Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору застави основних засобів.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір застави основних засобів

місто (село) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   "_ _" _ _ _ _ _ _  200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (далі - Заставодержателя), що

               (назва підприємства-заставодержателя)

знаходиться _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, від імені якого діє

                                                 (адреса Заставодержателя)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ на підставі доручення від "_ " _ _ _ _ 200_ р. N _ ,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

з однієї сторони, та _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                             (назва споживчого товариства, споживспілки)

(далі - Заставодавець), від імені якого діє

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ на підставі постанови

                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                       (назва вищого органу управління або уповноваженого ним органу) 

від "_ _" _ _ _ _ _ 200_ р. N _ _ та доручення від "_ _" _ _ _ _ _ _ 200_ р. N_ , з другої сторони, уклали цей Договір про таке: 

1. Вимоги, що задовольняються за рахунок заставленого майна та їх розмір

1.1. Цим Договором забезпечується виконання Заставодавцем зобов'язань перед Заставодержателем, що випливають з

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ договору

                                                                (назва) 

від "_ _" _ _ _ _ _ _ 200_ р. N _ _, за яким Заставодавець одержав від Заставодержателя

у сумі _ _ _ _ грн. (кредит тощо) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                                                              (літерами)

1.2. Термін виконання зобов'язання "_ _" _ _ _ _ _ _ 200_ р.

2. Предмет застави

2.1. Предметом застави за цим Договором є належне Заставодавцю на праві власності наступні основні засоби

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                      (найменування об'єктів основних засобів і їх коротка характеристика) 

2.2. Сторони оцінюють предмет застави в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.

                                                                                                                      (літерами) 

2.3. Заставодавець стверджує, що предмет застави нікому іншому не переданий, не відчужений іншим способом, не заставлений, під забороною (арештом) не перебуває, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не внесений, правами третіх осіб не обтяжений.

2.4. Ризик випадкової загибелі предмета застави несе Заставодавець як власник заставленого майна.

2.5. При наступленні страхового випадку Заставодержатель має переважне право задоволення своїх вимог з суми страхового відшкодування.

3. Права та обов'язки Заставодавця

3.1. Заставодавець має право:

володіти та користуватись предметом застави відповідно до його призначення; достроково виконати зобов'язання.

3.2. Заставодавець зобов'язаний:

до закінчення терміну дії цього Договору не знімати предмет застави з обліку, не відчужувати, не допускати наступних застав, не здавати в оренду чи передавати в безоплатне користування іншим особам;

вживати заходів для збереження предмета застави, включаючи проведення капітального та поточного ремонту;

застрахувати предмет застави за свій рахунок;

у разі загибелі предмета застави надати інше аналогічне за вартістю майно, чи виконати зобов'язання достроково у повному обсязі.

4. Права Заставодержателя

4.1. Заставодержатель має право:

перевіряти фактичну наявність, стан і умови зберігання предмета застави, вимагати вжиття заходів, необхідних для його збереження;

вимагати від будь-якої особи припинення посягання на предмет застави, яке загрожує втратою або пошкодженням його. Якщо предмет застави буде втрачено не з вини Заставодавця і він його не поновить або не замінить іншим майном, Заставодержатель вправі вимагати дострокового виконання забезпеченого заставою зобов'язання;

звернути стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання строку виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано;

звернути стягнення на заставлене майно достроково при припиненні (реорганізації, ліквідації) юридичної особи Заставодавця.

4.2. При частковому виконанні Заставодавцем забезпеченого заставою зобов'язання, застава зберігається в початковому обсязі.

5. Виникнення та припинення застави, термін дії Договору

5.1. Право застави виникає з моменту нотаріального посвідчення цього Договору.

5.2. Право застави за цим Договором припиняється:

з припиненням забезпеченого заставою зобов'язання;

у разі загибелі заставленого майна;

в інших випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.

5.3. Цей Договір діє до повного виконання Заставодавцем своїх зобов'язань.

5.4. Дія цього Договору може бути припинена:

за угодою сторін, яка посвідчується нотаріально;

у разі дострокового виконання Заставодавцем зобов'язань, забезпечених заставою;

за рішенням суду.

6. Інші умови

6.1. Зміни та доповнення до цього Договору можуть вноситися тільки за згодою сторін за умови посвідчення угоди про це в нотаріальному порядку.

6.2. Взаємовідносини сторін, що не передбачені цим Договором, регулюються законодавством України. Спори і розбіжності при виконанні цього Договору вирішуються шляхом переговорів. У випадку, якщо спори і розбіжності неможливо вирішити шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у судових органах.

6.3. Витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням цього Договору, сплачуються Заставодавцем.

Цей Договір складено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

7. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

Заставодержателя:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

               (назва підприємства)

Місцезнаходження _ _ _ _ _ _

Юридична адреса _ _ _ _ _ _

Поточний рахунок N _ _ _ _ _ _

в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ банку

МФО _ _ _ , код ЗКПО _ _ _

Заставодавця:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

          (назва споживчого товариства, 

                         споживспілки)

Місцезнаходження _ _ _ _ _ _

Юридична адреса _ _ _ _ _ _

Поточний рахунок N _ _ _ _ _ _

в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ банку

МФО _ _ _ , код ЗКПО _ _ _

Від Заставодержателя:

_ _ _ _ _

(підпис) 

_ _ _ _ _ _

(прізвище) 

Від Заставодавця:

_ _ _ _ _

(підпис) 

_ _ _ _ _ _

(прізвище) 

М. П. 

  

  

М. П. 

  

  

Керівник  

_ _ _ _ _

(підпис) 

_ _ _ _ _ _

(прізвище) 

Керівник  

_ _ _ _ _

(підпис) 

_ _ _ _ _ _

(прізвище) 

Головний бухгалтер

_ _ _ _ _

(підпис) 

_ _ _ _ _ _

(прізвище) 

Головний бухгалтер

_ _ _ _ _

(підпис) 

_ _ _ _ _ _

(прізвище) 

 

"_ _" _ _ _ _ _ 200_ р.