Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок типового договору оренди земельної частки (паю).
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Типовий договір оренди земельної частки (паю)

"_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ 20_ р. 

село, селище, місто _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ району _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Автономна Республіка Крим, область) 

Цей Договір поширюється на підприємства, установи, організації, які використовують землю для сільськогосподарських потреб, та громадян - власників сертифікатів на право на земельну частку (пай).

Договір укладено між власником(-ами) земельної(-их) частки(-ок) (паю)(-їв)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(П. І. Б. фізичної особи, адреса, серія і номер сертифіката на право на

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

земельну частку (пай), ким виданий, дата видачі)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, який надалі іменується "Орендодавець" і діє відповідно до чинного законодавства України, з одного боку, і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(назва юридичної особи -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

недержавного сільськогосподарського підприємства, іншого агроформування, яке діє на підставі

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

статуту (положення, установчого документа), її місцезнаходження, П. І. Б. уповноваженої особи,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 

П. І. Б. фізичної особи, адреса, паспортні дані)

з другого боку, що надалі іменується "Орендар".

Орендодавець та Орендар надалі іменуються разом "Сторони", а кожний окремо - "Сторона".

 Сторони уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору

Орендодавець передає, а Орендар приймає в оренду земельну(-і) частку(-и) (пай)(-ї)) розміром _ _ _ умовних кадастрових гектарів, вартістю _ _ _ _ _ гривень, яка розміщена в межах земельної ділянки, виділеної в натурі єдиним масивом (кадастровий план додається)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(вказати кадастрову та інші характеристики земельної ділянки)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

2. Умови Договору

2.1. Мета використання земельної частки (паю) 

Земельна частка (пай) передається в оренду для сільськогосподарських потреб.

2.2. Орендна плата 

За користування вказаною в Договорі земельною(-ими) часткою(-ами) Орендар сплачує Орендодавцю щороку орендну плату (в розрахунку на одну земельну частку) у розмірі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(вказується розмір грошової плати в гривнях, натуральної -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

кількість продукції, відробіткової - послуги, роботи Орендодавцю)

Розмір орендної плати визначається за домовленістю між Сторонами, але не може бути меншим від розміру, встановленого чинним законодавством.

Форми орендної плати за оренду однієї земельної частки (паю) на 1 рік, які встановлюються за домовленістю Сторін, наведені в додатку до Договору.

Орендар сплачує орендну плату протягом терміну дії Договору не пізніш як у термін від _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ до _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ кожного року.

(число, місяць)                                (число, місяць)

Розмір платежів за окремими формами оплати щороку погоджується між Сторонами шляхом унесення змін або доповнень до цього Договору (додаток).

Орендна плата, враховуючи невиплачену, підлягає індексації на дату її виплати відповідно до рівня інфляції національної валюти України.

Орендар, за погодженням з Орендодавцем, може перенести термін виплати орендної плати.

Абзац восьмий пункту 2.2 вилучено 

(згідно з наказом Державного комітету України

 по земельних ресурсах від 26.02.2002 р. N 25)

2.3. Термін дії Договору 

Договір складено Сторонами терміном на _ _ _ роки(-ів).

Початок дії Договору _ _ _ _ _ _ _ _ 20_ р., закінчення _ _ _ _ _ _ _ 20_ р.

Договір може бути припинений у будь-який час за взаємної згоди Сторін.

Сторони не мають права відмовитись від виконання умов цього Договору в односторонньому порядку.

За Орендодавцем зберігаються всі права розпорядження земельною часткою (паєм).

В разі переходу права власності до інших осіб Договір оренди зберігає чинність для нового власника.

У разі виділення земельної ділянки на основі земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) зобов'язання сторін припиняються відповідно до чинного законодавства.

(пункт 2.3 доповнено абзацом згідно з наказом Державного

 комітету України по земельних ресурсах від 24.09.2001 р. N 166)

3. Права та обов'язки Сторін

Сторони зобов'язуються: 

Орендодавець:

абзац третій розділу 3 вилучено 

(згідно з наказом Державного комітету України

 по земельних ресурсах від 24.09.2001 р. N 166)

не втручатися у виробничу діяльність Орендаря і не створювати йому будь-яких перешкод при виконанні умов цього Договору;

не вносити зміни в Договір без згоди Орендаря.

Орендар:

протягом дії Договору не змінювати цільове призначення земельної частки (паю), визначене в пункті 2.1;

не допускати погіршення екологічного стану й родючості земельної ділянки;

відповідати і платити за всі витрати, пов'язані з використанням ним земельної ділянки;

своєчасно сплачувати орендну плату, визначену у Договорі;

після закінчення терміну Договору оренди повернути Орендодавцю орендовані землі в стані, придатному для використання за цільовим призначенням;

за несвоєчасну сплату орендної плати - сплачувати пеню у розмірі 0,2 відсотка від суми недоїмки за кожний день прострочення;

здійснювати комплекс заходів щодо охорони орендованих земель згідно з чинним законодавством.

Сторони мають право: 

у разі закінчення дії Договору до закінчення польових робіт термін оренди земельної частки (паю) продовжити до повного завершення збирання врожаю;

вносити зміни та доповнення у Договір за згодою обох Сторін у письмовій формі.

Інші умови 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Відповідальність Сторін 

Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору.

Сторони не несуть відповідальності, якщо неможливо виконати умови цього Договору внаслідок дії непереборної сили.

4. Прикінцеві положення

В інших випадках, які не передбачені цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

Спори, в разі відсутності взаємної згоди Сторін, щодо зміни умов цього Договору, його дострокового розірвання на вимогу однієї зі Сторін розглядаються судом у встановленому законодавством порядку.

Договір укладено в двох примірниках, один з яких перебуває в Орендодавця, другий - в Орендаря і кожен з них має однакову юридичну силу.

Договір набуває чинності з моменту його реєстрації в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ сільській (селищній, міській) раді.

Орендодавець

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(П. І. Б., адреса) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(паспортні дані)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(ідентифікаційний номер)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(контактний телефон) 

Орендар

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(адреса, розрахунковий рахунок)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(ідентифікаційний номер) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(контактний телефон) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(підпис) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(підпис) 

"_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ р. 

"_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ р. 

  

Договір зареєстрований у книзі записів реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ради за N_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

(дата) 

_ _ _ _ _ _ _

(підпис) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(П. І. Б. посадової особи) 

М. П.

 

Начальник Управління формування

земельних відносин 

 

Г. О. Волошин