Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок довгострокового договору на перевезення туристів (екскурсантів).
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Довгостроковий договір на перевезення туристів (екскурсантів)

_ _ _ _ _ _

(місто) 

_ _ _ _ _ _

(дата) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                (назва підприємства, посада керівника, його прізвище, ім'я

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

                                     та по батькові або підприємця-громадянина)

(далі - Перевізник), що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                        (статуту підприємства, положення або свідоцтва

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                        про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

                                                     - фізичної особи)

з одного боку, і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                    (назва підприємства, посада керівника, його

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

                        прізвище, ім'я та по батькові або підприємця-громадянина)

(далі - Замовник), що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                                                     (статуту підприємства,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                        положення або свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

                                    підприємницької діяльності - фізичної особи)

з другого боку (далі пойменовані "Сторони"), уклали цей договір про нижченаведене:

1. На підставі цього договору між Перевізником та Замовником надаються послуги з перевезень туристів (екскурсантів) (далі - туристів) протягом _ _ року з _ _ _ _ _ _ по _ _ _ _ _ _ _, автобусами в кількості _ _ автобусо-годин.

2. Перевізник та Замовник за 10 днів до початку місяця визначають щоденні обсяги перевезень туристів.

3. Замовник зобов'язується забезпечувати роботу автобусів на умовах, передбачених цим договором.

I. Умови договору

1. Умови довгострокового договору на перевезення туристів визначаються відповідно до Цивільного кодексу України та Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

2. Замовник:

оформляє не пізніше ніж за 48 годин до виконання перевезень Замовлення на перевезення туристів, що додається (таблиця 1).

Зміни в Замовленні на перевезення туристів подаються Замовником у письмовій формі безпосередньо або передаються факсом за підписом уповноважених осіб;

складає до початку перевезення список групи у трьох примірниках (для Перевізника, Замовника і керівника групи);

ознайомлює туристів з умовами одержання транспортних послуг, завчасно повідомляє їх про час та місце подачі автобуса і інформує про можливі додаткові послуги;

допускає до перевезення туристів, зазначених у списку;

видає керівнику групи її список, схему маршруту та розклад руху і забезпечує їх виконання;

забезпечує виїзд туристів у відповідності з розкладом руху;

інструктує керівників груп з питань безпеки руху;

інструктує туристів про правила поведінки і техніки безпеки згідно з Правилами дорожнього руху та Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;

сприяє Перевізнику в здійсненні контролю за роботою автобусів;

керівник групи після надання транспортної послуги підписує подорожній лист, Завдання на перевезення туристів автобусом (далі - Завдання), що додається (таблиця 2), зазначивши пройдений шлях автобуса, час початку та закінчення роботи, а у разі зміни розкладу руху її причину;

надає Перевізнику перелік осіб, які мають право оформляти дорожню документацію;

забезпечує відпочинок водіїв в готелі або надає окрему кімнату при тривалості їх роботи більше однієї доби, а також місце стоянки автобуса під охороною;

забезпечує харчування водіїв на їх бажання за власний рахунок на умовах харчування туристів.

3. Перевізник:

надає Замовнику автобуси для перевезення туристів згідно із замовленням.

складає схему маршруту і розклад руху і узгоджує їх з відповідними органами Державтоінспекції МВС;

забезпечує своєчасну подачу автобусів в обумовлені час і місце згідно із завданням;

забезпечує належний технічний, санітарний стан автобусів та відповідну візуальну інформацію;

інструктує водіїв за Правилами дорожнього руху та Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;

забезпечує водіїв схемами маршрутів та розкладами руху.

II. Порядок проведення розрахунків

1. Розрахунки Замовника з Перевізником за перевезення туристів провадяться Замовником згідно з тарифами, встановленими відповідно до законодавства, на умовах попередньої оплати з наступним перерахунком на підставі документів про фактичний обсяг виконаної роботи.

2. Сторони зобов'язуються не рідше одного разу на місяць звіряти розрахунки за виконаними обсягами перевезень туристів.

III. Відповідальність Сторін

1. У разі невиконання Перевізником умов договору та завдання Перевізник сплачує Замовнику фактично завдані збитки, що пов'язані зі зривом обслуговування туристів.

2. При запізненні автобуса в обумовлений Замовником пункт подачі більше ніж на 30 хвилин проти узгодженого сторонами часу Замовник має право відмовитись від його використання. При цьому запізнення прирівнюється до невиконання Перевізником умов договору.

3. Питання, що виникають у процесі надання транспортних послуг туристам, не врегульовані цим договором, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

IV. Розірвання договору та вирішення спірних питань

1. Договір може бути розірвано за погодженням Сторін. На вимогу будь-якої із Сторін договір може бути достроково розірвано за рішенням суду, арбітражного суду у разі невиконання іншою Стороною своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавством. Сторона, яка є ініціатором розірвання договору, письмово попереджає іншу Сторону не пізніше ніж за 30 днів до дати розірвання договору.

2. Спори, що виникають під час укладання, зміни, розірвання та виконання цього договору, розв'язуються шляхом ведення переговорів, листування та у порядку, установленому законодавством.

V. Термін дії договору та юридичні адреси Сторін

1. Термін дії договору встановлюється з "_ _ " _ _ _ _ _ _ _ _ року до "_ _ " _ _ _ _ _ _ _ _ року. У разі відсутності за місяць до кінця дії договору заяви будь-якої Сторони про перегляд умов цього договору термін його дії автоматично продовжується на наступний рік, і так кожного року.

2. Юридичні адреси Сторін:

Перевізник: 

Замовник: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Договір підписали:

Перевізник

_ _ _ _ _ _

(посада, підпис) 

Замовник

_ _ _ _ _ _

(посада, підпис) 

М. П. 

М. П.