Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги .
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги

м. _ _ _ _ _ _ _                                                   "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ р. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ залізниці (далі - Залізниця) в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, який діє на підставі Статуту залізниці, доручення _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, з одного боку, та відправник, одержувач, експедитор _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (далі - Вантажовласник) в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, який діє на підставі Статуту (Положення) підприємства, доручення _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , з іншого боку, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Предметом цього договору є надання Залізницею Вантажовласнику послуг, пов'язаних з перевезенням вантажів, та проведення розрахунків за ці послуги.

1.2. Договір не передбачає переуступку боргу Вантажовласника третій стороні, а також розрахунки заліковими коштами.

2. Обов'язки сторін

2.1. Вантажовласник зобов'язується пред'являти Залізниці у визначені терміни місячні плани перевезень, заявки на подачу вагонів (контейнерів) та здійснювати навантаження (вивантаження) вантажів, що відправляються ним або прибувають на його адресу.

2.2. Залізниця зобов'язується приймати до перевезення та видавати вантажі вантажовласника, подавати під навантаження (вивантаження) вагони (контейнери) згідно із затвердженими планами і заявками вантажовласника та надавати йому додаткові послуги, пов'язані з перевезенням вантажів, перелік яких зазначається в додатку до цього договору.

(пункт 2.2 додатка 1 в редакції наказу

 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

2.3. Залізниця зобов'язується здійснювати розрахунки безготівкові та готівкою з Вантажовласником за перевезення вантажів і надані додаткові послуги згідно з діючими тарифами, вести облік нарахованих і сплачених сум та надавати Вантажовласнику відповідні розрахункові документи через станцію _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Для проведення розрахунків і обліку сплачених сум Залізниця відкриває для Вантажовласника особовий рахунок з присвоєнням коду N _ _ _ _ _ _ .

2.4. Вантажовласник зобов'язується здійснювати попередню оплату за перевезення вантажів та додаткові послуги шляхом перерахування коштів у сумах, відповідних до обсягу перевезення та вагонообігу на під'їзній колії на рахунок Залізниці N _ _ _ _ _ у банку _ _ _ _ _ _ _ МФО _ _ _ _ _ _ , код за ЄДРПОУ _ _ _ _ _ _ .

Одержані кошти Залізниця зараховує на особовий рахунок Вантажовласника.

У разі наявності заборгованості, пені першочергово погашається заборгованість і пеня.

3. Порядок проведення розрахунків

3.1. Розмір попередньої оплати та періодичність її внесення визначається Вантажовласником, виходячи із очікуваного обсягу перевезень та послуг на підставі діючих тарифів.

Розмір плати за додаткові послуги, для яких відсутні тарифні ставки, визначається за домовленістю сторін і зазначається в доповненні до цього договору.

3.2. У міру виконання перевезень та надання послуг Залізниця списує відповідні суми (провізну плату, додаткові збори, плату за користування вагонами і контейнерами, штрафи) з особового рахунку Вантажовласника на підставі перевізних документів, накопичувальних карток, відомостей плати за користування вагонами, контейнерами і т. ін.

(пункт 3.2 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

3.3. Залізниця після списання надає Вантажовласнику через станцію перелік списаних сум.

(абзац перший пункту 3.3 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з

наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

По закінченні кожного місяця Залізниця надає Вантажовласнику витяг з його особового рахунку і податкову накладну.

3.4. Не рідше одного разу на місяць Вантажовласник і Залізниця провадять звірку розрахунків, результати якої оформляються актом.

Абзац другий пункту 3.4 виключено

 (згідно з наказом Міністерства

 транспорту України від 28.05.2002 р. N 334)

4. Відповідальність сторін

4.1. Залізниця і Вантажовласник несуть відповідальність за невиконання плану перевезень згідно із Статутом залізниць України.

4.2. Залізниця несе відповідальність перед Вантажовласником за списання сум з його особового рахунку за документами, що не мають відношення до Вантажовласника.

У разі виявлення такого Залізниця негайно відновлює неправильно списану суму на особовому рахунку Вантажовласника.

4.3. У разі відсутності на особовому рахунку Вантажовласника коштів, необхідних для оплати перевезення та додаткових послуг, а також відмови від оплати наданих послуг, Залізниця припиняє приймання, видачу вантажів та надання додаткових послуг згідно із статтею 62 Статуту залізниць з одночасним віднесенням відповідальності на Вантажовласника за невиконання плану перевезень (статті 106, 108 Статуту), затримку вагонів і контейнерів та зберігання вантажу.

(абзац перший пункту 4.3 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з

наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

При наявності заборгованості Залізниця вправі відповідно до статей 51 та 62 Статуту затримати видачу вантажу, що надійшов, і реалізувати його для покриття заборгованості.

4.4. У разі виникнення заборгованості за перевезення вантажів та додаткові послуги Вантажовласник сплачує Залізниці пеню в розмірі 0,5 % від суми боргу за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України.

5. Форс-мажорні обставини

5.1. У разі настання обставин, через які одна із сторін не могла повністю або частково виконати зобов'язання за цим договором (явища стихійного характеру, воєнні дії тощо), строк виконання договору відкладається на час дії цих обставин.

5.2. Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим договором через форс-мажорні обставини, повинна терміново повідомити про це іншу сторону.

6. Рішення спірних питань

6.1. Усі спірні питання з виконання умов цього договору вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення домовленості - у претензійно-позовному порядку.

Претензії до Залізниці надсилаються за адресою:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Претензії до Вантажовласника надсилаються за адресою:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. Додаткові умови

7.1. За цим договором Залізниця надає Вантажовласнику послуги на станціях _ _ _ _ _ _ _ _ _ за умови наявності коштів на його особовому рахунку.

7.2. У разі прийняття нормативних актів, які змінюють умови надання послуг з перевезення вантажів, розміри платежів, зборів та порядок їх сплати і т. ін., сторони зобов'язані привести договір у відповідність до таких нормативних актів шляхом внесення необхідних доповнень і змін до цього договору.

7.3. Усі зміни й доповнення до цього договору оформляються у письмовій формі, підписуються сторонами і стають невід'ємною частиною договору після підписання.

7.4. Договір укладено сторонами строком на _ _ _ _ _ . Якщо жодна із сторін не звернеться письмово за один місяць до закінчення дії договору з пропозицією до іншої сторони про припинення його дії, то цей договір діє до надходження такої пропозиції і здійснення всіх розрахунків за виконані перевезення та надані послуги.

Кожна сторона вправі розірвати Договір до закінчення терміну його дії з попереднім повідомленням іншої сторони не менше ніж за десять днів.

7.5. Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, один з яких - для залізниці, другий - вантажовласнику.

(додаток 1 доповнено пунктом 7.5 згідно з наказом

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

8. Застереження про конфіденційність

Сторони погодились, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

(додаток 1 доповнено розділом 8 згідно з наказом

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

9. Інші умови

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(додаток 1 доповнено розділом 9 згідно з наказом

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

10. Додатки

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _". 

(додаток 1 доповнено розділом 10 згідно з

наказом

 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Залізниця

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Підпис

Печатка 

Вантажовласник

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Підпис

Печатка