Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору про участь у ярмарку.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір про участь у ярмарку

м. _ _ _ _ _ _ _                                                   "_ _" _ _ _ _ _ _ 200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)

(надалі іменується "Організатор") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Учасник") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про участь у ярмарку (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатор в порядку та на умовах, визначених цим Договором, організує проведення ярмарку і сприяє Учаснику в укладенні взаємовигідних торговельних договорів як з учасниками ярмарку, так і з третіми особами, а Учасник бере участь у ярмарку шляхом надання товарів для ярмарку та їх наступного продажу на зазначеному ярмарку працівниками Учасника.

1.2. Характер, призначення, строки та місце проведення, усі інші ознаки ярмарку (надалі іменується "ярмарок"), що організується Організатором за цим Договором, визначені у Додатку N _ _ до цього Договору.

2. ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА ЯРМАРКУ

2.1.Учасник бере на себе такі обов'язки:

2.1.1. Подати для продажу на ярмарку товари згідно з переліком, визначеним у Додатку N _ до цього Договору (надалі іменуються "товари"), у якому зазначається кількість, розгорнутий асортимент та початкова ціна товарів, запропонованих до продажу на ярмарку.

2.1.2. Доставити товари на ярмарок в строк _ _ _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ та передати _ _ _ _ _ _ _ _ _ в порядку, передбаченому Додатком N _ _ до цього Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА

3.1. Організатор бере на себе такі обов'язки:

3.1.1. Забезпечити умови для успішного функціонування ярмарку.

3.1.2. Забезпечити Учасника необхідними приміщеннями (склади, сховища, демонстраційні майданчики), документацією, надати послуги з маркетингу, фінансового та юридичного консультування шляхом _ _ _ _ _ в передбачені _ _ _ _ _ _ строки.

3.1.3. Виготовляти на основі відомостей, наданих Учасником, каталоги, проспекти тощо та розповсюджувати їх під час ярмарку шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3.1.4. Забезпечити схоронність (зберігання й охорону) товарів Учасника шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

3.2. З письмового дозволу Учасника Організатор вправі після закінчення ярмарку реалізувати за ціною й на умовах, що були визначені ним на власний розсуд, передані йому Учасником в передбаченому цим Договором порядку зразки товарів і елементи оформлення ярмаркових експозицій.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРА

4.1. Надання права на участь в ярмарку, а також виділення приміщень і кожна додаткова послуга, що надається Організатором за цим Договором, оплачується Учасником у визначених додатком N _ _ до цього Договору розмірі, порядку, формі та строках.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.2. Організатор несе таку відповідальність за цим Договором:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

5.3. Учасник несе таку відповідальність за цим Договором:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору, та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачене цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

7.8. На момент укладення цього Договору Організатор та Учасник є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРГАНІЗАТОР

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Підписи

За ОРГАНІЗАТОРА

Керівник _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ /

М. П.

УЧАСНИК

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

сторін

За уЧАСНИКА

Керівник _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ /

М. П.

Зразок договору складено станом на 31.03.2006 р.