Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору купівлі-продажу капітальної будівлі (споруди).
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір купівлі-продажу капітальної будівлі (споруди)

м. _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   "_ _" _ _ _ _ _ _ 200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Продавець") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , з однієї сторони,

(вказати статут, довіреність, положення тощо)

та _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Покупець") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , з іншої сторони,

(вказати статут, довіреність, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу капітальної будівлі (споруди) (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На умовах даного Договору Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві капітальну будівлю (споруду) загальною площею _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , яка знаходиться за адресою: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (надалі іменується "об'єкт"), а Покупець зобов'язується прийняти зазначений об'єкт і сплатити Продавцеві договірну ціну за нього.

1.2. Основні характеристики об'єкта наводяться в технічному паспорті, який виданий _ _ _ _ _ _ _ _ _ і є додатком N 1 до цього Договору.

1.3. Поняття "об'єкт" у цьому Договорі охоплює також будь-які інженерні та інші комунікації, санітарно-технічні системи та іншу інфраструктуру, що забезпечує можливість використання об'єкту за призначенням.

1.4. Продавець зобов'язується передати Покупцеві одночасно з переданням об'єкту усі документи, що стосуються об'єкту та підлягають переданню разом із ним згідно із чинним в Україні законодавством та вимогами, що звичайно ставляться.

1.5. Продавець гарантує, що об'єкт належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

1.6. Право власності Продавця на об'єкт підтверджується _ _ _ _ _ _ _ _ і зареєстроване _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Продавець підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору, зокрема передання об'єкта у власність Покупцеві, не суперечить нормам чинного в Україні законодавства та відповідає його вимогам, а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Продавця, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

1.8. Згідно з актом оцінки майна, який є додатком N 2 до цього Договору, вартість об'єкта становить _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.9. Договірна ціна об'єкта становить _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.10. Покупець підтверджує, що безпосередньо перед підписанням цього Договору Покупець оглянув об'єкт і не виявив жодних недоліків, які б перешкоджали використанню об'єкта за призначенням чи могли б вплинути на рішення Покупця щодо придбання об'єкта.

2. ПЕРЕДАННЯ ОБ'ЄКТА

2.1. Передання об'єкта здійснюється Продавцем Покупцю в _ _ _ _ _ _ строк після набрання чинності цим Договором.

2.2. Передання об'єкта Продавцем і прийняття об'єкта Покупцем посвідчуються відповідним актом, який оформлюється у відповідності до чинного в Україні законодавства та згідно із вимогами, що звичайно ставляться.

2.3. Право власності на об'єкт переходить від Продавця до Покупця з моменту державної реєстрації цього Договору.

2.4. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження об'єкта переходить від Продавця до Покупця з моменту державної реєстрації цього Договору.

3. ОПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Покупець зобов'язується сплатити Продавцеві договірну ціну об'єкта протягом _ _ _ _ _ _ _ _ _ з дня державної реєстрації цього Договору.

3.2. Строк, визначений у п. 3.1 цього Договору, може бути продовжений за вимогою Покупця на _ _ _ _ _ _ _, за умови, що Покупцем вже було сплачено Продавцеві більш як _ _ _ % договірної ціни об'єкта.

3.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються через установу банку шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ згідно із правилами, передбаченими чинним в Україні законодавством для безготівкових розрахунків.

3.4. Сторони вправі своє домовленістю змінити форму, вид, порядок розрахунків за цим Договором.

3.5. Покупець зобов'язується невідкладно із урахуванням можливостей миттєвих засобів зв'язку повідомити Продавця про здійснення розрахунків за цим Договором.

3.6. Усі витрати, пов'язані із укладенням цього Договору, покладаються на Покупця.

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати реально та належно обов'язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти іншій Стороні у виконанні її обов'язків за цим Договором.

5. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов'язаний:

- в порядку та на умовах, визначених цим Договором, сплатити Продавцеві договірну ціну об'єкта;

- в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти об'єкт.

6. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

6.1. Продавець зобов'язаний:

- в порядку та на умовах, визначених цим Договором, передати Покупцю об'єкт;

- у разі потреби всіляко (юридично і фактично) сприяти Покупцю в оформленні прав останнього на земельну ділянку, на якій розміщений об'єкт.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

7.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.2. Покупець за прострочення сплати Продавцеві договірної ціни об'єкта за вимогою Продавця зобов'язаний сплатити останньому пеню у розмірі _ _ % від простроченої суми за кожен день прострочення.

7.3. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

7.4. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

7.5. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9. ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

9.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 9.1 цього Договору та визначається часом достатнім для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.

9.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Договір підписується Сторонами і скріплюється їх печатками.

10.2. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації, які здійснюються у порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.

10.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.4. На момент укладення цього Договору Продавець та Покупець є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

10.5. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

10.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

10.7. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

10.8. Якщо інше не встановлено чинним в Україні законодавством, додаткові угоди до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами, скріплені їх печатками, нотаріально посвідчені і зареєстровані.

10.9. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у _ _ _ _ _ _ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Місцезнаходження і реквізити сторін

ПРОДАВЕЦЬ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Підписи

За пРОДАВЦЯ

Керівник _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ /

М. П.Покупець

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

сторін

За Покупця

Керівник _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ /

М. П.

Зразок договору складений станом на 22.03.2006 р.