на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на об'єкті концесії третіх осіб.

8. Концесіонер зобов'язаний:

виконувати умови цього договору;

укладати відповідно до законодавства трудові договори (контракти) з працівниками - громадянами України;

виконувати _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(перелік робіт і інвестицій)

необхідних для поліпшення переданих у концесію споруд і обладнання;

погоджувати з концесієдавцем передачу повністю або частково третім особам своїх майнових прав, що випливають з цього договору;

використовувати на об'єкті концесії матеріали та сировину вітчизняного виробництва відповідно до умов цього договору;

(абзац шостий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

утримувати об'єкт концесії в належному технічному стані;

нести відповідальність за виконання умов цього договору та законодавства України третіми особами, які залучені до виконання спеціальних робіт на об'єкті концесії;

використовувати амортизаційні відрахування на відновлення основних фондів, отриманих у концесію;

після закінчення строку, на який було укладено концесійний договір, передати об'єкт концесії в належному технічному стані концесієдавцю відповідно до умов цього договору (земельні ділянки - до умов договору оренди земельної ділянки).

9. Концесіонер має також інші права та обов'язки, передбачені цим договором та законодавством України.

Умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів

10. Концесіонер в установленому порядку робить перший внесок за надання об'єкта в концесію на рахунок

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(відповідний рахунок державного або місцевого бюджету)

у розмірі _ _ _ _ _ _ _ гривень протягом 10 робочих днів з дня підписання цього договору. У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва або на створення (будівництво) нового об'єкта дата здійснення першого внеску концесійного платежу встановлюється виходячи з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації об'єкта концесії, але не пізніше ніж через шість місяців після дати введення його в експлуатацію.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

Наступні концесійні платежі вносяться незалежно від наслідків господарської діяльності з періодичністю:

_ _ _ _ _

     (сума) 

гривень до 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

       (кінцевий строк внесення) 

_ _ _ _ _

     (сума) 

гривень до 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

       (кінцевий строк внесення) 

За порушення строків внесення концесійних платежів концесіонер сплачує пеню з розрахунку _ _ _ _ _ _ відсотків суми концесійного платежу за кожний день прострочки.

Умови передачі та повернення об'єкта концесії

11. Передача об'єкта у концесію здійснюється не пізніше _ _ _ календарних днів після укладення цього договору і оформляється актом приймання-передачі згідно з додатком.

12. Майно, отримане у концесію, включається до балансу концесіонера - юридичної особи із зазначенням, що це майно отримане у концесію.

13. Правовий режим майна, яке надається в концесію (або створюється) на виконання умов цього договору, визначається з урахуванням Закону України "Про концесії".

14. Після закінчення строку, на який було укладено цей договір, у разі його розірвання, ліквідації концесіонера, в тому числі у зв'язку з визнанням його банкрутом, концесіонер зобов'язаний повернути концесієдавцю об'єкт концесії в належному технічному стані.

Повернення майна об'єкта концесії здійснюється у _ _ _денний строк після припинення дії цього договору і оформлюється актом приймання-передачі.

Порядок виконання робіт та приймання створених об'єктів*

_ _ _ _ _ _

* Розділ включається у концесійний договір у разі, коли концесія надається на право створення (будівництва) об'єкта концесії.

15. Концесіонер у _ _ денний строк з дати підписання акта приймання-передачі подає концесієдавцю на затвердження проектну, робочу та іншу, визначену концесієдавцем, документацію на створення (будівництво) об'єкта концесії. Концесієдавець у _ _ денний строк затверджує цю документацію.

16. Роботи і зобов'язання, необхідні для здійснення концесійної діяльності, виконуються за затвердженим концесієдавцем календарним планом.

17. Концесіонер повинен під власну відповідальність та за власні кошти провести всі необхідні перевірки і випробування, а також своєчасно отримати всі необхідні для створення (будівництва) об'єкта концесії дозволи відповідних органів.

Види діяльності та ліцензування

18. За умовами цього договору концесіонер здійснює такі види діяльності, роботи, послуги:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

19. Концесіонер зобов'язується за свій рахунок одержати ліцензії на здійснення підприємницької діяльності, яка згідно з законодавством України підлягає ліцензуванню:

1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вид діяльності)

2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

(вид діяльності)

20. Ліцензії одержуються концесіонером до початку виконання відповідних видів робіт. Копії одержаних ліцензій подаються концесієдавцю.

Умови та обсяги поліпшення об'єкта концесії та порядок компенсації зазначених поліпшень

21. З метою використання об'єкта концесії для надання послуг щодо задоволення громадських потреб у сфері

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(сфера господарської діяльності)

концесіонер здійснює поліпшення (створення) майна чи придбає майно за умови та в обсягах:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Фінансування поліпшення (створення) майна здійснюється за рахунок:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в обсязі _ _ _ _ _ _ _ _ _ гривень.

