Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок типового статуту казенного підприємства .
Статут у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Типовий статут казенного підприємства

ЗАТВЕРДЖУЮ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

МП       (посада керівника міністерства,  

іншого центрального органу виконавчої

влади,   уповноваженого управляти

майном казенного підприємства)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(прізвище, ім'я, по батькові) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(підпис)

"_ _"_ _ _ _ _ _ 199_ р.

ТИПОВИЙ СТАТУТ

казенного підприємства

Казенне підприємство (далі - підприємство) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(повне найменування)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(скорочене найменування)

створено за рішенням Кабінету Міністрів України _ _ _ _ _ _ _ _ _

(дата та номер рішення)

шляхом перетворення державного підприємства _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(найменування)

належить до сфери управління _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,

уповноваженого управляти майном казенного підприємства)

Місцезнаходження підприємства _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I. Мета і предмет діяльності підприємства

1. Підприємство створено з метою: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

2. Предметом діяльності підприємства є: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

II. Юридичний статус підприємства

3. Підприємство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

4. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та свого статуту.

5. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до законодавства України.

6. Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями коштами та іншим майном, що є в його розпорядженні, крім основних фондів. У разі недостатності таких коштів та майна у підприємства відповідальність за його зобов'язаннями несе власник.

Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, уповноваженого управляти майном казенного підприємства (далі - орган управління).

7. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1510)

8. Підприємство має право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

III. Майно підприємства

9. Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.

10. Майно підприємства, що є у державній власності і закріплене за підприємством, належить йому на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління підприємство володіє та користується зазначеним майном.

Підприємство має право розпоряджатися закріпленим за ним на праві оперативного управління майном, що є у державній власності і належить до основних фондів підприємства, лише з дозволу органу управління.

Підприємство має право розпоряджатися закріпленим за ним на праві оперативного управління іншим майном, що є у державній власності і не належить до основних фондів підприємства, лише після виконання державного контракту відповідно до законодавства України.

11. Джерелами формування майна підприємства є:

майно, передане йому органом управління;

доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

IV. Права та обов'язки підприємства

12. Підприємство має право самостійно:

визначати стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до державних програм та замовлень, плану розвитку підприємства;

організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання державного контракту та укладених договорів;

реалізовувати продукцію (виконувати роботи, надавати послуги), вироблену (виконані, надані) поза межами державного контракту, за цінами (тарифами), що встановлюються ним самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, - за фіксованими (регульованими) державними цінами (тарифами).

13. За погодженням з органом управління підприємство має право:

самостійно здійснювати господарську діяльність за наявності незавантажених для виконання державного контракту виробничих потужностей;

одержувати кредити під виконання державного контракту;

випускати цінні папери та реалізовувати їх юридичним особам і громадянам України та інших держав відповідно до законодавства;

створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджувати положення про них.

14. Підприємство зобов'язано:

забезпечувати виробництво та поставку продукції відповідно до державного контракту і укладених договорів;

забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з законодавством України;

забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених державних коштів;

здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт основних фондів, а також забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей;

створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

здійснювати заходи з удосконалення організації роботи підприємства;

здійснювати заходи з удосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної заінтересованості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи підприємства, забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства;

виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

V. Управління підприємством

15. Управління підприємством здійснює _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(назва органу управління)

16. Орган управління:

призначає на посаду та звільняє з посади керівника підприємства за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

затверджує статут підриємства та зміни до нього, здійснює контроль за додержанням статуту та приймає рішення у зв'язку з його порушенням;

здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є у державній власності і закріплене за підприємством;

здійснює планування і фінансовий контроль за господарською діяльністю підприємства;

затверджує фінансовий план та план розвитку підприємства і обов'язково укладає з підприємством державні контракти на поставку продукції (виконання робіт, надання послуг) для державних потреб;

затверджує умови та фонд оплати праці казенного підприємства з урахуванням умов, передбачених галузевою угодою.

Орган управління не має права втручатися в оперативну діяльність керівника підприємства.

17. Поточне (оперативне) управління підприємством здійснює його керівник. У разі призначення керівника підприємства на посаду між ним та органом управління укладається контракт.

18. Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства за винятком віднесених законодавством та статутом до компетенції органу управління.

Керівник підприємства:

несе відповідальність за формування і виконання фінансового плану і плану розвитку підприємства, результати господарської діяльності підприємства, виконання показників ефективності діяльності підприємства, використання державного майна і прибутку згідно з контрактом;

самостійно визначає структуру управління і встановлює штати з урахуванням умов і фонду оплати праці підприємства, за погодженням з органом управління призначає та звільняє своїх заступників і головного бухгалтера;

діє без довіреності від імені підприємства, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

користується правом розпорядження майном та коштами підприємства відповідно до законодавства;

укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;

у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

вирішує інші питання, віднесені законодавством, органом управління, статутом підприємства та контрактам до компетенції керівника.

19. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини підприємства з працівниками регулюються законодавством України про працю.

VI. Трудовий колектив підприємства

20. Повноваження трудового колективу підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) та через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування, до складу якого не може входити керівник підприємства.

Члени органу колективного самоврядування обираються таємним голосуванням на 2 - 3 роки не менше як двома третинами голосів. Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації підприємства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.

21. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих та органу управління на підприємстві відповідно до законодавства України укладається колективний договір.

VII. Господарська та соціальна діяльність підприємства

22. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток або інший показник ефективності його діяльності, визначений органом управління.

23. Порядок використання чистого прибутку підприємства визначається органом управління шляхом встановлення обов'язкових нормативів розподілу такого прибутку.

24. Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є чистий прибуток, кошти, виділені в установленому порядку з державного бюджету і державних позабюджетних фондів, амортизаційні відрахування, кредити та інші надходження.

25. Підприємство здійснює оплату праці, виходячи з особливостей управління казенним підприємством, відповідно до умов та в межах фонду оплати праці, затверджених органом управління з урахуванням умов, передбачених галузевою угодою.

26. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде бухгалтерську і статистичну звітність згідно з законодавством України, а також обов'язкову звітність за формою, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Керівник підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та звітності.

27. Підприємство здійснює володіння і користування природними ресурсами у встановленому законодавством України порядку.

У разі порушення підприємством законодавства про охорону довкілля його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до законодавства України.

VIII. Ліквідація і реорганізація підприємства

28. Ліквідація і реорганізація підприємства здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства України.

29. У разі реорганізації і ліквідації підприємства працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством України.

30. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з державного Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності.