Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору фінансового лізингу.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір фінансового лізингу

 

м. Київ

_ _ _ _ _ _ _ _ р.

 

 

Українська аграрна біржа (далі - Лізингодавець), що виступає, згідно з постановою Кабінету Міністрів України N 753 від 15.07.97 р. (далі - Постанова), у ролі державного агента з поставки сільськогосподарської техніки компанії "Кейс Корпорейшн", в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, який далі іменується Лізингоодержувач, в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, згідно з вимогами Постанови уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Лізингодавець, у відповідності до запиту Лізингоодержувача від _ _ _ _ _ _ _ р., придбаває у компанії "Кейс Корпорейшн", яка надалі іменується Продавець, трактори, зернозбиральні комбайни, жатки, пристрої до жаток та запасні частини (далі - Техніка) згідно з номенклатурою, цінами та у кількості у відповідності з контрактом купівлі-продажу N 6/3076 UKR від 8.05.96 р. між Лізингодавцем та Продавцем (далі - Контракт купівлі-продажу).

1.2. Лізингодавець надає Лізингоодержувачу у вигляді фінансового лізингу з правом викупу в платне користування об'єкт лізингу на умовах, що визначаються цим Договором.

2. Об'єкт лізингу

2.1. Об'єктом лізингу є: комбайн CASE IH, модель 2166, зернова жатка CASE IH, модель 1010, кукурудзяна жатка CASE IH, модель 1083, пристрій для збирання соняшнику до зернової жатки CASE IH, модель 1010, запасні частини, що становлять єдиний комплект (надалі - Комбайн-комплект) та трактор CASE IH, модель 8940, запасні частини, що становлять єдиний комплект (надалі - Трактор-комплект).

2.2. Лізингодавець передає, а Лізингоодержувач приймає у користування наступну Техніку:

2.2.1) Комбайн-комплект у кількості _ _ штук за ціною _ _ _ _ _ доларів США за один комплект;

2.2.2) Трактор-комплект у кількості _ _ штук за ціною _ _ _ _ _ _ доларів США за один комплект.

3. Строк лізингу

3.1. Лізингодавець надає Лізингоодержувачу Техніку у вигляді фінансового лізингу строком на _ _ _ _ _ _ _ місяців.

3.2. Строк лізингу, відповідно з чинним законодавством України, не може бути менший строку, за який амортизується 60 відсотків вартості об'єкта лізингу.

3.3. Початком строку лізингу вважається момент отримання Техніки або момент підписання акта про здачу-приймання Техніки. У разі підписання кількох актів про здачу-приймання початком терміну є дата першого передання Техніки.

3.4. Амортизаційні відрахування на надану в лізинг Техніку обчислюються згідно із законодавством України. За домовленістю Лізингодавця та Лізингоодержувача може бути передбачена прискорена амортизація об'єкта лізингу, при цьому оформлюється додаткова угода.

4. Вартість Договору

4.1. Вартість Договору становить _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _) доларів США, у тому числі:

4.1.1) на _ _ штук Комбайн-комплектів - вартість Техніки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ доларів США, лізингові проценти _ _ _ _ _ _ доларів США;

4.1.2) на _ _ _ штук Трактор-комплектів - вартість Техніки _ _ _ _ _ _ _ _ доларів США, лізингові проценти _ _ _ _ _ _ доларів США;

4.1.3) загальна вартість Техніки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ доларів США, лізингові проценти _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ доларів США.

4.2. Ціни, вартість Техніки і лізингові проценти вказані без урахування ПДВ, лізингові проценти розраховані орієнтовно, виходячи з відсоткової ставки LIBOR на момент підписання цього Договору.

4.3. Вартість Техніки, суми платежів, а також інші показники, які застосовуються у цьому Договорі, наводяться в доларах США на підставі довготермінової дії цього Договору та положення про те, що зобов'язання Лізингодавця перед банками-кредиторами є валютними зобов'язаннями в американських доларах, а також на підставі необхідності елімінувати курсові коливання валют та внаслідок неможливості визначення курсу гривні до долара США на весь термін дії цього Договору. При цьому сторони цього Договору, на основі вказаних в ньому валютних показників, проводять розрахунки та здійснюють бухгалтерське відображення всіх операцій, що пов'язані з виконанням цього Договору, в національній валюті України, якщо інше не передбачено чинним законодавством на момент здійснення таких розрахунків або операцій.

4.4. Ціна Техніки включає:

4.4.1) ціну Техніки, яку отримав Лізингодавець від Продавця за умовами поставки CIF порт Іллічівськ, з урахуванням: гарантійного обслуговування Техніки у період виконання сільськогосподарських робіт 1997 - 1998 рр., переддоговірного навчання комбайнерів і технічного персоналу Лізингоодержувача;

4.4.2) до лізингових процентів, для цілей цього Договору, входять всі витрати Лізингодавця, що пов'язані з оплатою відсотків за користування кредитами, які є фінансовими джерелами Лізингодавця для лізингу, витрати на страхування і обслуговування кредитів, які надані Лізингодавцеві банками-кредиторами для купівлі Техніки у Продавця, витрати на покриття курсових ризиків та витрати на страхування Техніки.

