Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок заяви про реєстрацію знака для товарів і послуг.
Заява у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Заява про реєстрацію знака для товарів і послуг

****************************************************************************************

*[220] Дата подання заявки [210] Номер заявки *

****************************************************************************************

*[511] МКТП [531] Індекси Міжнародної класифікації *

* зображувальних елементів знака *

****************************************************************************************

* ЗАЯВА До Держпатенту України *

*про реєстрацію знака для товарів і послуг 252133, Київ, бул. Лесі Українки, 26 *

* в Україні Науково-дослідний центр патентної експертизи*

* (НДЦПЕ) *

* *

* Подаючи вказані нижче документи, прошу (просимо) зареєструвати зазначене *

* в заявці позначення як знак для товарів і послуг на ім'я заявника(ів) *

* ********************

*[731] Заявник(и): * Ідентифікаційний *

* * код *

* * (для українських *

* * заявників) *

* * *

* ********************

*(зазначається повне ім'я або найменування заявника(ів), його (їх) повна поштова *

*адреса та код держави згідно зі стандартом ВОІВ ST.З) *

****************************************************************************************

*Прошу (просимо) встановити пріоритет даного знака за датою: *

* *

**** подання попередньої(х) заявки(ок) в державі-учасниці Паризької конвенції *

**** (навести дані під кодами 310, 320, 330) *

**** *

**** відкриття виставки (навести дані під кодом 230) *

****************************************************************************************

*[310] Номер попередньої * [320] Дата подання *[330] Код держави подання *

*заявки * попередньої заявки *заявки згідно зі стандартом *

* ********************************ВОІВ ST.3 *

* * [230] Дата відкриття виставки* *

****************************************************************************************

*[750] Повна поштова адреса для листування, повне ім'я або найменування адресата *

* *

* *

*Телефон: Телеграф: Телекс: Факс: *

****************************************************************************************

*[740] Прізвище та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності*

* *

* *

*Телефон: Телеграф: Телекс: Факс: *

****************************************************************************************

*[540] Зображення знака *

* *** *

*[541] *** в зображенні використані стандартні символи *

* *** *

*[546] *** в зображенні використані нестандартні символи *

* *

* *

****************************************************************************************

*[591] Зазначення кольору (кольорової гами) знака *

* *

*[511] Перелік товарів та (або) послуг, які класифіковані згідно з Міжнародною *

*класифікацією товарів і послуг *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

****************************************************************************************

*Якщо опис знака чи перелік товарів і/або послуг не вміщуються у відведеній графі, *

*то вони повністю наводяться на окремому аркуші як додаток до заяви та підписуються *

*заявником *

****************************************************************************************

* * *Кількість *

* Перелік документів, що додаються: *Кількість *примір- *

* *аркушів *ників *

****************************************************************************************

* *** * * *

* *** документ про сплату збору * * 1 *

* *** * * *

* *** комплект фотокопій (друкарських відбитків) знака * * 5...10 *

* *** * * *

* *** переклад на українську мову додаткових матеріалів * * 1 *

* *** * * *

* *** документ, який засвідчує повноваження довіреної особи * * 1 *

* (довіреність) * * *

* *** * * *

* *** перелік товарів і/або послуг, для яких просять охорону * * 1 *

* знака * * *

* *** * * *

* *** документ про участь у виставці * * 1 *

* *** * * *

* *** опис знака * * 1 *

* *** * * *

* *** інший документ (вказати) * * 1 *

****************************************************************************************

* *

* Додаткові відомості (необхідне зазначити) *

* *** *

* [390] *** Реєстрація(ії) в країні походження *

* *** *

* [551] *** Колективний знак *

* *** *

* [554] *** Об'ємний знак *

* *

* [641] Номери і дати інших заявок, пов'язаних з даною у правовому відношенні *

****************************************************************************************

* *[646] Номери і дати інших реєстрацій, пов'язаних з* *

* *даною у правовому відношенні * *

****************************************************************************************

* *

****************************************************************************************

* *

* *

* *

* М. П. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *

* (Підпис заявника або представника) (Прізвище, ініціали) (Дата підпису) *

****************************************************************************************