Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору оренди майна з правом викупу.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір оренди майна з правом викупу

м. _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ 200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендодавець") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендар") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір оренди майна з правом викупу (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві у строкове платне користування майно, що визначене у цьому Договорі (надалі іменується "майно"), з наступним переходом права власності на майно від Орендодавця до орендаря‚ а Орендар зобов'язується прийняти майно у строкове платне користування, а згодом і у власність, а також сплачувати Орендодавцеві орендну плату.

1.2. Характеристики майна:

1.2.1. Найменування майна: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.2.2. Вартість майна: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.2.3. Строк амортизації майна: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.2.4. Стан майна на момент передання в оренду: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.2.5. Недоліки майна: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.3. Сторони домовились про такий порядок використання амортизаційних відрахувань: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ і про такий порядок відновлення майна: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

2. МЕТА ОРЕНДИ

2.1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ МАЙНА В ОРЕНДУ

3.1. Майно повинно бути передане Орендодавцем та прийняте Орендарем протягом _ _ _ _ _ з моменту набрання чинності цим Договором в _ _ _ _ _ , що оформлюється Сторонами актом передання-приймання в строк _ _ _ _ _ _ .

3.2. Сторони при переданні майна зобов'язані перевірити справність майна‚ що орендується‚ про що має бути окремо зазначено в акті передання-приймання.

4. СТРОК ОРЕНДИ

4.1. Строк оренди складає _ _ _ років з моменту прийняття майна‚ що орендується‚ за актом передання-приймання.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Орендар зобов'язується своєчасно сплачувати орендну плату в розмірі _ _ _ _ _ _ _ _ грн. за _ _ _ _ _ _ _ з урахуванням її індексації, що здійснюється шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на поточний рахунок Орендодавця не пізніше _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ числа кожного _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

(місяця‚ кварталу‚ півріччя)

5.3. Орендар зобов'язаний протягом _ _ _ _ з моменту _ _ _ _ _ _ _ _ _ перерахувати Орендодавцю орендну плату шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ за _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ авансом.

5.4. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами один раз протягом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

(строк)

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. Орендодавець має право здійснювати перевірку порядку використання Орендарем майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов цього Договору.

6.2. Орендодавець зобов'язується здійснювати у разі необхідності капітальний ремонт майна.

7. ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. Орендар зобов'язується:

- використовувати майно у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору;

- здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний ремонт майна.

8. ПОРЯДОК ВИКУПУ МАЙНА

8.1. Майно‚ що орендується‚ переходить у власність Орендаря‚ за умови _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ з моменту _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

8.2. Перехід права власності на майно від Орендодавця до Орендаря оформлюється шляхом складання (підписання та скріплення печатками) Сторонами відповідного акта.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

9.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

9.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору

9.5. Орендар несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення прийняття майна - неустойка в розмірі _ _ _ _ _ .

- у випадку прострочення сплати орендних платежів - пеня в розмірі _ _ _ _ від суми боргу за кожен день прострочення;

- у випадку нецільового використання майна - неустойка в розмірі _ _ _ _ _ від _ _ _ _ _ _.

9.6. Орендодавець несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення передання Орендареві майна - неустойка в розмірі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

10.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. На момент укладення цього Договору Орендодавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у _ _ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ПІДПИСИ

За ОРЕНДОДАВЦя

Керівник _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ /

м. п.ОРЕНДАР

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

СТОРІН

За ОРЕНДАРЯ

Керівник _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ /

м. п.

Зразок договору складений станом на 26.06.2006 р.