4.5. Стан Техніки, що передається у лізинг, на момент підписання акта про здачу-приймання: нова техніка, яка не була в експлуатації.

5. Спосіб передачі техніки

5.1. Лізингодавець зобов'язується поставити і передати Техніку у користування Лізингоодержувачу до _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ р. у повній комплектації (згідно з п. 2.2) і належному технічному стані, відповідному до вимог п. 4.5.

5.2. Місцем передачі Техніки є митний склад порту Іллічівськ або порту Одеса.

5.3. Про конкретний час передачі Техніки Лізингодавець має сповістити Лізингоодержувача за три дні до строку передання Техніки.

5.4. Документом для передачі Техніки Лізингоодержувачу є накладна, яку виписує Лізингодавець на ім'я Лізингоодержувача. Одержання Техніки представником Лізингоодержувача згідно з накладною відбувається у разі подання належним чином оформленого доручення на одержання Техніки.

5.5. Лізингоодержувач зобов'язується надати Лізингодавцю платіжний документ, який підтверджує факт здійснення авансового платежу у відповідності з п. 9.1.

5.6. Передача Техніки здійснюється комісією у складі уповноважених представників Лізингодавця, Лізингоодержувача і Продавця.

5.7. Документом, який підтверджує передачу Техніки від Лізингодавця у користування до Лізингоодержувача, є акт про здачу-приймання Техніки. Акт про здачу-приймання складається і підписується у чотирьох примірниках: два для Лізингодавця, один для Лізингоодержувача і один для передачі до Сервісного центру, який буде обслуговувати Техніку згідно з п. 7.1.3.

5.8. У випадку неповної передачі Техніки, на кожну часткову передачу оформляється окрема накладна і підписується окремий акт про здачу-приймання Техніки.

5.9. Після підписання акта про здачу-приймання Техніки майно зараховується на баланс Лізингоодержувача з позначенням, що це майно взято у фінансовий лізинг.

5.10. У разі виявлення під час передачі Техніки дефектів, що не підлягають усуненню і унеможливлюють нормальну експлуатацію Техніки, комісія складає акт виявлених дефектів.

5.11. Всі претензії, які пов'язані з дефектами та недоліками, що стосуються технічного стану Техніки, своєчасності і комплектності поставки, мають бути подані Лізингодавцю до підписання акта про здачу-приймання Техніки. Після підписання акта про здачу-приймання Техніки, приймання Техніки вважається здійсненим і претензії не приймаються.

6. Право власності

6.1. Після підписання акта про здачу-приймання Техніка залишається власністю Лізингодавця, Лізингоодержувач набуває права власника після закінчення строку дії цього Договору та сплати всієї обумовленої Договором суми.

6.2. Документом, що підтверджує перехід права власності на Техніку від Лізингодавця до Лізингоодержувача, є акт кінцевих розрахунків, якій фіксує виконання цього Договору та перехід права власності.

6.3. У разі банкрутства Лізингоодержувача, арешту чи конфіскації його майна об'єкт лізингу відокремлюється від загального майна Лізингоодержувача і підлягає поверненню Лізингодавцю, який може розпоряджатися ним на власний розсуд.

6.4. Лізингоодержувач не має права без письмової згоди Лізингодавця продавати, переуступати, здавати у сублізинг, закладати, передавати в якості забезпечення боргу або будь-яким іншим чином розпоряджатися правом власності Лізингодавця на Техніку. У разі порушення Лізингоодержувачем умов цього пункту, Лізингоодержувач, згідно з п. 4.1, несе фінансову відповідальність у розмірі 10 відсотків від вартості цього Договору, при цьому Лізингоодержувач не звільняється від виконання взятих на себе за цим Договором зобов'язань.

7. Забезпечення виконання Договору

7.1. Гарантії.

7.1.1. Для забезпечення належного виконання обов'язків Лізингоодержувача перед Лізингодавцем Лізингоодержувач надає на користь Лізингодавця забезпечення, наявність якого є умовою чинності цього Договору: договір застави, дійсний протягом терміну дії цього Договору, і/або належним чином оформлену гарантію (або договір поруки) одного з комерційних банків України на виконання зобов'язань Лізингоодержувача за цим Договором. Вказані документи повинні бути надані Лізингодавцю протягом тижня після підписання цього Договору.

