Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору про виконання разової роботи.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір про виконання разової роботи

м. _ _ _ _ _ _ _                                                   "_ _" _ _ _ _ _ _ 200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати прізвище, ім'я та по батькові сторони)

що проживає за адресою: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати місце проживання)

(надалі іменується "Підрядник"), з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про виконання разової роботи (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Замовник в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, дає завдання Підрядникові щодо виконання, а Підрядник бере на себе зобов'язання виконати на свій ризик наступну разову роботу:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(характер і вид роботи)

строком до _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(надалі іменується "робота").

1.2. Робота має відповідати таким вимогам щодо якості: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.3. Замовник зобов'язаний забезпечити Підрядника усім необхідним для виконання роботи, передбаченої цим Договором, а саме: _ _ _ _ _ _ _ (надалі іменується "матеріал"), шляхом _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.4. Замовник зобов'язаний своєчасно прийняти і оплатити роботу.

1.5. Норми витрат матеріалу, строки повернення його залишків та основних відходів визначені в додатку N _ _ до цього Договору.

1.6. Ціна роботи становить _ _ _ _ _ _ _ _. Ціна роботи включає відшкодування витрат Підрядника та плату за виконану ним роботу.

1.7. Замовник сприяє Підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсягах та в порядку, встановлених додатком N _ _ до цього Договору.

2. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

2.1. У межах строку, визначеного у п. 1.1 цього Договору, Підрядник зобов'язується завершити виконання роботи і подати Замовникові для підписання Акт здавання-приймання виконаної роботи та наступну документацію: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, а Замовник зобов'язується прийняти належним чином виконану роботу і в разі відсутності допущених у роботі відступів від умов цього Договору або інших недоліків підписати Акт здавання-приймання виконаної роботи в 10-денний строк з дня подання йому Підрядником названого документа.

3. ОПЛАТА РОБОТИ

3.1. За виконану роботу Замовник сплачує Підрядникові _ _ _ _ _ _ _ _ ціну роботи, тобто _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн. шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3.2. Оплата здійснюється не пізніше _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ з дня підписання Акта здавання-приймання виконаної роботи.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. Замовник несе таку відповідальність за цим Договором:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

4.3. Підрядник несе таку відповідальність за цим Договором:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печаткою Замовника.

5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

5.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

6.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

6.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Замовника.

6.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печаткою Замовника.

6.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Підписи

За ЗАМОВНИКА

Керівник _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ /

М. П.

ПІДРЯДНИК

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

сторін

ПІДРЯДНИК

_ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ /

Зразок договору складено станом на 23.03.2006 р.