Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору про надання брокерських послуг.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір про надання брокерських послуг

м. _ _ _ _ _ _ _                                                   "_ _" _ _ _ _ _ _ 200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Клієнт") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати брокера та необхідні дані про нього)

(надалі іменується "Брокер") з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання брокерських послуг (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, Клієнт доручає, а Брокер зобов'язується:

а) виконувати доручення Клієнта щодо укладення визначених цим Договором договорів на біржі від імені та за рахунок Клієнта (на підставі відповідних разових довіреностей);

б) надавати Клієнту інформаційні послуги, пов'язані з реалізацією та придбанням _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (надалі іменується "товар"), а саме: _ _ _ _ _ _ _, шляхом _ _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.2. Під терміном "біржа" в цьому Договорі розуміється _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

(вказати найменування товарної біржі)

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ

2.1. Брокер гарантує, що він має достатній обсяг повноважень для укладення договорів, визначених у цьому Договорі.

2.2. Брокер виконує доручення Клієнта відповідно до умов цього Договору, керуючись відповідним чинним законодавством, звичаями ділового обороту та виходячи із вимог, що звичайно ставляться.

2.2.1. Брокер зобов'язаний інформувати Клієнта про вимоги, що ставляться до біржових товарів біржею, на якій здійснюється виконання обов'язків Брокером за цим Договором.

2.3. Брокер виконує доручення Клієнта з наступних типів біржових договорів:

2.3.1. Договір з реальним товаром. У цьому випадку Брокер за дорученням Клієнта на підставі виданої ним довіреності діє від імені Клієнта, який виступає як продавець або покупець товару, що є в наявності у продавця (Клієнта або третьої особи) на момент укладення такого договору та постачається у певний строк з моменту реєстрації договору на біржі (надалі іменується "реальний товар").

2.3.2. Договір з умовою. У цьому випадку Клієнт доручає Брокерові продати реальний товар за умови одночасної купівлі для Клієнта іншого реального товару в строк _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ _ , видаючи при цьому Брокерові відповідну довіреність. Брокер має право відмовитися від виконання наданого йому доручення шляхом _ _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ . Якщо Брокер продасть реальний товар, але не виконає доручення Клієнта в частині купівлі іншого товару, він позбавляється права на плату за проведення відповідної операції.

2.3.3. Щодо вказаних у пунктах 2.3.1, 2.3.2 типів договорів Клієнт може давати Брокеру наступні доручення (із відповідними їм довіреностями):

- купити товар за поточною біржовою ціною дня.

- продати товар за поточною біржовою ціною дня.

- купити товар за ціною не вище заданої.

- продати товар за ціною не нижче заданої.

- купити товар у момент, коли ціна на нього досягне певного (порогового) значення.

- продати товар у момент, коли ціна на нього досягне певного (порогового) значення.

2.4. Крім того, Брокер надає Клієнтові наступні послуги в строк _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ :

а) інформує про поточну біржову ціну на конкретний товар;

б) інформує про наявність конкретного товару на біржі.

2.5. Сторонами встановлюється наступний порядок виконання доручень на укладення договору щодо продажу реального товару:

2.5.1. Клієнт направляє Брокеру довіреність на право укладення договору щодо продажу реального товару від імені Клієнта.

2.5.2. Клієнт зобов'язаний за свій рахунок спакувати, промаркувати реальний товар, що надається ним Брокеру для продажу на біржі, у відповідності до вимог стандартів, технічних умов, а також до вимог, що пред'являються до біржових товарів, та передати такий товар Брокеру в _ _ _ _ _ . З цього моменту Клієнт втрачає право розпоряджатися таким товаром до отримання звіту Брокера про здійснення угоди або повідомлення про зняття товару з торгів.

2.5.3. Брокер, отримавши пропозицію щодо купівлі отриманого ним для продажу відповідно до умов цього Договору реального товару від будь-якої третьої особи, зобов'язаний негайно розпочати роботу щодо виконання доручення Клієнта щодо продажу такого товару на біржі.

