Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору схову.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір схову

Місто (село, селище) _ _ _ _ _

Район _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Область _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ 200_ р. 

Голова Комітету громадян - співвласників майна (Уповноважений) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , що діє на підставі довіреності (Договору про спільне володіння, користування і розпорядженням майном, що знаходиться у спільній частковій власності) від імені співвласників майна, надалі "Співвласники", з однієї сторони та _ _ _ _ _ _ _ _ _ в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, надалі "Охоронець", з іншої сторони, з додержанням вимог ст. ст. 413 - 424 Цивільного кодексу УРСР, уклали Договір про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Голова Комітету передає, а Охоронець приймає на відповідальний схов законсервоване майно, яке перелічене в додатку 2, котре належить Співвласникам майна і підлягає поверненню в цілісності.

1.2. Розмір майнової частки (паю) кожного з Співвласників у спільному майні визначається у процентному і вартісному виразі і вказане в додатку 1 до цього Договору.

2. Передача майна

2.1. Акт приймання-передачі майна складається і підписується одночасно з укладенням цього Договору (додаток 3).

2.2. Акт приймання-передачі від імені Співвласників підписується

Головою Комітету (Уповноважений) _ _ _ _ _ _ _ , паспорт серія _ _ _ _ , N _ _ _ _ , виданий _ _ _ _ _ _ _                                                   "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ 200_ р., 

проживає_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Співвласники мають право:

- в будь-який час зажадати від Охоронця повернення його майна, яке передане на схов;

- відмовитись від прийняття майна від Охоронця, якщо внаслідок природного зносу або пошкодження майна, за яке він відповідає, якість майна змінилась настільки, що не може бути використаною за первісним призначенням.

3.2. Співвласники зобов'язані відшкодувати Охоронцеві фактичні витрати, понесені ним на збереження і утримання майна.

3.3. Охоронець має право:

- реалізувати майно з відшкодуванням Співвласникам суми, за якою майно було реалізоване і яка відображає фізичний стан та ринковий попит, за винятком витрат Охоронця, пов'язаних із сховом.

3.4. Охоронець зобов'язаний:

- вжити всіх заходів для збереження майна;

- дбати про передане майно у схов, як про своє власне;

- не користуватися переданим йому на схов майном.

- повернути майно на першу вимогу Співвласників. Розрахунки між сторонами по цьому Договору можуть здійснюватись шляхом зменшення орендної плати, передбаченої договором оренди майна, яке використовується Охоронцем у виробничому процесі.

4. Відповідальність сторін

4.1. У разі втрати (розкрадання) переданого на схов майна, Охоронець зобов'язується вжити заходів щодо відшкодування нестачі майна за цінами, що склалися на день відшкодування за мінусом фізичного зносу.

4.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо таке невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі сторін, а саме: стихійним лихом, техногенними аваріями тощо.

Сторона зобов'язана письмово повідомити другу сторону про настання таких обставин з вказівкою на офіційне джерело інформації про них. З дня такого повідомлення дія договору припиняється, майно повертається Співвласникам.

5. Порядок здійснення Співвласниками контролю за виконанням Договору

5.1. Здійснення контролю з боку Співвласників за виконанням Охоронцем своїх обов'язків по цьому Договору, а також підтримання постійних зв'язків з Охоронцем покладається на Голову Комітету (уповноваженого).

6. Дія Договору

6.1. Цей Договір набуває чинності з дня його укладення і діє протягом _ _ років.

6.2. Дострокове припинення Договору та внесення в нього змін здійснюється за письмовою угодою сторін.

6.3. Цей Договір складено і підписано в двох примірниках: один знаходиться у Співвласників, другий - у Охоронця.

Реквізити і підписи сторін:

Від Охоронця: 

Від Співвласників: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(повна назва господарства) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(прізвище, ім'я, по батькові) 

Юридична адреса: 

  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

      (місто, село, селище) 

паспорт: _ _ _ _ _ _ _ _

                       (серія та номер)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(район) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(ким і коли виданий) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

область)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

р/р _ _ _ _ _ _ МФО _ _ _ _ _ _

              (номер) 

  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(назва банківської установи) 

_ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _)

(підпис)              (прізвище, ім'я, по батькові) 

_ _ _ _         _ _ _ _ _     (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)

   (посада)                   (підпис)         (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.