Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору купівлі-продажу товарів на умовах комерційного кредиту.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір купівлі-продажу товарів на умовах комерційного кредиту

м. _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ 200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Продавець") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Покупець") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")

уклали цей Договір купівлі-продажу товарів на умовах комерційного кредиту (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Продавець зобов'язується передати Покупцю у власність товар відповідно до специфікації N _ _ від "_ _" _ _ _ _ _ _ р., що є невід'ємною частиною цього Договору (надалі іменується "товар"), а Покупець зобов'язується прийняти й оплатити такий товар.

1.2. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

1.3. Товар повинен бути переданий Покупцю в строк _ _ _ днів з моменту набрання чинності цим Договором.

1.4. Товар передається Продавцем Покупцю в місці: _ _ _ _ _ _ _ _ _ . За домовленістю Сторін у додаткових умовах може бути передбачено, що Покупець компенсує транспортні витрати Продавця.

2. РОЗРАХУНКИ МІЖ СТОРОНАМИ

2.1. Сторони відповідно до цього Договору здійснюють взаємні розрахунки щодо суми Договору, яка включає ціну товару, відсотки за право користування комерційним кредитом, а також відшкодування понесених Продавцем витрат.

2.2. Ціна товару, що поставляється за цим Договором, зміні не підлягає і визначається по кожній позиції номенклатури у специфікації N _ _ від "_ _" _ _ _ _ _ _ р., що є невід'ємною частиною цього Договору. Загальна ціна товару, що поставляється, складає _ _ _ _ _ _ _ _ грн., ПДВ _ _ _ _ _ _ _ _ грн., усього з ПДВ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.

2.3. Покупець зобов'язується оплатити шляхом перерахування на поточний рахунок Продавця ціну товару у строк _ _ банківських днів з дати поставки товару. Оплата, зроблена протягом зазначеного терміну, вважається своєчасною. При здійсненні своєчасної оплати поставленого товару відсотки за право користування комерційним кредитом не стягуються.

2.4. При здійсненні оплати після строку, визначеного у п. 2.3 цього Договору, така оплата вважається відстроченою. При відстрочені оплати за цим Договором з Покупця стягуються відсотки за право користування комерційним кредитом у розмірі _ _ % несплаченої суми за кожний день відстрочення, але не більше _ _ _ _ _ _ грн. за _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2.5. Покупець може частково відмовитися від оплати з пред'явленням мотивованої відмови в _ _ -денний строк у наступному порядку:

а) при недопоставці товару - пропорційно недопоставленому товару;

б) при надходженні некомплектного, неякісного товару - у сумі _ _ _ _ _ _ _ _ _;

в) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець зобов'язаний:

а) упакувати товар, забезпечити його схоронність при транспортуванні і передати його в стані, обумовленому цим Договором;

б) оформити необхідну документацію: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

в) передати Покупцю документацію: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

г) протягом _ _ _ днів за обґрунтованою вимогою Покупця допоставити товар чи замінити неприйнятий товар;

д) поставити товар, вільний від будь-яких прав і посягань третіх осіб.

3.2. Продавець несе всі додаткові витрати, пов'язані з упакуванням і доставкою товарів до _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3.3. Продавець має право:

а) на одержання відповідно до цього Договору відшкодування понесених витрат, ціни товарів і відсотків за комерційний кредит;

б) на відшкодування збитків, заподіяних неправомірними діями Покупця.

3.4. Покупець зобов'язаний:

а) прийняти й оплатити товар і додаткові послуги Продавця відповідно до цього Договору;

б) оплатити Продавцю наступні його витрати: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

в) нести ризик випадкової загибелі і псування майна з моменту: _ _ _ _ _ _;

г) прийняти відповідну документацію: _ _ _ _ _ _ _;

д) при одержанні товару, що не відповідає цьому Договору, скласти акт у наступному порядку:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

е) відшкодувати Продавцю збитки у випадку односторонньої відмови від власних зобов'язань.

3.5. Покупець має право:

а) на одержання товару відповідно до цього Договору;

б) на одержання відшкодування збитків і неустойки у випадку порушення Продавцем цього Договору;

в) у випадку передачі Продавцем товару гіршої якості, ніж це обумовлено в Договорі, незалежно від причин погіршення товару - на компенсацію збитків пропорційно зменшенню ціни товару.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. За прострочення виконання своїх обов'язків Сторони сплачують неустойку (пеню, штраф) в наступних розмірах:

а) щодо передачі коштів - _ _ _ _ % від не переданої у строк суми за кожний день прострочення;

б) щодо передачі майна - _ _ _ _ % від вартості непереданого в строк майна;

в) щодо передання документації - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ за кожний день прострочення.

4.3. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

4.4. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

4.5. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

5.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 5.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

5.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

5.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

5.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

5.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

5.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.

5.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 5.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

5.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

5.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

5.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 5.4 цього Договору.

5.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом _ _ _ _ _ і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

5.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 5.6 та 5.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного в Україні законодавства.

5.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 5.6 та 5.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору, та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. На момент укладення цього Договору Продавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

8.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

8.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Продавець

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Підписи

За Продавця

Керівник _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ /

м. п.Покупець

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

сторін

За Покупця

Керівник _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ /

м. п.

Зразок договору складений станом на 09.06.2006 р.