2.5.4. Виконавши завдання Клієнта стосовно укладення договору щодо продажу реального товару від імені Клієнта, Брокер зобов'язаний у _ _ _ _ _ _ денний строк подати звіт з документами, отриманими від контрагента за укладеним відповідно до умов цього Договору договором та передати Клієнтові оформлений примірник укладеного з контрагентом договору.

2.5.5. Отримавши звіт Брокера, передбачений пп. 2.5.4 п. 5 цього Договору, Клієнт повинен у _ _ _ _ _ _ денний строк сплатити Брокеру плату за проведену операцію із укладення договору з реальним товаром від імені Клієнта та вартість реєстрації угоди на біржі в строк _ _ _ _ _ _ _ _ шляхом._ _ _ _ _ _ , а також виконати інші свої зобов'язання, що випливають із укладеного договору з реальним товаром.

2.5.6. Якщо Клієнт має заперечення за звітом, наданим Брокером відповідно до пп. 2.5.4 п. 2.5 цього Договору, він зобов'язаний у _ _ _ _ денний строк з моменту отримання звіту повідомити про них Брокера. У протилежному випадку звіт вважається прийнятим Клієнтом.

2.5.7. Якщо реальний товар, наданий Клієнтом Брокеру для продажу на біржі відповідно до цього Договору, у відповідності до правил біржової торгівлі знятий з торгів, Брокер зобов'язаний повідомити про це Клієнта в _ _ _ _ _ _ _ денний строк. Клієнт зобов'язаний у _ _ _ _ денний строк з моменту отримання повідомлення Брокера відкликати такий реальний товар.

2.5.8. У випадку відкликання реального товару з передбачених в пп. 2.5.7 п. 5 цього Договору підстав, Клієнт у _ _ _ _ денний строк з моменту отримання передбаченого пп. 2.5.7 п. 2.5 цього Договору повідомлення Брокера оплачує Брокеру витрати, яких останній зазнав у зв'язку з виконанням доручення щодо продажу такого реального товару у розмірі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.

2.6. Сторони встановлюють наступний порядок виконання Брокером доручень з купівлі за договорами з реальним товаром:

2.6.1. Клієнт направляє Брокеру довіреність на право укладення відповідного договору, від імені Клієнта а також надає гарантію своєї платоспроможності у відповідності до ст. 3 цього Договору.

2.6.2. Брокер, отримавши довіреність щодо купівлі за договором з реальним товаром від Клієнта, зобов'язаний негайно почати роботу щодо його виконання.

2.6.3. Виконавши завдання клієнта з купівлі за договором з реальним товаром, Брокер зобов'язаний у _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ денний строк подати звіт з документами, отриманими від контрагента за укладеним договором, та надати Клієнтові оформлений примірник укладеного з контрагентом Договору.

2.6.4. Отримавши звіт Брокера, Клієнт повинен у _ _ _ _ _ _ _ _ денний строк сплатити Брокеру плату за проведення відповідної операції та вартість реєстрації угоди на біржі в розмірі _ _ _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ , а також виконати інші свої зобов'язання, що випливають із укладеного договору.

2.6.5. Якщо Клієнт має заперечення за звітом, він зобов'язаний у _ _ _ _ _ денний строк з моменту отримання звіту повідомити про них Брокера. У протилежному випадку звіт вважається прийнятим Клієнта.

2.6.6. Якщо по закінченні строку дії відповідного доручення Брокер не виконає його з незалежних від нього причин, він повідомляє про це Клієнта, який у _ _ _ _ _ _ _ денний строк з моменту отримання повідомлення зобов'язаний оплатити Брокеру понесені витрати з виконання доручення в розмірі _ _ _ _ грн.

2.7. Умови цього Договору не підлягають розголошенню.

