Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору купівлі-продажу акцій з розстроченням платежів.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір купівлі-продажу акцій з розстроченням платежів

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(назва підприємства)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(місце укладення Договору) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(число, місяць, рік - літерами) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                 (назва та місцезнаходження органу приватизації) 

в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , що

                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

                                                                                  (назва документа) 

надалі - Продавець, та _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                        (назва та місцезнаходження

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

                                                               відкритого акціонерного товариства) 

яке зареєстроване _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

                                                      (орган реєстрації, дата та реєстраційний номер) 

в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

                                                                 (назва документа та дата укладання) 

надалі - Покупець (надалі - сторони) уклали цей Договір про таке: 

1. Предмет Договору

1.1. Продавець продає, а Покупець купує акції відкритого акціонерного товариства (надалі - акції Товариства)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

                                             (повна назва акціонерного товариства, код ЄДРПОУ) 

що знаходиться за адресою: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , на підставі плану приватизації

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  

                                                                 (повна назва підприємства) 

затвердженого наказом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                          (повна назва органу приватизації) 

від "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ 200_ року N _ _ _ _, на користь працівників Товариства та прирівняних до них осіб (надалі - Працівники) та зобов'язується оплатити їх вартість у порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Вид акцій: прості іменні.

1.3. Кількість акцій: _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) шт., що

                                               (цифрами)                                     (літерами) 

становить _ _ _ відсотків від статутного фонду Товариства.

1.4. Номінальна вартість однієї акції становить _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                                                                            (цифрами) 

(_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) гривень.

                   (літерами) 

1.5. Ціна акцій Товариства, що є предметом купівлі-продажу за цим Договором, визначається як добуток кількості акцій, які продаються за цим Договором, та номінальної вартості однієї акції і становить _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) гривень.

(сума цифрами і літерами)

Якщо на момент здійснення чергового платежу відбулося збільшення статутного фонду Товариства, у зв'язку зі зміною вартості майна Товариства, то несплачені акції Товариства викуповуються за ціною, що визначена з урахуванням таких змін.

2. Передання акцій Товариства та право власності

Право власності на акції Товариства переходить до Працівників з моменту підписання сторонами цього Договору. Право власності підтверджується відповідним записом у реєстрі власників іменних цінних паперів.

3. Порядок розрахунків

3.1. Товариство зобов'язане в порядку, передбаченому цим Договором, сплатити _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)

                                   (сума цифрами та літерами) 

гривень за акції Товариства протягом _ _ місяців з дня укладення цього Договору. Якщо на момент здійснення чергового платежу відбулося збільшення статутного фонду Товариства в зв'язку зі зміною вартості майна Товариства, то несплачені акції Товариства викуповуються за ціною, що визначена з урахуванням таких змін.

3.2. Засобом платежу за акції Товариства є грошові кошти. Працівники мають право використовувати власні і запозичені грошові кошти.

3.3. Акції вартістю _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) гривень

                                                                    (сума цифрами та літерами) 

передаються на виплат строком на _ _ _ _ _ _ _ років з моменту укладення цього Договору (але не більше ніж 5 років) за грошові кошти Працівників з урахуванням зміни цін на момент розрахунків, і вартість цих акцій сплачується Працівниками в такі терміни та в таких обсягах:

3.3.1. _ _ відсотків належної до сплати суми перераховуються Покупцем не пізніше 12 місяців від дати укладення цього Договору, тобто не пізніше "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ 200_ року, з урахуванням індексу інфляції за зазначений період. Індекс інфляції визначається згідно з офіційним повідомленням Державного комітету статистики України.

3.3.2. _ _ відсотків належної до сплати суми перераховуються Покупцем не пізніше 24 місяців від дати підписання цього Договору, тобто не пізніше "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ 200_ року, з урахуванням індексу інфляції за зазначений період. Індекс інфляції визначається згідно з офіційним повідомленням Державного комітету статистики України.

3.3.3. _ _ _ відсотків належної до сплати суми перераховуються Покупцем не пізніше 36 місяців від дати підписання цього Договору, тобто не пізніше "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ 200_ року, з урахуванням індексу інфляції за зазначений період. Індекс інфляції визначається згідно з офіційним повідомленням Державного комітету статистики України.

3.3.4. _ _ відсотків належної до сплати суми перераховуються Покупцем не пізніше 48 місяців від дати підписання цього Договору, тобто не пізніше "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ 200_ року, з урахуванням індексу інфляції за зазначений період. Індекс інфляції визначається згідно з офіційним повідомленням Державного комітету статистики України.

3.3.5. _ _ відсотків належної до сплати суми перераховуються Покупцем не пізніше 60 місяців від дати підписання цього Договору, тобто не пізніше "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ 200_ року, з урахуванням індексу інфляції за зазначений період. Індекс інфляції визначається згідно з офіційним повідомленням Державного комітету статистики України.

4. Обов'язки сторін

4.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти іншій стороні у виконанні її обов'язків.

4.2. Сторони несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, згідно з чинним законодавством України.

5. Обов'язки Покупця

5.1. Розподілити акції Товариства серед Працівників відповідно до порядку, затвердженого загальними зборами (зборами уповноважених).

5.2. В установлені цим Договором терміни сплатити в повному обсязі ціну продажу акцій Товариства.

5.3. Повідомити орган приватизації про розподіл акцій Товариства серед Працівників Товариства, а також надавати інші документи про виконання умов цього Договору.

6. Обов'язки органу приватизації

Повідомляти Покупця про несвоєчасне внесення платежів за акції Товариства.

7. Відповідальність Покупця

7.1. У разі порушення термінів оплати вартості акцій Товариства, визначених у п. 3.3 цього Договору, Товариство сплачує органу приватизації пеню в розмірі _ _ відсотків від несплаченої суми за кожний день прострочення.

7.2. Орган приватизації має право у порядку, встановленому чинним законодавством України, розірвати Договір у разі, якщо Покупець не вніс черговий платіж у встановлений згідно з п. 3.3 цього Договору термін.

7.3. У разі невиконання або неналежного виконання Покупцем обов'язків, покладених на нього цим Договором, Покупець відшкодовує органу приватизації або Працівникам збитки, завдані внаслідок порушення умов цього Договору.

8. Додаткові умови

8.1. Відступлення прав та обов'язків за цим Договором третім особам здійснюється за згодою сторін.

8.2. Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його пунктів, вирішуються шляхом переговорів.

8.3. Якщо сторони протягом 20 днів не досягли домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.4. Усі витрати, пов'язані з укладенням цього Договору та виконанням його умов, несе Покупець.

9. Зміни умов Договору та його розірвання

9.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою сторін.

9.2. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки в письмовій формі.

9.3. У випадку невиконання однією зі сторін умов цього Договору він може бути розірваний за рішенням судових органів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Договір складено в 4 примірниках, які мають рівнозначну юридичну силу.

Місце розташування, реквізити та підписи сторін:

Орган приватизації

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(підпис представника) 

Покупець 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(підпис представника)