Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору на виконання науково-дослідних робіт.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір на виконання науково-дослідних робіт

м. _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ _ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати: статуту, положення, довіреності)

з однієї сторони,

та _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Виконавець") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати: статуту, положення, довіреності)

з іншої сторони,

уклали цей Договір на виконання науково-дослідних робіт (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Замовник дає завдання, а Виконавець за плату зобов'язується провести за завданням Замовника такі наукові дослідження (надалі іменуються "дослідження"): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.2. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до наукових досліджень та їх тематика: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(зміст вимог або назва, номер, дата документа,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

в якому вони викладені)

1.3. Результатами наукових досліджень за цим Договором є: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.4. Загальний строк передання результатів наукових досліджень Виконавцем Замовнику за цим Договором становить _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.5. Зміст і строки виконання основних етапів наукових досліджень визначаються календарним планом, який міститься в додатку N _ _ до цього Договору.

1.6. Приймання і оцінка результатів наукових досліджень за цим Договором здійснюється відповідно до таких вимог _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Використання результатів наукових досліджень за цим Договором здійснюється Замовником шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

(вказати, яким чином, будуть використані результати досліджень за цим Договором)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.8. Виконавець не вправі будь-яким чином використовувати результати наукових досліджень в своїх інтересах та на свою користь, а так само не вправі передавати результати наукових досліджень третім особам.

2. ВАРТІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ДОГОВОРОМ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. За проведення наукових досліджень за цим Договором Замовник поетапно перераховує на поточний рахунок Виконавця відповідні грошові кошти у розмірах та у строки, визначені у _ _ _ _ _ _ _, що є додатком до цього Договору.

2.2. Оплата провадиться шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

2.3. Проведення розрахунків між Сторонами здійснюються у встановленому відповідним чинним законодавством порядку.

3. ПОРЯДОК ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ СТОРОНАМИ

3.1. Замовник дає Виконавцеві технічне завдання на проведення наукових досліджень та погоджує з Виконавцем програму наукових досліджень, передає Виконавцеві інформацію:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3.2. Передання оформленої в установлених в додатку N _ _ до цього Договору порядку, строки та обсязі, документації по окремих етапах проведення наукових досліджень здійснюється Виконавцем шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ .

3.3. По закінченні проведення наукових досліджень за цим Договором Виконавець передає Замовнику, окрім передбачених цим Договором результатів досліджень, акт здавання-приймання результатів наукових досліджень з додаванням до нього: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3.4. Замовник зобов'язаний в строк до _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

затвердити передбачений в п. 3.3 цього Договору акт здавання-приймання результатів наукових досліджень, а у випадку наявності зауважень щодо наданих результатів наукових досліджень Замовник зобов'язаний діяти в порядку, передбаченому в додатку N _ _ до цього Договору.

3.5. У випадку дострокового проведення Виконавцем наукових досліджень Замовник зобов'язаний достроково прийняти і оплатити результати наукових досліджень.

3.6. Якщо у ході проведення наукових досліджень виявиться неможливість досягнення результату внаслідок обставин, що не залежать від Виконавця, Виконавець вправі припинити такі дослідження, повідомивши про це Замовника в _ _ _ _ _ _ -дений строк після припинення досліджень. В цьому випадку Замовник зобов'язаний оплатити ті наукові дослідження, що були проведені до виявлення неможливості отримати передбачені цим Договором результати наукових досліджень, але не вище відповідної частини ціни наукових досліджень, визначеної цим Договором.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3 Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

7.8. На момент укладення цього Договору Виконавець та Замовник є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Підписи

За виконавця

Керівник _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ /

м. п.

ЗАМОВНИК

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

сторін

За ЗАМОВНИКА

Керівник _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ /

м. п.

Зразок договору складений станом на 23.03.2006 р.