Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору здачі в операційну оренду основних засобів.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір здачі в операційну оренду основних засобів

місто (село) _ _ _ _ _ _                                                   "_ _" _ _ _ _ _ _ 200_ р.

Ми, що нижче підписалися, _ _ _ _ _ _ _ _ _, далі - "Орендодавець", в особі

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                      (назва споживчого товариства, споживспілки)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі Статуту, постанови _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                            (назва вищого органу управління або уповноваженого ним органу)

від "_ _" _ _ _ _ _ 200_ р. та доручення від "_ _" _ _ _ _ _ 200_ р. N _ _

з однієї сторони, і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

                                                                                       (назва юридичної особи)

в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

                                                            (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі Статуту та доручення

від"_ _" _ _ _ _ _ _ 200_ р. N _ та/або громадянин _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

                                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі документа, що засвідчує право на підприємницьку діяльність

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

                                                            (назва, дата, N реєстру)

далі - "Орендар", з другої сторони, уклали цей Договір про операційну оренду основних засобів.

1. Предмет і мета Договору операційної оренди

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в операційну оренду основні засоби _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (назва основних засобів), що знаходиться за адресою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ загальною площею _ _ _ кв. м, склад і вартість яких визначено за даними балансу Орендодавця станом на "_ _" _ _ _ _ _ _ 200_ р., згідно з актом приймання-передачі основних засобів в операційну оренду, що є невід'ємною частиною цього Договору (додаток).

1.2. Основні засоби передаються в операційну оренду для _ _ _ _ _ _ _ _

(вказується, для яких цілей використовуватимуться орендовані основні засоби)

2. Умови передачі та повернення орендованих основних засобів

2.1. Вступ Орендаря у користування орендованими основними засобами настає одночасно з підписанням сторонами Договору та акта приймання-передачі.

2.2. Передача основних засобів в операційну оренду не спричиняє передачу Орендареві права власності на це майно. Власником орендованих основних засобів залишається Орендодавець, а Орендар користується ними протягом терміну оренди, без права суборенди і без права на приватизацію.

2.3. Передача основних засобів в операційну оренду та їх повернення здійснюється за актом приймання-передачі основних засобів в операційну оренду.

2.4. Основні засоби вважаються поверненими Орендодавцю з операційної оренди з часу підписання сторонами акта приймання-передачі основних засобів з операційної оренди. Якщо Орендар допустив погіршення стану орендованих основних засобів або їх загибель, він зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю всі збитки, пов'язані з їх відновленням за кошторисом Орендодавця, а у разі неможливості відновлення - Орендар зобов'язаний відшкодувати вартість аналогічних основних засобів за ринковою ціною на дату складання дефектного акта.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата визначається у розмірі _ _ _ _ _ гривень за місяць з урахуванням ПДВ та щоквартальним перерахунком орендної плати на індекс інфляції за даними Держкомстату України.

3.2. Розмір орендної плати переглядається негайно за вимогою однієї зі сторін у разі зміни податкового законодавства, амортизаційних відрахувань тощо.

3.3. Вартість комунальних та інших послуг (водо-, енерго-, теплопостачання, телефонний, факсимільний, поштовий зв'язок тощо) відшкодовуються щомісяця орендарем у сумі фактичних затрат Орендодавця за цінами і тарифами, що діють, за розрахунком Орендодавця. За згодою Орендодавця Орендар може отримувати зазначені послуги безпосередньо від постачальників.

4. Обов'язки та права сторін

4.1. Орендар зобов'язується:

4.1.1. Використовувати орендовані основні засоби з метою та за умовами, визначеними цим Договором.

4.1.2. Своєчасно, не пізніше "10" числа поточного місяця, і в повному обсязі сплачувати Орендодавцю орендну плату, а оплату комунальних послуг та інших платежів здійснювати у 3-денний термін після отримання рахунка Орендодавця.

4.1.3. Своєчасно здійснювати за свій рахунок поточний ремонт орендованих основних засобів.

Плановий капітальний ремонт здійснюється за домовленістю сторін за додатковою угодою, планом та графіком проведення капітального ремонту, що є невід'ємною частиною цього Договору.

У разі коли необхідність капітального ремонту виникла з вини Орендаря, в тому числі і як результат його господарської діяльності. Орендар зобов'язаний за власні кошти у термін, погоджений з Орендодавцем, виконати капітальний ремонт орендованих основних засобів.

4.1.4. Повернути Орендодавцю орендовані основні засоби в стані, не гіршому від їх стану на момент передачі в оренду з урахуванням зносу у встановлених розмірах.

4.1.5. Суворо дотримуватися правил охорони праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог на орендованому об'єкті (об'єктах).

4.1.6. Здійснювати охорону орендованих основних засобів.

4.1.7. Здійснювати заходи з їх обслуговування та утримання.

4.1.8. Застрахувати орендовані основні засоби на період операційної оренди на користь Орендодавця в страховій компанії "Укоопгарант".

4.1.9. Дотримуватись режиму роботи Орендодавця та встановленого ним перепусткового режиму, якщо об'єкти оренди знаходяться на території підприємства Орендодавця.

