Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору підряду на виконання проектно-пошукових робіт.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір підряду на виконання проектно-пошукових робіт

м. _ _ _ _ _ _                                                   "_ _" _ _ _ _ _ _ 200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, далі - Замовник,

(повна назва юридичної особи чи П. І. Б. фізичної особи)

в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(посада та П. І. Б.)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , з однієї сторони, і

(положення, статуту)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , далі - Підрядник,

(повна назва юридичної особи чи П. І. Б. фізичної особи)

в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(посада та П. І. Б.)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(положення, статуту)

з другої сторони, уклали цей Договір підряду на виконання проектно-пошукових робіт (далі - Договір) про наступне.

1. Предмет Договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами за рахунок Замовника виконати зазначені в пункті 1.2 Договору роботи, а Замовник зобов'язується прийняти результат таких робіт (проектну та/або технічну документацію) і сплатити Підрядникові вартість виконаних робіт.

1.2. Об'єкт проектно-пошукових робіт:

розробка проектної документації: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

розробка технічної документації: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

виконання пошукових робіт: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Обов'язки Замовника:

• надати Підряднику вихідні дані, необхідні характеристики й іншу інформацію щодо об'єкта, визначеного в п. 1.2 Договору, у строк не пізніше _ _ календарних днів після набуття чинності Договором;

• сплатити Підрядникові встановлену ціну згідно з розділом 3 Договору;

• використовувати проектно-кошторисну документацію, одержану від Підрядника, лише для цілей, встановлених Договором, не передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться у ній, без згоди Підрядника;

• надавати послуги Підрядникові у виконанні проектних та пошукових робіт в обсязі та на умовах, встановлених Договором;

• брати участь разом з Підрядником у погодженні готової проектно-кошторисної документації з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

• відшкодувати Підрядникові додаткові витрати, пов'язані із зміною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт внаслідок обставин, що не залежать від Підрядника;

• у разі пред'явлення до Замовника позову іншою особою у зв'язку з недоліками складеної проектної документації або виконаних пошукових робіт залучити Підрядника до участі у справі.

2.2. Замовник має право:

• здійснювати контроль за ходом та якістю виконання проектних робіт;

• до початку виконання проектних робіт вносити зміни щодо вимог і характеристик об'єкта, визначеного в п. 1.2 Договору.

2.3. Підрядник зобов'язаний:

• виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з Договором;

• забезпечити якість проектних робіт _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

(згідно з вимогами Замовника, зазначеними в додатку N _ до цього Договору/згідно з вимогами, що звичайно ставляться)

• погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із Замовником, а в разі необхідності - також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

• передати Замовникові готову проектно-кошторисну документацію та результати пошукових робіт;

• не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам;

• гарантувати Замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за Договором проектно-кошторисної документації.

2.4. Підрядник має право:

• отримати оплату за виконані проектні роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

• залучати до виконання частини проектних робіт третіх осіб (кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні організації) на умовах субпідряду.

3. Порядок виконання робіт

3.1. Підрядник приступає до виконання проектних робіт за Договором не пізніше _ календарних днів з моменту отримання від Замовника вихідних даних, необхідних характеристик та іншої інформації щодо об'єкта, визначеного в п.1.1 Договору.

3.2. Замовник має право здійснювати контроль за ходом та якістю виконання проектних робіт Підрядником.

3.3. При неможливості виконання окремих частин проектних робіт власними силами Підрядник має право залучати до їх виконання на умовах субпідряду спеціалістів чи спеціалізовані проектні організації. Відповідальність перед Замовником за виконання ними взятих на себе зобов'язань несе Підрядник.

3.4. Кінцевий термін виконання проектних робіт за Договором: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

3.5. Підрядник зобов'язується не пізніше _ _ _ календарних днів після настання кінцевого терміну, визначеного в п. 2.5 Договору, передати Замовникові результати виконаних проектних робіт та скласти й підписати зі свого боку акт приймання-передачі.

3.6. При відсутності зауважень Замовник зобов'язується підписати акт приймання-передачі протягом _ _ _ днів.

3.7. У разі виявлення істотних недоліків у результатах виконаних проектних робіт Замовник має право вимагати від Підрядника усунення таких недоліків у _ _ _ - денний термін і лише після цього у _ _ _ - денний термін підписати акт приймання-передачі.

3.8. До істотних недоліків, визначених у п. 2.8 цього Договору, належать:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

4. Розмір і порядок оплати

4.1. За виконання проектних робіт Замовник сплачує Підряднику _ _ _ _ грн. не пізніше _ _ _ днів з моменту підписання акта приймання-передачі.

4.2. У ході виконання проектних робіт Сторони можуть домовитися про часткову оплату вже виконаних робіт.

4.3. Підрядник _ _ _ _ _ _ _ _ статус(у) платника податку на прибуток

(має, не має)

підприємств на загальних умовах.

5. Відповідальність Сторін і вирішення спорів

5.1. За порушення терміну виконання робіт, встановленого пунктом 3.5 Договору, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі _ _ % від суми договору за кожний день прострочення.

5.2. За невиконання обов'язку щодо складання та підписання акта приймання-передачі (п. 3.6 Договору) Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі _ _ % від суми договору.

5.3. За невиконання обов'язку щодо підписання акта приймання-передачі (п. п. 3.7, 3.8 Договору) Замовник сплачує Підряднику штраф у розмірі _ _ % від суми Договору.

5.4. За кожний день прострочення оплати за виконані проектні роботи (п. 4.1 Договору) Замовник сплачує Підряднику пеню в розмірі _ _ % від суми заборгованості за кожний день прострочення.

5.5. Усі спори, пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством.

6. Інші умови

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання.

6.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.3. Зміни та доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

6.4. Договір може бути розірваний за згодою Сторін. У разі невиконання однією Стороною своїх обов'язків за Договором інша Сторона має право вимагати розірвання Договору в судовому порядку у випадках, передбачених законодавством.

6.5. Правовідносини між сторонами, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства.

6.6. Договір складений українською мовою, на _ _ _ сторінках у _ _ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження і реквізити Сторін

Замовник:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(підпис)

М. П.Підрядник:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(підпис)

М. П.

Зразок договору складено станом на 03.05.2006 р.