7.1.2. Для забезпечення своєчасного розрахунку продовольчим зерном, згідно з вимогами Постанови, Лізингоодержувач зобов'язаний у двотижневий термін після укладання цього Договору укласти з обласним представництвом Державної акціонерної компанії "Хліб України" договір поставки сільськогосподарської продукції в рахунок державних ресурсів України (далі - Договір поставки) та погодити Договір поставки в обласному управлінні державного казначейства Міністерства фінансів України. Договір поставки є невід'ємною частиною цього Договору. Непідписання Лізингоодержувачем Договору поставки у зазначений термін без поважних причин є приводом для розірвання цього Договору з боку Лізингодавця.

7.1.3. Для забезпечення гарантійного обслуговування Техніки між Лізингодавцем, Лізингоодержувачем і Сервісним центром має бути укладена додаткова угода, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

7.2. Страхування.

7.2.1. Лізингоодержувач бере на себе зобов'язання самостійно або через Лізингодавця здійснити за власний рахунок страхування в українській страховій компанії придбаної у Лізингодавця Техніки на користь Лізингодавця на термін дії цього Договору і надати Лізингодавцю страховий поліс та договір страхування протягом 14 днів після підписання акта про здачу-приймання Техніки. У противному разі Лізингоодержувач виплачує Лізингодавцю недотримку у розмірі 2 відсотків від суми, зазначеної в п. 4.1 цього Договору і не звільняється від виконання всіх своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2.2. Страхування має бути здійснене на суму не менше ніж _ _ _ _ _ _ _ _ гривень, що є еквівалентом до суми доларів США у розрахунку: на один Комбайн-комплект - _ _ _ доларів США, на один Трактор-комплект - _ _ _ доларів США.

7.2.3. Страхування має бути здійснене в компанії "Кредо-Класік" (м. Київ) або іншій, попередньо узгодженій з Лізингодавцем, страховій компанії.

7.2.4. Умови страхування Техніки повинні бути попередньо узгоджені сторонами.

7.2.5. У разі настання страхового випадку, який підтверджений відповідними документами, і одержання Лізингодавцем страхового відшкодування згідно з договором страхування, зменшення заборгованості Лізингоодержувача перед Лізингодавцем за умовами цього Договору підлягає обов'язковому узгодженню шляхом укладання додаткової угоди, яку підписують Лізингодавець і Лізингоодержувач.

8. Лізингові платежі та порядок розрахунків

8.1. Лізингоодержувач перераховує Лізингодавцю лізингові платежі у сумі, зазначеній в п. 4.1 цього Договору. Порядок та термін внесення лізингових платежів викладено в розділі 9.

8.2. Періодом внесення лізингових платежів є календарний рік. Початкова дата першого періоду визначається згідно з умовами розділу 3. Кінцева дата кожного періоду визначається згідно з умовами поставки товару, тобто: для розрахунків грошима - 15 листопада, для продовольчого зерна - 15 жовтня, для іншої сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки - 15 листопада.

8.3. Щорічні лізингові платежі складаються з наступних складових, що відповідають зобов'язанням Лізингодавця з погашення кредитів, отриманих для придбання та поставки Техніки Лізингоодержувачу:

8.3.1) фіксований річний платіж - балансова вартість Техніки, що відповідає сумі основного боргу за кредитами і є фіксованою сумою на момент підписання цього Договору;

8.3.2) лізингові проценти - не є постійною величиною і залежать від ставки LIBOR для відповідного періоду розрахунків, як це встановлено кредитними угодами між Лізингодавцем та банками-кредиторами.

8.4. Лізингодавець повідомляє Лізингоодержувачу відповідну суму платежу для поточного періоду розрахунків після визначення суми процентів за лізингом на основі конкретного значення ставки LIBOR для відповідного періоду. На конкретну суму лізингового платежу оформлюється рахунок-фактура, який направляється Лізингоодержувачу протягом 14 днів з початку чергового періоду здійснення лізингових платежів.

8.5. Лізингоодержувач зобов'язується здійснювати наступні щорічні платежі:

8.5.1) в 1997 р. - _ _ _ _ _ _ _ _ доларів США, у тому числі: фіксований платіж у розмірі _ _ _ _ _ _ _ доларів США, лізингові проценти (орієнтовна сума, що визначена на підставі відсоткової ставки LIBOR на момент підписання цього Договору) _ _ _ _ _ _ _ _ доларів США;

8.5.2) в 1998 р. - _ _ _ _ _ _ _ доларів США, у тому числі: фіксований платіж у розмірі _ _ _ _ _ _ _ доларів США, лізингові проценти (орієнтовна сума, що визначена на підставі відсоткової ставки LIBOR на момент підписання цього Договору) _ _ _ _ _ _ _ _ доларів США;

8.5.3) в 1999 р. - _ _ _ _ _ _ _ _ доларів США, у тому числі: фіксований платіж у розмірі _ _ _ _ _ _ доларів США, лізингові проценти (орієнтовна сума, що визначена на підставі відсоткової ставки LIBOR на момент підписання цього Договору) _ _ _ _ _ _ _ _ доларів США;

