Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок депозитарного договору.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Депозитарний договір

(зразок)

м. _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _

(дата) 

Національний банк України (далі - Депозитарій), код МДО _ _ _ в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, який

(посада) (прізвище, ім'я, по батькові)

діє на підставі 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(назва документа) 

від _ _ _ _ _ _  200_ р. N _ _ _, 

з однієї сторони, та _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , код МДО

                                                          (повне найменування юридичної особи) 

_ _ _ _ _ _ _ _ (далі - Зберігач), що здійснює діяльність на підставі дозволу на здійснення депозитарної діяльності від _ _ _ _ _ _ 200_ р. N _ _ _ , виданого Національним банком України, та ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів N _ _ _ _ , виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від _ _ _ _ _ _ 200_ р.,

в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

                                                                (прізвище, ім'я, по батькові) 

який діє на підставі 

_ _ _ _ _ _ _ _

(назва документа) 

від _ _ _ _ _ _  200_ р. N _ _, 

з другої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Зберігач доручає, а Депозитарій зобов'язується надавати Зберігачу послуги щодо:

відкриття і ведення рахунку в цінних паперах, зберігання на ньому ДЦП, обслуговування операцій на цьому рахунку, уключаючи розрахунки за угодами щодо ДЦП, та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ДЦП на зазначених нижче умовах відповідно до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _ _ _ _ _ _ 200_ р. N _ _ (далі - Положення), інших нормативно-правових актів Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного депозитарію України та законодавства України;

обслуговування запитів Зберігача, наданих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, щодо ДЦП, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та щодо ДЦП, що обліковуються на рахунках інших зберігачів, заблокованих на користь Зберігача або його депонентів.

2. Обов'язки та права Сторін

2.1. Депозитарій зобов'язаний:

відкрити Зберігачу рахунок у цінних паперах;

вести рахунок у цінних паперах Зберігача;

зберігати ДЦП, що обліковуються на рахунку в цінних паперах Зберігача;

обслуговувати операції на рахунку в цінних паперах Зберігача, уключаючи розрахунки за угодами щодо ДЦП;

обслуговувати операції емітента щодо випущених ним ДЦП на рахунку в цінних паперах Зберігача;

обслуговувати розрахунки між Зберігачем і Державним казначейством України за результатами розміщення ДЦП та виплатами доходу та/або погашення ДЦП, здійснюючи взаємозалік грошових зобов'язань Зберігача та Державного казначейства України, якщо строки їх виконань збігаються;

здійснювати контроль за відповідністю кількості ДЦП, що належать Зберігачу та/або його депонентам банкам/нерезидентам, кількості, що визначається зберігачами в розпорядженнях на переказ ДЦП;

обслуговувати операції з ДЦП на рахунку в цінних паперах Зберігача відповідно до отриманих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію розпоряджень від Зберігача;

використовувати спеціальні засоби системи електронних платежів Національного банку України для обслуговування розрахунків Зберігача за угодами щодо ДЦП, що виконуються за принципом "поставка проти оплати";

здійснювати облік ДЦП Зберігача на його рахунку в цінних паперах окремо від ДЦП, що належать депонентам Зберігача;

на письмовий запит Зберігача протягом трьох робочих днів після його отримання надавати в паперовому вигляді довідку про стан рахунку в цінних паперах Зберігача, довідку про операції з ДЦП Зберігача та депозитарний баланс Зберігача за формами, що визначені Положенням. Ці документи засвідчуються підписом керівництва та відбитком печатки Національного банку України;

на запит Зберігача, наданий засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, надавати в електронному вигляді інформацію щодо ДЦП, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та щодо ДЦП, що обліковуються на рахунках інших зберігачів, заблокованих на користь Зберігача або його депонентів;

не виконувати розпорядження Зберігача в разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів або якщо їх виконання суперечить законодавству України;

не надавати інформацію про ДЦП, що обліковуються в Депозитарії на рахунку Зберігача, без відповідних його розпоряджень, крім випадків, передбачених законодавством України;

подавати Зберігачу Положення та тарифи Депозитарію, що є чинними на час підписання цього договору і надалі подавати йому зміни до них у терміни не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку їх застосування.