2.8. Виконання доручень Клієнта щодо укладання договорів з умовою, передбачених пп. 2.3.2 цього Договору, здійснюється Брокером в встановленому п. 2.5 цього Договору порядку - в частині продажу реального товару, і в передбаченому п. 2.6 цього Договору порядку - в частині купівлі реального товару з урахуванням передбачених п. 2.3.2 цього Договору особливостей.

3. ГАРАНТІЇ

3.1. Якщо Клієнт в передбаченому цим Договором порядку видає доручення на купівлю реального товару, він зобов'язаний надати гарантію оплати шляхом _ _ _ _ _ _ , яка може бути дана у формі:

3.1.1. Надання банківської гарантії на оплату товару.

3.1.2. У вигляді довідки про наявність коштів на поточному рахунку Клієнта, завірену банком на дату, що передує даті довіреності.

3.2. При відсутності гарантій Брокер має право відмовитися від виконання доручення, письмово повідомивши про це Клієнта в _ _ _ _ _ _ _ денний строк шляхом _ _ _ _ _ _ _.

4. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Плата за проведення Брокером операцій за цим Договором визначається у відсотках від суми укладеного ним за відповідним дорученням Клієнта договору.

4.2. За виконання доручення щодо укладення договорів з реальним товаром Клієнт оплачує послуги Брокера в залежності від змісту доручення, передбаченого цим Договором, у наступних розмірах (зазначити літерами): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

4.3. За виконання умов доручення щодо укладення договору з умовою плата визначається окремо за договором продажу та купівлі за ставками, зазначеними в п. 4.2 в строк _ _ _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Крім того, Клієнт додатково сплачує Брокеру _ _ _ _ _ _ _ _ процентів від загальної суми двох договорів в строк _ _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

4.4. За надання інформаційних послуг Клієнт виплачує Брокеру плату в розмірі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.

(сума літерами)

в строк _ _ _ _ _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

4.5. Розміри та розрахунок суми, що підлягає оплаті Клієнтом на користь Брокера та біржі, зазначаються у звіті Брокера, що подається Брокером Клієнту на підставі цього Договору.

5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

5.1. Зв'язок між Сторонами здійснюється через відповідальних осіб. Клієнт виділяє для зв'язку з Брокером двох відповідальних осіб, які несуть повну відповідальність за свої дії. Брокер зв'язується з Клієнтом безпосередньо або через представника, що має довіреність від Брокера, шляхом _ _ _ _ _ _ _ _.

5.2. Технічні та інші умови зв'язку обумовлюються в протоколі узгодження умов зв'язку, що є додатком N _ _ до цього Договору.

5.3. Обов'язковим реквізитом при будь-якому зверненні Клієнта до Брокера є код, який надається Брокером. Клієнт не має права повідомляти код третім особам.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

6.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

6.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

6.2. Сторони зобов'язані дотримуватись чинних правил торгівлі на біржі та інших правил, що регламентують діяльність біржі.

6.3. У випадку порушення Клієнтом цього Договору Брокер має право прилюдно повідомити про це учасників біржової торгівлі.

6.4. У випадку ухилення від оплати або прострочення оплати послуг Брокера, що надаються відповідно до цього Договору, та послуг біржі Клієнт сплачує неустойку у розмірі _ _ _ _ _ _ .

6.5. За порушення умов доручення Брокер сплачує Клієнту штраф у розмірі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ відсотків від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

6.6. За неправомірне розголошення умов цього Договору третім особам Сторона сплачує другій Стороні неустойку у розмірі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.

(сума літерами)

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

8. ДІЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1 цього Договору та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

8.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

9.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

9.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

9.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

9.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

9.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

БРОКЕР

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Підписи

брокер

_ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ /

КЛІЄНТ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

сторін

За клієнта

Керівник _ _ _ _ /_ _ _ _/

м. п.

Зразок договору складений станом на 26.06.2006 р.