4.2. Орендар має право:

4.2.1. З письмового дозволу Орендодавця та за додатковою угодою за рахунок власних коштів проводити добудову, реконструкцію та поліпшення орендованих основних засобів.

Вартість добудови, дообладнання, реконструкції і поліпшення об'єктів оренди Орендарю не відшкодовується.

4.2.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін у Договір операційної оренди або його розірвання.

4.2.3. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця.

4.3. Орендодавець зобов'язується:

4.3.1. Передати Орендареві в операційну оренду основні засоби згідно з актом приймання-передачі основних засобів.

4.4. Орендодавець має право:

4.4.1. Контролювати стан, мету та ефективність використання основних засобів, переданих в операційну оренду, вимагати від Орендаря усунення порушень Договору оренди, своєчасної сплати орендної плати тощо.

4.4.2. Негайно виступати з ініціативою щодо внесення змін у Договір операційної оренди або його розірвання у разі несвоєчасної сплати орендної плати або використання основних засобів на цілі, не обумовлені Договором оренди, недосягнення згоди про збільшення розміру орендної плати, невиконання Орендарем умов Договору оренди тощо.

4.4.3. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря.

4.4.4. Орендодавець разом з представником Орендаря має право вільного входу до об'єкта оренди у будь-який час.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з Договором операційної оренди сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України, зокрема:

5.1.2. За порушення терміну перерахування коштів, встановлених в п. 4.1.2, Орендар сплачує пеню у розмірі подвійної ставки Національного банку України від суми боргу за кожний день прострочення.

5.1.3. Відповідальність за порушення інших зобов'язань визначається у встановленому законодавством України порядку.

5.1.4. Орендодавець не несе відповідальності за завдані збитки Орендарю внаслідок аварії інженерних комунікацій, що знаходяться в приміщенні, або за його межами, стихійного лиха тощо.

6. Термін дії та умови змін або розірвання Договору

6.1. Цей Договір діє з "_ _" _ _ _ _ _ _ _ 200_ р. до "_ _" _ _ _ _ _ _ 200_ р., а в частині обов'язків по розрахунках у разі невиконання їх Орендарем та нанесенні збитків Орендодавцю - до повного проведення розрахунків та відшкодування збитків.

6.2. Зміна або розірвання Договору можуть мати місце за погодженням Сторін.

Зміни та доповнення, що вносяться до Договору, розглядаються сторонами протягом одного місяця. Одностороння відмова від виконання Договору та внесення змін не допускається.

6.3. Спори по цьому Договору вирішуються згідно з законодавством України. Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї зі сторін або за рішенням судових органів у випадках, передбачених законодавством України.

6.4. Дія Договору операційної оренди припиняється внаслідок:

- закінчення терміну його дії;

- загибелі об'єкта оренди;

- дострокового його розірвання;

- банкрутства Орендаря;

- продажу об'єкта оренди;

- невиконання будь-якою стороною умов цього Договору.

6.5. У разі відсутності заяви однієї зі сторін про припинення Договору після закінчення його терміну протягом одного місяця він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, що були передбачені Договором.

6.6. Реорганізація Орендодавця не є підставою для змін умов або припинення дії цього Договору.

6.7. Додаткові умови Договору:

6.8. Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.

6.9. До Договору додається:

- акт приймання-передачі основних засобів в операційну оренду.

7. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

Орендодавець:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

       (назва споживчого товариства, 

                      споживспілки)

Місцезнаходження _ _ _ _ _ _

Юридична адреса _ _ _ _ _ _

Поточний рахунок N _ _ _ _ _

в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ банку

МФО _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Код ЗКПО _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Орендар:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

        (назва споживчого товариства, 

                      споживспілки)

Місцезнаходження _ _ _ _ _ _

Юридична адреса _ _ _ _ _ _

Поточний рахунок N _ _ _ _ _

в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ банку

МФО _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Код ЗКПО _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  

 

Дані про орендаря - фізичну особу:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

           (прізвище, ім'я, по батькові)

паспорт серія _ _  N _ _ _ _ _

виданий _ _ _ _ _ "_ _" 19_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ РВВС

ідентифікаційний номер _ _ _ _ _

Від Орендодавця: 

_ _ _ _ _

(підпис) 

_ _ _ _ _ _

(прізвище) 

Від Орендаря:

_ _ _ _ _

(підпис) 

_ _ _ _ _ _

(прізвище) 

М. П. 

  

  

М. П. 

  

  

 

Керівник  

 

_ _ _ _ _

(підпис) 

 

_ _ _ _ _ _

(прізвище) 

 

Керівник  

 

_ _ _ _ _

(підпис) 

 

_ _ _ _ _ _

(прізвище) 

Головний бухгалтер 

_ _ _ _ _

(підпис) 

_ _ _ _ _ _

(прізвище) 

Головний бухгалтер 

_ _ _ _ _

(підпис) 

_ _ _ _ _ _

(прізвище) 

 

"_ _" _ _ _ _ _ 200_ р.