Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок типового статуту державної телерадіоорганізації.
Статут у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Типовий статут державної телерадіоорганізації

м. _ _ _ _ _ _  

200_ р. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , надалі - Телерадіоорганізація, створена на базі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ відповідно до Указу Президента України від 03.01.95 N 12 "Про вдосконалення системи управління державним телебаченням і радіомовленням України", наказу Держтелерадіо України від 24.02.95 N 1, Указу Президента України від 27.08.2003 N 920 "Про Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України".

1.2. Телерадіоорганізація є юридичною особою, яка заснована на державній власності та підпорядкована Державному комітету телебачення і радіомовлення України (далі - Держкомтелерадіо), що здійснює управління державним телебаченням і радіомовленням України, забезпечує реалізацію інформаційної політики держави, визначеної Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України.

1.3. Телерадіоорганізація у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Держкомтелерадіо України та цим Статутом.

Телерадіоорганізація у межах своєї компетенції організує виконання законодавчих актів та рішень Уряду України і здійснює контроль за їх виконанням.

1.4. Телерадіоорганізація є бюджетною установою, яка відповідно до цього Статуту веде інформаційну, творчо-виробничу і фінансово-господарську діяльність, має переважне право на використання державної теле- і радіомереж на території _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" і не ставить за мету одержання прибутку.

1.5. Телерадіоорганізація фінансується за рахунок державного бюджету і додаткових асигнувань, що виділяються цільовим призначенням Держкомтелерадіо, а також коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; пасивних доходів; коштів або майна, які надходять як компенсація вартості отриманих платних послуг, а також інших надходжень, що не заборонені законодавством України.

1.6. Телерадіоорганізація має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, а також печатку зі своїм найменуванням та зображенням малого Герба України, фірмовий знак, штампи, бланки та інші реквізити.

         1.7. Найменування Телерадіоорганізації:

повна назва:

українською мовою: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

англійською мовою: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

скорочена назва:

українською мовою: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

англійською мовою: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

         1.8. Місцезнаходження Телерадіоорганізації: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. ЗАВДАННЯ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ

Основними завданнями Телерадіоорганізації є:

а) забезпечення глибокого і всебічного висвітлення громадсько-політичного, економічного та культурного життя _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, держави;

б) оперативне інформування про події в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в Україні та за її межами;

в) розповсюдження офіційних повідомлень, роз'яснення рішень органів державної влади;

г) популяризація кращих творів вітчизняної та світової літератури і мистецтва;

г) ретрансляція загальнодержавних програм телебачення і радіомовлення;

д) створення та розповсюдження економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, медико-гігієнічних, художніх, навчальних, розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та юнацтва;

е) сприяння зміцненню міжнародних зв'язків України, зростанню її авторитету в світі.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ

Телерадіоорганізація відповідно до законодавства України на підставі покладених на неї Держкомтелерадіо завдань:

а) організовує теле- і радіомовлення, трансляції, зйомки і записи найважливіших подій у _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, літературних, драматичних, музичних та інших творів для використання у програмах телебачення і радіомовлення;

б) забезпечує виконання замовлень Національної телекомпанії України і Національної радіокомпанії України з підготовки окремих програм для загальнонаціонального мовлення в порядку, встановленому Держкомтелерадіо;

в) згідно із затвердженими Держкомтелерадіо обсягами держзамовлення і відповідного кошторису витрат на телерадіомовлення здійснює на території _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ та області трансляцію телерадіопрограм;

г) забезпечує раціональне використання основних фондів, матеріальних і фінансових ресурсів, вживає заходів щодо охорони державного майна і відшкодування заподіяних збитків;

ґ) узгоджує з Держкомтелерадіо плани розвитку матеріально-технічної бази Телерадіоорганізації;

д) забезпечує дотримання державних стандартів, здійснює контроль за якістю трансляції загальнонаціональних і регіональних програм телебачення і радіомовлення;

е) бере участь та проводить теле- і радіофестивалі, конкурси;

є) організовує первинний облік, подає у встановленому порядку статистичну і бухгалтерську звітність;

ж) створює безпечні умови праці;

з)забезпечує підвищення кваліфікації працівників Телерадіоорганізації;

и) взаємодіє з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами в усіх сферах діяльності на основі договорів;

і) здійснює видавничу та іншу діяльність, що відповідає її основним меті і завданням тощо;

ї) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного походження;

й) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізацію;

к) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці.

4. ПРАВА ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ

Телерадіоорганізація відповідно до своїх завдань і основних напрямів діяльності має право:

а) отримувати від державних органів, громадських організацій, їх посадових осіб інформацію і допомогу, необхідну для підготовки телерадіопрограм;

б) направляти у відрядження працівників Телерадіоорганізації для висвітлення важливих суспільно-політичних подій, інформування населення _ _ _ _ _ _ _ _ _ та області;

в) відповідно до законодавства України видавати накази, розпорядження, обов'язкові для виконання підрозділами, що входять до структури Телерадіоорганізації;

г) встановлювати договірні ціни на створену нею телерадіопродукцію для продажу (реалізації) організаціям, що не входять до системи Держкомтелерадіо;

г) виробляти і тиражувати програми на відео- і аудіокасетах;

д) купувати фільми і програми для показу у своїх програмах;

е) продавати право на показ телефільмів і програм власного виробництва;

є) надавати технічні та консультативні послуги стороннім організаціям або фізичним особам;

ж) бути засновником засобів масової інформації;

з) укладати угоди на придбання обладнання і матеріалів для створення теле- і радіопрограм, телерадіопродукції, на послуги іноземних телерадіокомпаній за рахунок продажу (обміну) виробленої телерадіопродукції;

и) визначати структуру, штати, чисельність працівників Телерадіоорганізації, встановлювати надбавки, премії, інші виплати стимулюючого характеру працівникам Телерадіоорганізації;

і) здійснювати прийом і звільнення працівників;

ї) затверджувати за згодою Держкомтелерадіо норми витрат коштів на прийом іноземних делегацій;

й) проводити експортно-імпортні операції по всій номенклатурі власної продукції і послуг, здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому законодавством;

к) відповідно до законодавства надавати в оренду майно, інші матеріальні цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу.

5. УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЄЮ

5.1. Управління Телерадіоорганізацією здійснює генеральний директор. Генеральний директор призначається на посаду та звільняється з посади Головою Держкомтелерадіо за контрактом.

5.2. Генеральний директор призначає на посаду та звільняє з посади заступників генерального директора та головного бухгалтера за погодженням із Головою Держкомтелерадіо.

5.3. Генеральний директор Телерадіоорганізації:

§ несе відповідальність за діяльність Телерадіоорганізації;

§ діє без довіреності від імені Телерадіоорганізації, представляє її інтереси в усіх організаціях та установах;

§ розпоряджається майном та коштами Телерадіоорганізації відповідно до законодавства;

§ укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків поточний та інші рахунки;

§ несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

§ затверджує штатний розпис, визначає посадові оклади, тарифні ставки, форми і систему оплати праці працівників Телерадіоорганізації та інших осіб, які залучаються до роботи в Телерадіоорганізації за погодженням з органом управління. Визначає режим роботи та відпочинку працівників згідно із законодавством;

§ здійснює прийом та звільнення працівників Телерадіоорганізації;

§ здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5.4. Генеральний директор видає відповідно до законодавства України накази, інструкції і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма структурними підрозділами і працівниками Телерадіоорганізації, та контролює їх виконання.

5.5. У Телерадіоорганізації створюється Програмна рада у складі генерального директора, його заступників, провідних спеціалістів. Раду очолює генеральний директор. Члени Ради призначаються генеральним директором Телерадіоорганізації.

Програмна рада є дорадчим органом, який розглядає найбільш актуальні питання діяльності Телерадіоорганізації. Рішення Програмної ради втілюються в життя наказами генерального директора Телерадіоорганізації.

6. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Працівники Телерадіоорганізації, які беруть участь у її діяльності на підставі трудового договору (контракту), становлять трудовий колектив Телерадіоорганізації.

6.2. Повноваження трудового колективу:

§ розглядає і схвалює проект колективного договору;

§ заслуховує інформацію про виконання Сторонами колективного договору;

§ бере участь у вирішенні інших питань соціального розвитку Телерадіоорганізації.

6.3. Трудовий колектив Телерадіоорганізації реалізує свої повноваження у формі рішень загальних зборів.

Загальні збори трудового колективу проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення зборів приймаються простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування.

7. МАЙНО І ФОНДИ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Майно, яким володіє та користується Телерадіоорганізація, є державною власністю, перебуває на зведеному балансі Держкомтелерадіо і відповідно до Закону України "Про власність" передано Телерадіоорганізації на праві оперативного управління.

7.2. Майно Телерадіоорганізації складається з основних фондів, обігових коштів, а також фінансових та інших цінностей, відображених у бухгалтерському балансі.

7.3. Майно Телерадіоорганізації формується за рахунок:

- коштів державного бюджету за загальним і спеціальним фондами. Джерелами формування спеціального фонду є надходження від надання платних послуг, виконання робіт чи здійснення іншої діяльності, пов'язаної з основною діяльністю, доходи від якої спрямовані на здійснення видатків, передбачених в єдиному кошторисі, а також кошти, що надходять від органів місцевої влади, державних та недержавних підприємств і організацій, окремих громадян на договірній основі, та інші надходження, що не суперечать законодавству України;

- кредитів банків;

- майна, переданого державою, в особі відповідного органу управління.

7.4. Телерадіоорганізація фінансується за рахунок асигнувань Державного бюджету України за загальним і спеціальним фондами.

7.5. Доходи Телерадіоорганізації зараховуються до складу кошторису (на спеціальний рахунок) і використовуються виключно на фінансування видатків цього кошторису. У разі, коли за наслідками звітного (податкового) року доходи кошторису на утримання Телерадіоорганізації перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується в кошторисі наступного року.

7.6. Відчуження майна, що є державною власністю та закріплене за Телерадіоорганізацією, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

8. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Телерадіоорганізація веде бухгалтерський, оперативний і статистичний облік у порядку, встановленому законодавством, подає звітність органам державної влади та Держкомтелерадіо з усіх видів виробничої діяльності і забезпечує достовірність поданих звітів і балансів.

8.2. Ревізія і перевірка фінансової діяльності Телерадіоорганізації проводиться відповідними підрозділами Держкомтелерадіо та іншими уповноваженими на це органами державної влади.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Припинення діяльності Телерадіоорганізації відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації і здійснюється відповідно до законодавства України на підставі наказу Голови Держкомтелерадіо України.

9.2. Реорганізація Телерадіоорганізації здійснюється за рішенням відповідного органу державної влади.

У разі реорганізації Телерадіоорганізації її права та обов'язки переходять до правонаступників.

9.3. Телерадіоорганізація ліквідується:

а) за рішенням відповідного органу державної влади;

б) на підставі рішення суду або арбітражного суду.

9.4. У разі ліквідації Телерадіоорганізації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9.5. Ліквідація Телерадіоорганізації проводиться призначеною відповідним органом державної влади ліквідаційною комісією. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Телерадіоорганізацією.

9.6. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду, заподіяну нею Телерадіоорганізації та третім особам, відповідно до законодавства.

_ _ _ _ _ _