8.5.4) в 2000 р. - _ _ _ _ _ _ _ _ доларів США, у тому числі: фіксований платіж у розмірі _ _ _ _ _ _ доларів США, лізингові проценти (орієнтовна сума, що визначена на підставі відсоткової ставки LIBOR на момент підписання цього Договору) _ _ _ _ _ _ _ _ доларів США;

8.5.5) в 2001 р. - _ _ _ _ _ _ _ доларів США, у тому числі: фіксований платіж у розмірі _ _ _ _ _ _ _ доларів США, лізингові проценти (орієнтовна сума, що визначена на підставі відсоткової ставки LIBOR на момент підписання цього Договору) _ _ _ _ _ _ _ _ доларів США.

8.6. Вищеназвані лізингові платежі можуть бути переглянуті також в разі:

8.6.1) зміни відсоткових ставок за кредит, який є фінансовим джерелом Лізингодавця для лізингу - у випадку зміни умов кредитних угод;

8.6.2) зміни вартості Техніки з урахуванням переоцінки, яку проведено в разі змін чинного законодавства України;

8.6.3) підвищення або введення нових державних зборів і мита, які стягуються у зв'язку з Договором фінансового лізингу.

8.7. Переглянуті згідно з п. 8.6 лізингові платежі узгоджуються між Лізингодавцем і Лізингоодержувачем і оформляються додатковою угодою до цього Договору. У разі неможливості досягнення сторонами згоди щодо цього пункту, набувають чинності умови розділу 16 цього Договору.

8.8. Лізингоодержувач не має права вимагати від Лізингодавця покриття будь-яких збитків або зменшення лізингових платежів внаслідок перерви у використанні та експлуатації Техніки з будь-якого приводу, включаючи настання страхового випадку. У разі часткової або повної втрати Техніки Лізингоодержувач має поінформувати про це Лізингодавця, при цьому він не має права ухилятися у платежах від встановлених цим Договором термінів і сум, навіть якщо ушкодження або часткова втрата викликані обставинами настання страхового випадку.

8.9. Всі витрати, пов'язані з цим Договором, а також оформлення всієї документації, що випливають з цього Договору або пов'язані з ним, а також реєстраційні витрати і податки, що стягуються у зв'язку з цим Договором, відносяться на рахунок Лізингоодержувача. У будь-якому випадку Лізингодавець має одержати обумовлені лізингові платежі у повному розмірі.

9. Порядок оплати лізингових платежів

9.1. Лізингоодержувач зобов'язується внести грошовий аванс, який зараховується до суми лізингових процентів першого року. До суми авансового платежу входять витрати Лізингодавця з оформлення кредитів на придбання та постачання Техніки, які потребують попередньої оплати та не входять до сум кредитів, що надаються Лізингодавцю, а також витрати на проведення митного оформлення та розвантаження Техніки в порту Іллічівськ, страхування Техніки та інші витрати.

9.2. Лізингоодержувач зобов'язаний перерахувати авансовий платіж на розрахунковий рахунок Лізингодавця згідно з виставленим Лізингодавцем рахунком-фактурою протягом двох банківських днів після отримання такого рахунку-фактури (без урахування дня отримання). Невиконання Лізингоодержувачем авансового платежу у встановлений термін є основою для визнання цього Договору недійсним.

9.3. Лізингові платежі за узгодженням сторін можуть бути внесені у натуральній, грошовій або змішаній формі.

9.4. Порядок внесення лізингових платежів встановлюється відповідно до вимог Постанови, Порядку проведення передачі сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання сільськогосподарської техніки компанії "Кейс Корпорейшн", проведення розрахунків за отриману ними техніку та поставки до державних ресурсів сільськогосподарської продукції і згідно з Договором поставки.

9.5. Лізингоодержувач зобов'язується щорічно протягом терміну дії цього Договору, починаючи з 1997 р., поставляти на заготівельні підприємства ДАК "Хліб України", які визначені Договором поставки, продовольче зерно в рахунок державних ресурсів для розрахунків за отриману Техніку.

9.6. Кількість зерна, яке має бути поставлене Лізингоодержувачем на заготівельні підприємства ДАК "Хліб України" у тому чи іншому році, визначається як частка від ділення відповідної суми, зазначеної у п. 8.4, на ціну тонни зерна, яка приймається на рівні середньозважених цін, що фактично склалися на біржових торгах України за спотовими контрактами на момент поставки зерна на заготівельне підприємство ДАК "Хліб України", якщо інших цін не передбачено законодавчими актами з формування державних ресурсів.

9.7. Щорічні поставки продовольчого зерна на заготівельне підприємство ДАК "Хліб України" мають бути завершені до 15 жовтня відповідного року.

