Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору купівлі-продажу підприємства.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір купівлі-продажу підприємства

ДОГОВІР

Місто _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року.

Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю "_ _ _ _ ", що знаходиться за адресою _ _ _ _ _ _ _, вул. _ _ _ _ _ _, в особі директора _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , який проживає за адресою м. _ _ _ _ _ , вул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, буд. _ _, кв. _ _, діє на підставі Статуту, зареєстрованого _ _ _ _ _ _ _ _ _ та рішення загальних зборів учасників від _ _ _ _ _ 20_ p. (протокол N _ _ _ _ ) (надалі - ПРОДАВЕЦЬ), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "_ _ _ _ _ _ _ _ _ ", що знаходиться за адресою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , вул. _ _ _ _ _ _, в особі генерального директора _ _ _ _ _ _ _ _, який проживає за адресою м. _ _ _ _ _ _, вул. _ _ _ _ _, буд. _ _ _, кв. _ _ , діє на підставі Статуту, зареєстрованого _ _ _ _ _ _ _ (надалі - ПОКУПЕЦЬ), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,

домовилися про наступне:

1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти у власність і оплатити єдиний майновий комплекс, призначений для здійснення підприємницької діяльності з виробництва цегли (надалі у цьому договорі - Підприємство), що знаходиться за адресою м. _ _ _ _ _ _ _ _ _, вул. _ _ _ _ _ _ _ _ , буд. _ _ .

До складу Підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, а саме:

• земельна ділянка, що розташована в м. _ _ _ _ _ _ по вул. _ _ _ _ _ _, площею _ _ _ га (надалі - земельна ділянка). Ця земельна ділянка належить ПРОДАВЦЮ на підставі Державного акта на право приватної власності на землю серії _ N _ _ _, виданого виконавчим комітетом _ _ _ _ _ _ _ _ _ міської ради _ _ _ р. на підставі ухвали _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ міської ради від _ _ _ _ р. N _ та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за N _ _ кн. _ _ ;

• цегляна будівля адміністративного корпусу нежитловою площею _ _ _ _ (_ _ _ _ _) кв. м по вул. _ _ _ _ _ _ _ _ , буд. _ _ у м. _ _ _ _ _ _. Будівля належить ПРОДАВЦЕВІ на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого _ _ _ _ _ _ приватним нотаріусом _ _ _ _ _ міського нотаріального округу _ _ _ _ р. за реєстровим N _ _, зареєстрованого в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки _ _ _ _ _ р. в реєстровій книзі N _ _ _ _ _ за реєстровим N _ _ (витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно N _ _ від _ _ _ _ _ _ p.);

• обладнання та устаткування, перелік яких зазначено в додатку N 1 до цього договору;

• інвентар та сировина, перелік яких зазначено в додатку N 2 до цього договору;

• права вимоги, перелік яких зазначено в додатку N 3 до цього договору.

2. Продаж зазначеного єдиного майнового комплексу вчиняється за ціною _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ ) гривень, в тому числі податок на додану вартість - _ _ _ _ _ _ _ _ гривень. Оплата проводиться у безготівковій формі платіжним дорученням у строк до _ _ _ _ _ _ 200_ р.

3. Інвентаризаційна оцінка будівлі становить _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) гривень відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно N _ _ від _ _ _ _ 20_ p., виданого _ _ _ _ _ _ _ обласним державним комунальним бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки.

Експертна вартість земельної ділянки становить _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) гривень відповідно до Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, що розташована за адресою: м. _ _ _ _ _ _ _ , вул. _ _ _ _ _ _ , площею _ _ кв. м, від _ _ _ _ p., зробленого експертом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(ліцензія Державного комітету України по земельних ресурсах на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт серії _ _ від _ _ _ _ _ ) _ _ _ _ _ _, який діє на підставі договору від _ _ _ _ _ _ _ р. (сертифікат N _ _ _ , виданий Державним комітетом України по земельних ресурсах та Міжнародним інститутом бізнесу _ _ _ _ _ _ _ p.).

4. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:

• не застережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням, зазначене в цьому договорі Підприємство не має;

• від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення;

• усі інженерні комунікації Підприємства знаходяться в робочому стані і функціонують за призначенням;

• до укладення цього договору Підприємство іншим особам не відчужене;

• майно Підприємства під забороною (арештом) та в заставі, податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазначеного Підприємства підтверджується довідками, виданими _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , приватним нотаріусом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ міського нотаріального округу _ _ _ _ _ _ 20_ p.;

• майно Підприємства як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передане;

• щодо Підприємства відсутні судові спори;

• обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо Підприємства немає;

• на день укладення договору відсутні заборони на продаж або інше відчуження певним особам протягом установленого строку, заборони на передачу в оренду (суборенду) земельної ділянки, права на переважну купівлю у разі її продажу; умови прийняття спадщини тільки визначеним спадкоємцем; умови розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків; заборони на провадження окремих видів діяльності; заборони на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту та зовнішнього виду нерухомого майна; умови здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги; умови додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт;

• договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.

Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на Підприємство.

5. Сторони підтверджують, що:

• вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

• укладення договору відповідає їх інтересам;

• волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

• умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

• договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.

6. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу Підприємства. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.

7. Право власності на придбане Підприємство у ПОКУПЦЯ виникає з моменту державної реєстрації цього договору у _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки (м. _ _ _ _ _ _ _, вул. _ _ _ _ _ _ _ _ _, буд. _ _ _).

8. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується звільнити будівлю та територію Підприємства від майна, яке не входить до складу Підприємства, передати Підприємство ПОКУПЦЕВІ до _ _ _ _ _ _ _ 20_ р. (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року).

Передача Підприємства ПРОДАВЦЕМ і прийняття Підприємства ПОКУПЦЕМ відбувається за актом прийому-передачі, який підписується сторонами у двох примірниках.

Одночасно з передачею Підприємства ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний передати технічну документацію на обладнання, будівлю.

9. До моменту фактичної передачі Підприємства ПОКУПЦЕВІ ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність за його збереження в належному стані.

10. Невід'ємними додатками до цього договору є:

• додаток N 1 - перелік обладнання та устаткування;

• додаток N 2 - перелік інвентарю та сировини;

• додаток N 3 - перелік прав вимоги.

11. Витрати, пов'язані з оформленням цього договору, сплачує ПОКУПЕЦЬ.

12. Правові наслідки приховування реальної вартості Підприємства, зміст ст. ст. 191, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 655, 657, 659, 660 Цивільного кодексу України сторонам роз'яснено.

13. У разі прострочення платежу ПОКУПЕЦЬ зобов'язується сплатити ПРОДАВЦЕВІ пеню у розмірі 0,5 % за кожний день прострочення. Якщо прострочення триває понад _ _ _ днів, ПРОДАВЕЦЬ вправі вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

14. Цей договір складений в двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , а інший - видається ПОКУПЦЕВІ.

Підписи:

ПРОДАВЕЦЬ _ _ _ _ _ _ _ _

(відбиток печатки)

ПОКУПЕЦЬ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(відбиток печатки)

Місто _ _ _ _ _ _ _ _ , "_ _" _ _ _ _ _ _ року.

Цей договір посвідчено мною, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, приватним нотаріусом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність Товариства з обмеженою відповідальністю "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _" і Товариства з обмеженою відповідальністю "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ " і повноваження їх представників, належність гр. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ відчужуваної будівлі та земельної ділянки перевірено.

Цей договір підлягає реєстрації у _ _ _ _ _ _ державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки відповідно до законодавства.

Зареєстровано в реєстрі за N _ _ _ _

Стягнуто плату _ _ _ _ _ _

Приватний нотаріус _ _ _ _ _ _ _

Зразок договору складено станом на 19.05.2006 р.