Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору фрахтування транспортного засобу.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір фрахтування транспортного засобу

ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І БАГАЖУ

м. _ _ _ _ _ _                                                   "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ 200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)

(надалі іменується "Перевізник") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір фрахтування транспортного засобу для перевезення пасажирів та багажу (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Перевізник бере на себе зобов'язання за плату доставити з м. _ _ _ _ _ до м. _ _ _ _ _ _ _ _ визначених Замовником пасажирів (туристичну групу) в кількості _ _ _ _ _ _ осіб та належний їм багаж і привезти їх назад з належним їм багажем, а Замовник зобов'язується сплатити за таке перевезення Перевізникові встановлену цим Договором плату.

1.2. Місце відправлення: _ _ _ _ _ _.

1.3. Місце призначення: _ _ _ _ _ _ _.

1.4. Маршрут руху, узгоджений Сторонами у Додатку N 1 до цього Договору.

1.5. Окремі умови цього Договору деталізовані у Додатку N 2 до цього Договору.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Перевізник зобов'язується надати технічно справний і пристосований для перевезення пасажирів та їх багажу автобус марки _ _ _ _ _ _ _ _ .

2.2. Перевізник зобов'язується доставити пасажирів та їх багаж в місце призначення не пізніше _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ і привезти їх

(дата і час)

назад з належним їм багажем в м. _ _ _ _ _ _ (місце відправлення) не пізніше _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

(дата і час)

2.3. Кожен пасажир має право безоплатно провезти з собою багаж вагою _ _ кг і габарити якого не перевищують наступних показників: _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . При необхідності перевезення багажу більшої ваги або габаритів такий багаж перевозиться за плату відповідно до окремо визначених у додатку N _ до цього Договору тарифів.

2.4. Перевізник не вправі відхилятись від визначеного маршруту руху, крім випадків, коли зміна маршруту обумовлена об'єктивними причинами (тимчасова заборона руху на окремих ділянках з причин загрози безпеці, проведення ремонтних робіт тощо).

2.5. Страхування пасажирів та їх багажу здійснюється _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Перевізником чи Замовником)

у встановленому відповідним чинним законодавством порядку.

3. ВАРТІСТЬ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І БАГАЖУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ПЛАТИ

3.1. За перевезення пасажирів і багажу Замовник сплачує Перевізникові плату у розмірі вартості перевезення, що становить _ _ _ _ _ _ _ _ грн., не пізніше "_ _" _ _ _ _ _ _ 200_ року шляхом перерахування цих коштів на поточний рахунок Перевізника.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. У разі затримки або ненадання автобуса для перевезення Перевізник _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

4.3. У разі відмови Замовника від перевезення чи простою автобуса під час посадки в місці відправлення чи місці призначення, визначених цим Договором, більше _ _ годин Замовник _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються у відповідності із чинним в Україні законодавством.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, зокрема спеціальними транспортними законами, транспортними кодексами (статутами), іншими спеціальними нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПЕРЕВІЗНИК

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Підписи

За ПЕРЕВІЗНИКА

Керівник _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _/

м. п.

ЗАМОВНИК

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

сторін

За ЗАМОВНИКА

Керівник _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ /

м. п.

Зразок договору складений станом на 13.07.2006 р.