9.8. У разі відсутності у Лізингоодержувача необхідної кількості продовольчого зерна, Лізингоодержувач може проводити розрахунки за отриману Техніку грошима або, за умови узгодження з Лізингодавцем і обласним представництвом Державної акціонерної компанії "Хліб України", непродовольчим зерном, насінням соняшнику, цукром, іншою сільськогосподарською продукцією і продуктами її переробки. Такі розрахунки Лізингоодержувач має завершити не пізніше 15 листопада відповідного року.

9.9. Поставка продовольчого зерна до державних ресурсів та за умови узгодження, відповідно до п. 9.8, поставки в рахунок державних ресурсів непродовольчого зерна, насіння соняшнику, цукру, іншої сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки здійснюється наступним чином:

9.9.1) Лізингоодержувач здає сільськогосподарську продукцію за товарно-транспортними накладними ф. N 1-СГ з зазначенням "Поставка до державних ресурсів та розрахунки з Українською аграрною біржею за техніку компанії "Кейс Корпорейшн";

9.9.2) на прийняте від Лізингоодержувача продовольче зерно заготівельне підприємство виписує прибуткову квитанцію за формами NN ПК-9, ПК-10 з зазначенням "Розрахунки з УАБ за техніку компанії "Кейс Корпорейшн". Лізингоодержувач у тижневий термін повідомляє Лізингодавцеві про здані обсяги та в строк відповідно до п. 8.2 надає Лізингодавцю оригінал прибуткової квитанції.

9.10. За умови неузгодження поставки в рахунок державних ресурсів непродовольчого зерна, насіння соняшнику, цукру, іншої сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки, Лізингоодержувач самостійно реалізує вказану сільськогосподарську продукцію та розраховується з Лізингодавцем грошима або може направити вказану сільськогосподарську продукцію на продаж через Українську аграрну біржу в загальному порядку.

9.11. Порушення Лізингоодержувачем своїх зобов'язань щодо Договору поставки не звільняє Лізингоодержувача від внесення лізингових платежів, які передбачені цим Договором.

10. Прострочення лізингових платежів

10.1. У разі затримки поставки, згідно з пп. 9.7, 9.8 Лізингоодержувач сплачує недотримку у розмірі 1 відсотка від простроченої суми за кожен день прострочення.

10.2. Лізингоодержувач повинен виплатити пеню за прострочення лізингових платежів, починаючи з дати його настання, за кожен день прострочення у такому порядку:

- до 15 днів прострочення - у розмірі 0,05% від суми недотримки;

- від 15 до 30 днів прострочення - у розмірі 0,1% від суми недотримки;

- понад 30 днів прострочення - у розмірі 0,2% від суми недотримки.

10.3. У разі прострочення з боку Лізингоодержувача поточного лізингового платежу, грошові кошти або поставки, які надходитимуть від нього у майбутньому, направляються Лізингодавцем першочергово на погашення простроченого лізингового платежу, недотримки і пені.

11. Передача прав Лізингодавцем

11.1. Лізингодавець має право поступитися своїми правами за цим Договором або будь-якими інтересами, що випливають з нього, третій особі - повністю або частково, без згоди Лізингоодержувача, але повідомивши його заздалегідь про це.

12. Права і обов'язки Лізингоодержувача

12.1. Права Лізингоодержувача:

12.1.1) у разі виявлення до передачі Техніки дефектів, які не можуть бути усунені і унеможливлюють нормальну експлуатацію Техніки, Лізингоодержувач має право відмовитися від Техніки;

12.1.2) Лізингоодержувач має право на достроковий викуп Техніки згідно з умовами розділу 15;

12.2. Основні обов'язки Лізингоодержувача:

12.2.1) використовувати Техніку за цільовим призначенням;

12.2.2) своєчасно здійснювати лізингові платежі у формі, що передбачена цим Договором;

12.2.3) згідно з чинним законодавством своєчасно та повно проводити бухгалтерський облік операцій, пов'язаних з цим Договором;

12.2.4) дотримуватись відповідного режиму експлуатації та зберігання Техніки згідно з технічною документацією та рекомендаціями Продавця;

12.2.5) унеможливити експлуатацію Техніки некомпетентними особами;

12.2.6) утримувати Техніку справною, підтримувати її робочий стан, здійснювати необхідний ремонт та своєчасне профілактичне обслуговування за власний рахунок (після закінчення терміну гарантійного обслуговування), виконувати умови розділів 13 та 14 цього Договору;

12.2.7) виконувати інші зобов'язання, передбачені цим Договором.

12.3. Лізингоодержувач покладає на себе всі ризики, що пов'язані з руйнуванням або втратою, крадіжкою, передчасним спрацюванням, нівеченням та ушкодженням Техніки.

