Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок типового договору про відкриття рахунку в цінних паперах органу приватизації.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Типовий договір про відкриття рахунку в цінних паперах органу приватизації

"_ _" _ _ _ _ _ _ 199_ _ р. N _ _ м. _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (далі - Депонент),

(назва органу приватизації)

в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , який (яка) діє на підставі

(посада, прізвище, ім'я та по батькові),

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, з одного боку,

(назва документа)

та _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (далі - Зберігач),

(повне найменування юридичної особи)

що здійснює діяльність на підставі Дозволу на здійснення професійної депозитарної діяльності Зберігача N _ _ _, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку "_ _"_ _ _ 199_ р., в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , який (яка) діє

                            (прізвище, ім'я та по батькові) 

на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, з іншого

(статуту або статуту та довіреності)

боку, уклали цей договір про нижчевикладене:

1. Предмет договору

1.1. Депонент доручає, а Зберігач зобов'язується надавати Депоненту послуги щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, зберігання належних Депоненту цінних паперів, обслуговування операцій за цим рахунком на нижчевикладених умовах відповідно до внутрішнього положення Зберігача, на підставі розпоряджень Депонента та чинного законодавства України.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Зберігач зобов'язаний:

а) відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _)

                                                                                                                                                         (літерами) 

робочих днів після подання Депонентом документів, яких вимагає чинне законодавство України;

б) здійснювати зберігання та облік цінних паперів Депонента, що зберігаються у Зберігача;

в) здійснювати ведення рахунку в цінних паперах шляхом виконання розпоряджень згідно з внутрішнім положенням Зберігача та чинним законодавством України;

г) на запит Депонента звітувати перед ним без стягнення плати;

ґ) на запит Депонента готувати та передавати йому:

виписку про стан рахунку в цінних паперах;

виписку за операціями за рахунком у цінних паперах Депонента за термін

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

                                      (кількість днів, місяців, кварталів або інше)

у термін _ _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) -

(літерами)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(інші виписки та/або інформаційні

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

довідки, звіти згідно з внутрішнім положенням та регламентом Зберігача)

д) періодично готувати та передавати Депоненту:

у термін _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - виписку про стан

(щоденно, щомісяця, щокварталу або інше)

рахунку в цінних паперах;

у термін _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - виписку за

(щоденно, щомісяця, щокварталу або інше)

операціями за рахунком у цінних паперах Депонента за період

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

(кількість днів, місяців, кварталів або інше)

у термін _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -

(щоденно, щомісячно, щокварталу або інше)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(інші виписки та/або інформаційні довідки,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

звіти згідно з чинним законодавством щодо депозитарної діяльності)

е) у разі отримання від депозитарію, реєстроутримувача або емітента інформації стосовно цінних паперів, які зберігаються на рахунку Депонента в цінних паперах, передавати відповідну інформацію Депоненту в термін не пізніше як за _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _) робочих днів; 

(літерами)

є) на підставі документів, визначених Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", іншим чинним законодавством та цим договором, реєструватись як номінальний утримувач у реєстрі власників іменних цінних паперів та виконувати його функції відповідно до внутрішніх документів Зберігача та чинного законодавства України;

ж) ознайомити Депонента (дати Депоненту текст) з витягами з внутрішніх документів Зберігача, які регламентують взаємовідносини Депонента та Зберігача щодо прав Депонента, порядку виконання розпоряджень, отримання виписок, звітів, та надалі ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до внутрішніх документів Зберігача щодо взаємовідносин Депонента та Зберігача і порядку виконання його розпоряджень шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; 

з) не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації третім особам щодо рахунків, що належать Депоненту, або інформації щодо самого Депонента без відповідних розпоряджень Депонента, крім випадків, передбачених законодавством України;

і) у разі припинення здійснення ним депозитарної діяльності зберігача цінних паперів за рішенням відповідного органу управління Зберігача або визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання у нього ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення відповідним органом управління Зберігача або отримання постанови господарського суду, або рішення органу ліцензування, повідомити Депонента зі зворотним повідомленням про отримання про розірвання цього договору та необхідність закриття рахунку в цінних паперах протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання цього повідомлення з зазначенням попередження, що у разі незакриття Депонентом рахунку в установлений термін належні йому цінні папери, випущені в бездокументарній формі та в документарній формі на пред'явника, будуть переведені на рахунок у цінних паперах уповноваженого на зберігання, а іменні цінні папери, випущені в документарній формі, після проведення їх матеріалізації будуть обліковуватися на особовому рахунку Депонента в системі реєстру відповідного емітента. Зазначені цінні папери на відповідних рахунках будуть заблоковані.

