Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору про розробку проектної документації.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір про розробку проектної документації

м. _ _ _ _ _ _ _ _                                                   "_ _" _ _ _ _ _ _ 200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Генпідрядник") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати: статуту, положення, довіреності)

з одного боку,

та

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони та необхідні дані про неї)

(надалі іменується "Субпідрядник") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, положення, довіреності)

з другого боку, уклали цей Договір про розробку проектної документації (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Генпідрядник доручає, а Субпідрядник, який має ліцензію _ _ _ _ _ на _ _ _ _ _ _, видану _ _ _ _ _ _ _ _ , зобов'язується розробити та передати Генпідряднику на умовах цього Договору та кошторису, який є додатком N _ _ до цього Договору, таку проектну документацію _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (надалі іменується "документація"):

- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.2. Мета використання документації Генпідрядником: _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.3. Генпідрядник надає Субпідряднику такі вихідні дані для розробки документації: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.4. Субпідрядник підтверджує, що він має усі необхідні дозволи (ліцензії), які вимагаються чинним в Україні законодавством для виконання ним своїх обов'язків за цим Договором.

2. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ

2.1. Субпідрядник гарантує відповідність документації вимогам _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, іншим приписам чинного в Україні законодавства та вимогам, що звичайно ставляться до такої документації у _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2.2. Документація розробляється Субпідрядником на _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (наприклад, на автоматизованій системі проектування (САПР) Auto CAD - 2002 (програмний продукт)).

3. СТРОК І ОБСЯГ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Строк розробки документації складає: _ _ днів з моменту набрання чинності цим Договором.

3.2. Обсяг виконуваних Субпідрядником робіт щодо розробки документації за цим Договором визначений кошторисом, який є додатком N _ _ до цього Договору.

4. ЦІНА РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Ціна робіт за цим Договором визначається на підставі кошторису, який є додатком N _ _ до цього Договору.

4.2. Ціна робіт за цим Договором включає в себе відшкодування витрат Субпідрядника та плату за виконані ним роботи.

4.2. Розроблену і передану відповідно до умов цього Договору документацію оплачує Генпідрядник.

4.3. Генпідрядник перераховує Субпідрядникові відповідні грошові кошти в строк _ _ _ _ шляхом _ _ _ _.

5. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

5.1. Розроблена документація передається Субпідрядником у _ _ _ екземплярах українською мовою Генпідрядникові, що оформляється відповідними актами здавання-приймання документації шляхом _ _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _.

5.2. Генпідрядник протягом 10 робочих днів після одержання розробленої документації зобов'язаний направити Субпідрядникові примірник підписаного акта здавання-приймання документації або направити мотивовану відмову від приймання документації шляхом _ _ _ _ _ .

5.3. У випадку мотивованої відмови Генпідрядника від приймання проектної документації Сторонами складається акт із вказівкою недоліків, які необхідно усунути шляхом _ _ _ в строк _ _ _ _ _, після чого документація подається Генпідряднику повторно в порядку, передбаченому п. 5.1 цього Договору.

5.4. При неотриманні Субпідрядником у встановлений п. 5.2 цього Договору строк підписаних актів здавання-приймання документації або мотивованої відмови Генпідрядника, документація вважається прийнятою і підлягає оплаті на загальних підставах за самостійно складеним Субпідрядником актом, який направляється на адресу Генпідрядника в строк _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _.

5.5. При припиненні робіт за вимогою Генпідрядника Сторонами складається акт фактично виконаних Субпідрядником робіт шляхом _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ _ . Відповідно до такого акта Генпідрядник зобов'язаний оплатити усі виконані роботи Субпідрядником і відшкодувати витрати, зв'язані з цим відповідно до кошторису, який є додатком N _ _ до цього Договору, в строк _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ .

6. КОНТРОЛЬ ГЕНПІДРЯДНИКА ЗА ХОДОМ РОЗРОБКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ

6.1. Субпідрядник зобов'язується регулярно, але не менше одного разу в _ _ _ _ інформувати Генпідрядника про хід розробки документації шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

7.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.2. Генпідрядник за _ _ _ _ _ _ відповідає перед Субпідрядником шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ .

7.3. Субпідрядник за _ _ _ _ _ _ відповідає перед Генпідрядником шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ .

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9. ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

9.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 9.1 цього Договору та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

9.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

10.1. Сторони домовились, що текст цього Договору, будь-які матеріали, що стосуються цього Договору, є конфіденційними і не можуть розголошуватися (передаватися) іншим особам без попередньої письмової домовленості Сторін, крім випадків, коли таке передання пов'язано із _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. На момент укладення цього Договору Субпідрядник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

11.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11.4. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ГЕНПІДРЯДНИК

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ПІДПИСИ

За ГЕНпідрядника

Керівник _ _ _ _ _ _/_ _ _ _/

м. п.

СУБПІДРЯДНИК

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

СТОРІН

За субпідрядника

Керівник _ _ _ _ _ /_ _ _ /

м. п.

Зразок договору складений станом на 28.03.2004 р.