12.4. Лізингоодержувач несе відповідальність за всі ушкодження, яких зазнали як люди, так і майно в результаті використання, зберігання або експлуатації Техніки.

12.5. У будь-який час, негайно після отримання будь-якого повідомлення, вказівки або іншого документа, що будь-яким чином впливає або здатен вплинути на стан Техніки, подавати зазначені документи Лізингодавцю.

13. Утримання та використання Техніки

13.1. Лізингоодержувач має поводитися з Технікою як сумлінний користувач. Він зобов'язаний власним коштом одержувати та підтримувати всі необхідні ліцензії, дозволи на використання, своєчасно проходити реєстрацію, дотримуватися всіх правил, рекомендацій та інструкцій виробника з використання, обслуговування та утримання Техніки, власним коштом експлуатувати Техніку за її призначенням та слідкувати за техобслуговуванням, а також здійснювати заміну всіх втрачених або ушкоджених частин тими, які поставляє або рекомендує виробник Техніки.

13.2. У разі невиконання Лізингоодержувачем п. 13.1, Лізингоодержувач повинен сплатити Лізингодавцю недотримку розміром 5 відсотків від суми, зазначеної у п. 4.1 цього Договору, що не звільняє Лізингоодержувача від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

14. Удосконалення та зміна Техніки

14.1. Конструктивна зміна Техніки можлива лише у разі письмової згоди Лізингодавця та Сервісного центру. У разі, коли Лізингоодержувач виконає доповнення, удосконалення або зміни Техніки без згоди Лізингодавця, останній має право вимагати негайного усунення вищезазначених доповнень, удосконалень або змін та повернення Техніки до первісного стану, що у свою чергу не звільняє Лізингоодержувача від зобов'язань за цим Договором. У разі зміни Техніки без письмової згоди Лізингодавця, Лізингоодержувач несе фінансову відповідальність у розмірі 5 відсотків від суми цього Договору, що не звільняє Лізингоодержувача від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

14.2. Будь-які зміни, доповнення й удосконалення Техніки, які здійснені за згодою Лізингодавця, є складовою частиною Техніки.

15. Достроковий викуп Техніки

15.1. Достроковий викуп Техніки Лізингоодержувачем є можливим лише в разі виконання ним всіх своїх зобов'язань за цим Договором та з письмової згоди Лізингодавця, але не раніше строку, протягом якого амортизується 60 відсотків вартості Техніки. Достроковий викуп Техніки оформляється додатковою угодою до цього Договору.

15.2. У разі дострокового викупу Техніки Лізингоодержувачем залишкова вартість Техніки на момент дострокового викупу визначається згідно з виплатами за всіма складовими лізингового платежу за відсотковою ставкою LIBOR, яка діє на період дострокового викупу.

15.3. Лізингоодержувач зобов'язаний письмово сповістити Лізингодавця за 30 днів до моменту фактичного викупу Техніки.

16. Припинення дії Договору

16.1. Дія цього Договору припиняється після закінчення терміну його дії після виконання Лізингоодержувачем усіх своїх зобов'язань за цим Договором.

16.2. Дія цього Договору може бути припинена достроково - згідно з умовами розділу 15.

16.3. Згідно з умовами п. 7.2.5, настання страхового випадку не може стати приводом для розірвання цього Договору до виконання зобов'язань Лізингоодержувачем перед Лізингодавцем.

16.4. Припинення дії цього Договору в разі, якщо Техніка не відповідає уявленням про неї, що склалися у Лізингоодержувача, є неможливим.

16.5. Лізингодавець має право подати повідомлення про негайне припинення дії цього Договору у таких випадках:

16.5.1) контракт купівлі-продажу Техніки у Продавця не набув чинності або анульований з будь-якого приводу до передання Техніки Лізингоодержувачу;

16.5.2) Продавець неспроможний поставити Техніку;

16.5.3) у випадках припинення цього Договору, передбачених пп. 16.5.1, 16.5.2, Лізингодавець і Лізингоодержувач звільняються від взаємних зобов'язань згідно з цим Договором.

16.6. Лізингодавець має право ініціювати розірвання цього Договору, якщо:

16.6.1) Лізингоодержувач ухиляється від своєчасного оформлення або підписання документів, що зазначені у розділі 19;

16.6.2) Лізингоодержувач протягом терміну, який перевищує 4 тижні, не виконує своїх зобов'язань за будь-яким видом платежів, що передбачені цим Договором;

16.6.3) Лізингоодержувач після отримання вимоги про сплату не погашає суму заборгованості (включаючи пеню за прострочення) протягом двох тижнів;

16.6.4) Лізингоодержувач не реагує на запити, які посилає Лізингодавець з інтервалом не менше 2-х тижнів, щодо вимог з виконання інших зобов'язань, передбачених цим Договором;

16.6.5) перевірки й акти про огляд Техніки, а також письмові повідомлення Сервісного центру свідчать про експлуатацію Лізингоодержувачем Техніки з порушенням умов цього Договору;

16.6.6) якщо під час дії цього Договору організація Лізингоодержувача ліквідується.