(пункт 2.1 розділу 2 доповнено підпунктом "і" згідно з

 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 від 14.09.2004 р. N 396)

2.2. Зберігач має право:

а) надавати послуги, пов'язані з переміщенням цінних паперів, якщо ці послуги відповідно до чинного законодавства України можуть надаватися Зберігачем Депоненту;

б) у разі визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів виконувати розпорядження Депонента тільки щодо проведення операцій на рахунку в цінних паперах Депонента, пов'язаних з закриттям цього рахунку.

(пункт 2.2 розділу 2 в редакції рішення Державної комісії з

 цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2004 р. N 396)

2.3. Депонент зобов'язаний:

а) надавати Зберігачеві ту інформацію (та/або документи), яка передбачена законодавством як обов'язкова для подання або потрібна йому для виконання дій згідно з умовами цього договору;

б) у термін не більше як _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ ) робочих днів з моменту 

(літерами)

внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що потрібні для відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Зберігачу;

в) давати розпорядження щодо іменних цінних паперів, які належать державі, Зберігачу для занесення до реєстру власників іменних цінних паперів Зберігача як номінального утримувача;

г) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання повідомлення, зазначеного в підпункті "і" пункту 2.1 договору, здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах.

(пункт 2.3 розділу 2 доповнено підпунктом "г" згідно з

 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 від 14.09.2004 р. N 396)

2.4. Депонент має право:

а) призначити розпорядника рахунку в цінних паперах;

б) отримувати від Зберігача повну інформацію щодо цінних паперів, які належать Депоненту;

в) у разі визнання Зберігача банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання у Зберігача ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів надавати Зберігачу тільки розпорядження щодо проведення операцій на рахунку в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цього рахунку.

(пункт 2.4 розділу 2 доповнено підпунктом "в" згідно з

 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 від 14.09.2004 р. N 396)

3. Вартість робіт та послуг і розрахунки

3.1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

(визначається сторонами за результатами конкурсного відбору)

3.2. У разі припинення здійснення Зберігачем професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів Депонент за проведення операцій на його рахунку в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цього рахунку, сплачує Зберігачу лише вартість послуг депозитарію та/або реєстратора, пов'язаних із проведенням цих операцій.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.2 згідно з рішенням Державної

 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2004 р. N 396)

4. Взаємні обов'язки сторін

4.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином, сприяти іншій Стороні у їх виконанні.

4.2. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

5. Виконання умов договору

5.1. Спосіб зберігання цінних паперів та інші умови ведення рахунку в цінних паперах Депонента визначаються додатковими документами за розпорядженнями Депонента.

5.2. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або зміна його умов неприпустима.

5.3. Зміни умов договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін.

6. Відповідальність сторін

6.1. У разі невиконання чи неналежного виконання Зберігачем своїх зобов'язань, передбачених цим договором або чинним законодавством України, Зберігач несе майнову відповідальність за збитки.

6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший термін.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов договору у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови договору через виникнення форс-мажорних обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону.

7. Термін дії договору

7.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання та діє протягом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

(літерами)

7.2. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний термін, якщо за _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ днів до закінчення терміну дії цього договору Сторони не виявили бажання 

(літерами)

(у письмовій формі) його розірвати. 

8. Умови розірвання договору та закриття рахунків в цінних паперах

8.1. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента цінних паперів з наступним закриттям рахунку в цінних паперах Депонента в разі:

надання іншій Стороні письмового повідомлення про розірвання цього договору.

8.2. Розірвання договору настає не раніше ніж через _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) днів після дати

                                                                                                     (літерами) 

отримання Стороною зазначеного письмового повідомлення. 

9. Порядок вирішення спорів

9.1. Усі спори, що виникатимуть у процесі виконання умов цього договору, вирішуються шляхом переговорів або в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. Прикінцеві положення

10.1. Цей договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу (по одному примірнику - Депонентові та Зберігачу).

Місцезнаходження та банківські реквізити

ЗБЕРІГАЧ: 

ДЕПОНЕНТ: 

Повна назва _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Повна назва _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Код за ЄДРПОУ _ _ _ _ _ _ _ 

Ідентифікаційний код (код за ЄДРПОУ)

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Місцезнаходження _ _ _ _ _ _ 

Місцезнаходження _ _ _ _ _ _ 

Банківські

реквізити: _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Банківські

реквізити: _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Телефон _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Телефон _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Керівник юридичної особи 

Керівник 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                              (підпис) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                              (підпис) 

Керівник Зберігача 

  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                              (підпис) 

  

Печатка 

Печатка