Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору про пайовий внесок.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір про пайовий внесок

м. _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   "_ _" _ _ _ _ _ _ _ 200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування кооперативного банку та необхідні відомості про нього)

(надалі іменується "Банк") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Пайовик") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

уклали цей Договір про пайовий внесок (надалі іменується "Договір") згідно з рішенням Загальних зборів учасників (пайовиків) Банку про прийняття Пайовика до учасників (пайовиків) Банку (Протокол _ _ _ _ _ _ N _ _ від "_ _" _ _ _ _ _ _ 200_ р.).

1. Пайовик зобов'язується дотримуватися вимог Статуту Банку й рішення Загальних зборів учасників (пайовиків) Банку, що стосуються його пайової участі.

2. Пайовик зобов'язується внести пайовий внесок розміром _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.

(сума літерами)

Участь у статутному капіталі Банку (розмір паю) Пайовика становить _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Перша частина пайового внеску розміром _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.

(сума літерами)

сплачується протягом 15 днів з моменту підписання цього Договору.

Друга частина пайового внеску розміром _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.

(сума літерами)

сплачується у строк до _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

3. Пайовий внесок сплачується Пайовиком шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

У разі неперерахування Пайовиком грошових коштів у встановлений цим Договором строк, Банк має право вимагати від Пайовика сплати пені в розмірі _ % недонесеної частини за кожний день прострочення.

4. Банк зобов'язується у разі подання Пайовиком заяви про вихід із складу учасників (пайовиків) Банку повністю або частково повернути пайовий внесок у відповідності із чинним в Україні законодавством.

5. Умови сплати додаткових пайових внесків _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

6. Вступний внесок Пайовика становить і має бути сплачений шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ не пізніше _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Вступний внесок носить неповоротний характер.

7. Умови сплати членських внесків _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Членські внески носять неповоротний характер.

8. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

9. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8 цього Договору, та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

10. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

11. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

12. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

13. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

14. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

15. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

16. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

17. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

18. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

19. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

20. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

БАНК

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Підписи

За БАНК

Керівник _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ /

м. п.пАЙОВИК

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

сторін

За ПАЙОВИКА

Керівник _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ /

м. п.

Зразок договору складений станом на 04.04.2006 р.