16.7. Збитки Лізингодавця, яких він зазнав внаслідок дострокового розірвання цього Договору з вини Лізингоодержувача, мають бути відшкодовані Лізингоодержувачем у повному обсязі.

17. Дії щодо розірвання Договору

17.1. У випадках, що передбачені в розділі 16 цього Договору, Лізингодавець має право застосовувати на власний розсуд такі санкції:

17.1.1) зажадати негайної виплати всієї суми заборгованості за цим Договором на час його розірвання;

17.1.2) реалізувати гарантії, які згідно з п. 7.1.1 цього Договору надав Лізингоодержувач;

17.1.3) вилучити Техніку з користування Лізингоодержувачем.

17.2. В разі застосування будь-якої санкції, Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю недотримку розміром 5 відсотків від залишкової вартості Договору.

17.3. Дії щодо вимог негайної оплати:

17.3.1) Лізингодавець виписує на Лізингоодержувача рахунок-фактуру і відправляє вимогу про оплату на суму залишкової заборгованості Лізингоодержувача, включаючи пеню та недотримку;

17.3.2) сума залишкової заборгованості має бути сплачена протягом одного тижня після пред'явлення Лізингодавцем вимоги про оплату. В разі несплати у вказаний термін, Лізингодавець має право розірвання цього Договору та вилучення Техніки відповідно до п. 17.5;

17.3.3) зобов'язання Лізингоодержувача внести суму залишкової заборгованості вважається виконаним після отримання Лізингодавцем всієї суми або повної поставки продукції.

17.4. Реалізація гарантій:

17.4.1) Лізингодавець направляє Лізингоодержувачу письмове повідомлення про реалізацію гарантії;

17.4.2) Лізингодавець виписує на Гаранта рахунок-фактуру і відправляє вимогу про оплату на суму залишкової заборгованості Лізингоодержувача, включаючи пеню та недотримку;

17.4.3) в разі несплати Гарантом необхідних платежів у тижневий термін, Лізингодавець має право розірвання цього Договору та вилучення Техніки відповідно до п. 17.5.

17.5. Дії щодо вилучення Техніки:

17.5.1) Лізингодавець направляє Лізингоодержувачу письмове повідомлення про розірвання цього Договору та повідомлення про вилучення Техніки;

17.5.2) після отримання повідомлення про розірвання Договору Лізингоодержувач позбавляється права використовувати Техніку;

17.5.3) у повідомленні про вилучення Техніки зазначаються дата, час і місце передачі Техніки, що вилучається. Лізингоодержувач зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання письмового повідомлення Лізингодавця про вилучення Техніки надати Техніці такого стану, який обумовлений у акті про здачу-приймання, з урахуванням нормального ступеня спрацювання;

17.5.4) якщо стан Техніки не відповідає даним акта про здачу-приймання, Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю суму, яка є необхідною для надання Техніки первинного стану;

17.5.5) якщо у тижневий термін Лізингоодержувач не сплатив лізингових платежів, передбачених цим Договором, та суми штрафних санкцій, то Лізингоодержувач зобов'язаний протягом двох тижнів з дня отримання від Лізингодавця повідомлення про вилучення Техніки відправити Техніку за адресою, вказаною Лізингодавцем. Всі ризики та витрати, пов'язані з відправкою, покладаються на Лізингоодержувача;

17.5.6) якщо, незважаючи на викладені умови, Лізингоодержувач не виконає відправку Техніки, то Лізингодавець набуває права користування Технікою і може здійснити її перевезення на власний розсуд за рахунок Лізингоодержувача, поклавши на нього також відповідальність за всі ризики, що пов'язані з перевезенням;

17.5.7) Лізингоодержувач зобов'язаний надати Лізингодавцю та його довіреним особам повноваження без жодних перепон проходити на територію, де знаходиться Техніка, для здійснення права Лізингодавця на повернення Техніки, незалежно від того, чи закріплена ця Техніка, або її частина на зазначеній території, а також відокремлювати Техніку від ділянки або приміщення;

17.5.8) будь-які або всі необхідні витрати, пов'язані з діями, що тут означені, несе Лізингоодержувач на користь Лізингодавця;

17.5.9) документом, що підтверджує вилучення Техніки, є акт про вилучення Техніки;

17.5.10) протягом 30 днів після вилучення Техніки, за умови погашення Лізингоодержувачем повної суми своєї заборгованості (лізингових платежів, а також штрафних санкцій), Техніка може бути повернена Лізингоодержувачу на умовах, що обумовлені цим Договором; у протилежному випадку Техніка має бути реалізована з метою покриття заборгованості Лізингоодержувача перед Лізингодавцем. Якщо коштів, що одержані після реалізації Техніки, недостатньо, то Лізингодавець має право на відшкодування збитків за рахунок майна Лізингоодержувача.

