Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок товарообмінного (бартерного) договору.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Товарообмінний (бартерний) договір

м. _ _ _ _ _ _ _ _                                                   "_ _" _ _ _ _ _ _ 200_ р._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Сторона 1") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Сторона 2") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Товарообмінний (бартерний) договір (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором кожна із Сторін зобов'язується передати другій Стороні у власність один товар в обмін на інший.

1.2. Сторона 1 передає у власність Стороні 2 товари, вказані в додатку N _ до цього Договору, у строки, в місці, в порядку та на умовах, вказаних в додатку N _ _ до цього Договору. Відповідний додаток має містити усю необхідну інформацію про товари.

1.3. Сторона 2 передає у власність Стороні 1 товари, вказані в додатку N _ до цього Договору, у строки, в місці, в порядку та на умовах, вказаних в додатку N _ _ до цього Договору. Відповідний додаток має містити усю необхідну інформацію про товари.

1.4. Товари, передбачені в підпунктах 1.3 та 1.4 цього Договору, надалі разом іменуються "товар" або "товари".

2. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ТОВАРУ

2.1. В додатку N _ _ до цього Договору на основі цін, встановлених із урахуванням кон'юнктури ціноутворення на аналогічні товари на ринку _ _ _ _ _ визначені:

загальна вартість товарів, що передаються кожною зі Сторін за цим Договором (для обліку збалансованих поставок);

оцінка кожної одиниці товарів окремо (для обліку виконання зобов'язань Сторонами і можливого врегулювання відносин у випадках, коли не відбувається виконання Сторонами своїх обов'язків в натурі).

3. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ

3.1. Товар повинен відвантажуватися в упаковці, яка відповідає характеру товару, і забезпечуватиме при належному поводженні з ним схоронність такого товару при тривалому транспортуванні, з урахуванням можливого його перевезення морським шляхом, змішаним транспортом, а також при наявності декількох перевантажень в дорозі.

3.2. В кожне вантажне місце повинен бути вкладений докладний пакувальний лист _ _ _ _ _ _ _ _ _ і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ мовами, в якому вказуються: перелік упакованих предметів, кількість, номер місця, вага брутто і нетто, назви Сторін цього Договору і номер цього Договору.

3.3. На кожне вантажне місце _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ мовами повинна бути нанесена фарбою, що не змивається, маркування, вказане в додатках N _ _ і N _ _ до цього Договору.

4. ТЕХНІЧНА ТА ТОВАРОСУПРОВОДЖУВАЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

4.1. Сторона, що поставляє товари, направляє технічну і товаросупроводжувальну документацію, вказану в додатку N _ до Договору, а також рахунок в _ _ _ _ _ _ _ _ _ екземплярах для ведення оперативного обліку Сторонами ходу виконання обов'язків шляхом _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ _ .

5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДВАНТАЖЕННЯ

5.1. Сторона, що поставляє товари, зобов'язана протягом _ _ _ _ _ днів повідомити Стороні, що одержує товари, про проведене відвантаження товару шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

5.2. В такому повідомленні вказуються:

дата відвантаження;

номер вагону, автомашини, рейсу літака, назва судна;

номер договору;

назва і кількість відвантаженого товару.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. ДЕФЕКТИ В ТОВАРІ

7.1. Сторона, що поставляє товари, в яких виявлені дефекти, зобов'язана за свій рахунок в строк _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ замінити дефектні товари.

8. НЕДОСТАЧА ТОВАРУ

8.1. При виявленні Стороною, що одержує товари, їх недостачі, за яку відповідальність несе Сторона, яка передає товари, остання, за вимогою Сторони що одержує, зобов'язана допоставити недопоставлену кількість товарів в строк _ _ _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

9.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

9.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

10.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СТОРОНА 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Підписи

За сторонУ 1

Керівник _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ /

М. П.

СТОРОНА 2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

сторін

За СторонУ 2

Керівник _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ /

М. П.

Зразок договору складено станом на 28.03.2006 р.