            (концесіонера та (або) концесієдавця) 

22. Концесієдавець зобов'язаний відшкодувати концесіонеру витрати, зроблені ним у зв'язку із зазначеними у пункті 21 поліпшеннями, або вартість створеного (придбаного) майна (у разі, коли цим договором передбачено, що майно, яке придбав концесіонер на виконання умов цього договору, переходить у власність держави або територіальної громади) в частині, що не була компенсована концесіонером у результаті концесійної діяльності за умови

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Порядок використання амортизаційних відрахувань

23. Протягом всього строку дії цього договору концесіонер у порядку, передбаченому законодавством України, нараховує суми амортизаційних відрахувань.

24. Амортизаційні відрахування, нараховані на основні фонди, отримані у концесію або створені у зв'язку з виконанням умов цього договору, залишаються у розпорядженні концесіонера і використовуються виключно на відновлення основних фондів, отриманих у концесію, або створених у зв'язку з виконанням умов цього договору.

Умови встановлення цін та тарифів

25. Концесієдавець і концесіонер дійшли згоди стосовно того, що:

ціни (тарифи) на виготовлені (надані) товари (роботи, послуги), що надаються, становлять

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

зміна цін (тарифів) здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України, у разі

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Використання вітчизняних матеріалів та сировини

(назва розділу із змінами, внесеними згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

26. Для виконання цього договору концесіонер використовує

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(матеріали, сировину)

вітчизняного виробництва за умови _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

(пункт 26 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 605)

Умови використання праці працівників - громадян України

27. Під час провадження концесійної діяльності концесіонер використовує працю працівників - громадян України _ _ _ _ _ _ відсотків загальної чисельності, в тому числі _ _ _ _ _ відсотків громадян, звільнених у зв'язку з ліквідацією державного (комунального) підприємства

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(назва підприємства)

майно якого надано у концесію.

Страхування об'єкта концесії

28. Ризик випадкової загибелі або пошкодження об'єкта концесії несе

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

(концесієдавець (концесіонер)

29. Майно, отримане концесіонером або створене відповідно до умов цього договору, страхується концесіонером на користь

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

(концесієдавця (концесіонера)

30. Концесіонер зобов'язаний протягом трьох місяців після отримання об'єкта у концесію укласти угоду про його страхування у разі настання страхового випадку, пов'язаного з _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (причини настання страхового випадку) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

31. У разі настання страхового випадку страхові суми (страхове відшкодування), що виплачується страховиком, повністю спрямовується на відновлення робочого стану об'єкта концесії.

32. Роботи з відновлення робочого стану об'єкта концесії повинні розпочатися у _ _денний строк після настання страхового випадку.

33. Концесієдавець має бути ознайомлений з усіма страховими полісами.

Відповідальність сторін за виконання зобов'язань

34. У разі порушення будь-яких умов, встановлених цим договором, винна сторона сплачує на користь іншої сторони штраф у сумі 

_ _ _ _ _ _

       (розмір) 

гривень. 

35. Сплата штрафу не звільняє сторони від виконання ними зобов'язань за цим договором.

36. Збитки однієї сторони, що виникли внаслідок порушення іншою стороною своїх зобов'язань за цим договором, відшкодовуються винною стороною у повному обсязі.

37. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, визначених цим договором, сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

38. У разі коли концесіонер допустив погіршення стану об'єкта концесії або його загибель, він повинен відшкодувати концесієдавцю збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об'єкта сталися не з його вини.

Строк дії договору

39. Концесійний договір укладено на _ _ років (з "_ " _ _ _ року по "_ " _ _ _ _ року).

Порядок припинення дії, зміни умов і розірвання концесійного договору

40. Дія цього договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

загибелі об'єкта концесії або заподіяння йому шкоди, яка виключає можливість його подальшої експлуатації;

ліквідації концесіонера за рішенням суду в тому числі у зв'язку з визнанням його банкрутом.

41. Цей договір може бути розірвано за письмовим погодженням сторін з визначенням порядку компенсації витрат та інших умов. Реорганізація концесіонера - юридичної особи не є підставою для зміни умов або розірвання цього договору.

42. На вимогу однієї із сторін цей договір може бути розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавством України.

(пункт 42 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1510)

43. У разі виникнення обставин, які викликають необхідність зміни умов цього договору, сторона повинна попередити письмово іншу сторону за _ _ _ _ _ днів. Про зміну умов цього договору складається додаткова угода, яка підписується концесієдавцем та концесіонером і є невід'ємною частиною цього договору.

Розв'язання спорів, що виникають з концесійного договору

44. Спори, що виникають з цього договору, розглядаються відповідно до законодавства України судом.

(абзац перший пункту 44 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1510)

Спори, що виникають з цього договору за участю нерезидентів, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством.

Прикінцеві положення

45. Цей договір набуває чинності з дня його підписання концесієдавцем та концесіонером.

46. Строк дії цього договору може бути продовжено у разі виконання концесіонером умов концесійного договору та за погодженням з концесієдавцем.

47. Концесійний договір укладено у двох примірниках (по одному для кожної із сторін), що мають однакову юридичну силу українською та _ _ _ _ _ _ _ _ _ мовами.

48. Усі додатки до концесійного договору є невід'ємною його частиною.

Юридичні адреси та розрахункові рахунки сторін:

Концесієдавець:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Концесієдавець

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                        (підпис) 

"_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ _ р.

 

Концесіонер:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Концесіонер

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                       (підпис)

"_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ _ р.