17.6. Всі сплачені лізингові платежі Лізингоодержувачу не повертаються.

17.7. У разі, якщо Лізингоодержувач не повертає Техніку, не здійснює відправку Техніки за вимогою Лізингодавця, не виконує зобов'язання п. 17.5.6, з Лізингоодержувача стягується пеня у розмірі 1 відсотка від залишкової вартості Договору за кожен день прострочення до повного повернення Техніки Лізингодавцю.

18. Порядок вирішення суперечок

18.1. Всі суперечки, що можуть виникнути за цим Договором, вирішуються між сторонами у встановленому законодавством претензійному порядку; якщо сторони не дійшли згоди, то претензії передаються на розгляд до Арбітражного суду м. Києва.

19. Невід'ємні складові цього Договору

19.1. Згідно з умовами цього Договору невід'ємними частинами цього Договору є такі документи:

19.1.1) згідно з п. 5.7 - акти про здачу-приймання Техніки;

19.1.2) згідно з п. 7.1.1 - договір застави або банківська гарантія, або договір поруки;

19.1.3) згідно з п. 7.1.2 - договір поставки;

19.1.4) згідно з п. 7.1.3 - угода про сервісне обслуговування;

19.1.5) згідно з п. 7.2.1 - договір страхування;

19.1.6) згідно з п. 20.2 - акти про огляд Техніки;

19.1.7) згідно з п. 6.2 - акт про кінцеві розрахунки;

19.1.8) а також додаткові угоди, підписання яких може бути спричинене діями, зазначеними у цьому Договорі.

19.2. За ухилення від своєчасного оформлення зазначених у п. 19.1 документів Лізингоодержувач несе фінансову відповідальність за умовами цього Договору або ж Лізингодавець має право ініціювати розірвання цього Договору.

20. Звітність

20.1. Лізингоодержувач зобов'язується подати Лізингодавцю нотаріально завірені копії установчих документів та картки зразків підпису уповноважених осіб.

20.2. Лізингодавець контролює належне виконання Лізингоодержувачем прийнятих на себе зобов'язань за цим Договором. Право контролю використовується шляхом періодичних ( щонайменше як один раз на квартал) перевірок стану та умов експлуатації Техніки. Перевірки, що здійснюються Лізингодавцем, оформляються складанням двосторонніх актів огляду Техніки. Лізингоодержувач несе відповідальність за дії, які перешкоджають здійсненню Лізингодавцем зазначених перевірок.

20.3. Крім перевірок стану та умов експлуатації Техніки, Лізингодавець має право у будь-який час зажадати надання детальних відомостей про фінансовий стан Лізингоодержувача.

20.4. Лізингоодержувач зобов'язується надавати Лізингодавцю іншу інформацію про свій економічний стан за формою і в термін, визначені Лізингодавцем. У разі необхідності Лізингодавець може зажадати цю інформацію вдруге.

20.5. В разі зміни уповноважених осіб, юридичної адреси, фактичного місця розташування, платіжних реквізитів та організаційно-правової форми Лізингоодержувача, а також зміни умов експлуатації Техніки, останній зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту такої зміни повідомити про це Лізингодавця. У разі невиконання цієї умови, Лізингоодержувач несе перед Лізингодавцем фінансову відповідальність в розмірі 5 відсотків від вартості цього Договору згідно з п. 4.1 і не звільняється від виконання зобов'язань за цим Договором.

21. Інші умови

21.1. У випадках, що не передбачені цим Договором, сторони мають дотримуватися чинного цивільного законодавства України.

21.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні домовленості та протоколи про наміри, які будь-якою мірою стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

21.3. Всі доповнення та зміни до цього Договору дійсні лише у разі, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими для цього особами.

21.4. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання.

Укладено _ _ _ _ _ _ _ _ у м. Києві на _ _ сторінках у трьох примірниках: два для Лізингодавця та один для Лізингоодержувача.

22. Юридичні адреси сторін,

банківські реквізити та підписи

Лізингодавець: Українська аграрна біржа, м.

Київ, вул. Саксаганського, 1

Код ЗКПО 23389377

р/р 3467838 в Українському

кредитному банку, м. Київ,

МФО 321701

тел./факс (044) 220-50-48,

220-54-87, 220-49-73

Лізингоодержувач: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Код ЗКПО _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

р/р _ _ _ _ _ _ в

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

МФО _ _ _ _ _

тел./факс

Лізингодавець Лізингоодержувач

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(підпис) (підпис)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(прізвище, ім'я, по (прізвище, ім'я, по

батькові) батькові)

М.П. М.П.