2.2. Депозитарій має право:

обслуговувати операції з ДЦП на рахунку в цінних паперах Зберігача, уключаючи розрахунки за угодами щодо ДЦП, відповідно до отриманих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію відомостей сквитованих розпоряджень організатора торгівлі за результатами укладених угод щодо ДЦП на торгах, які були ним проведені, або Національного банку України за результатами задоволених заявок на отримання кредитів під заставу ДЦП за механізмами рефінансування, що надаються банками засобами програмно-технологічного забезпечення "Кредитний тендер";

надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ДЦП та іншу інформацію, що потрібна Зберігачу для реалізації своїх прав та обов'язків;

удосконалювати та вводити в дію нове програмно-технологічне забезпечення;

отримувати на безоплатній основі інформацію від Зберігача про стан його рахунку в цінних паперах;

надавати в письмовій формі розпорядження Зберігачу щодо усунення недоліків депозитарного обліку ДЦП;

установлювати технологічні перерви протягом операційного дня Депозитарію.

Депозитарій приймає рішення про блокування рахунку в цінних паперах Зберігача в разі:

призупинення діяльності Зберігача;

за поданням правоохоронних органів відповідно до законодавства;

анулювання Національним банком України або Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку дозволу (ліцензії) на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

наявності фактів невиконання Зберігачем зобов'язань за ДЦП перед своїми депонентами;

систематичних порушень вимог законодавства України, у тому числі тих, що регламентують порядок депозитарної діяльності з цінними паперами, вимог захисту інформації, невиконання розпоряджень Депозитарію, а також ненадання інформації на його запит.

2.3. Зберігач зобов'язаний:

дотримуватися вимог Положення щодо взаємовідносин з Депозитарієм;

дотримуватися порядку отримання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту Національного банку України та виконання правил інформаційної безпеки відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту електронних банківських документів в установах, яким надано право доступу до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку України та інших вимог, що визначені законодавством України;

оплачувати послуги Депозитарію згідно з розцінками, умовами та строками, що передбачені цим договором та тарифами Депозитарію;

користуватися послугами спеціальних засобів системи електронних платежів Національного банку для здійснення грошових розрахунків за операціями з ДЦП;

дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку України;

забезпечувати використання програмно-технологічних засобів Депозитарію згідно з його вимогами;

надавати Депозитарію інформацію та/або документи, що передбачені законодавством України, як обов'язкові для подання або потрібні йому для виконання функцій згідно з умовами цього договору;

подавати обліковий реєстр власників ДЦП - депонентів-резидентів не пізніше трьох робочих днів після отримання відповідного запиту від Депозитарію, якщо інше не передбачено запитом;

виконувати всі вимоги захисту електронних депозитарних документів щодо технічних, програмних та організаційних засобів захисту інформації;

сплачувати Депозитарію передбачені діючими тарифами кошти за проведений його фахівцями аналіз нестандартних ситуацій, що виникли з вини Зберігача.

2.4. Зберігач має право:

проводити операції з ДЦП на рахунку в цінних паперах згідно з законодавством України;

отримувати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ДЦП та іншу інформацію, що потрібна Зберігачу для реалізації своїх прав та обов'язків;

отримувати на свій письмовий запит протягом трьох робочих днів після його надходження до Депозитарію довідку про стан рахунку в цінних паперах Зберігача, довідку про операції з ДЦП Зберігача та депозитарний баланс Зберігача в паперовому вигляді за формами, що визначені Положенням. Ці документи в разі потреби засвідчуються підписом керівництва та відбитком печатки Національного банку України;

отримувати на свій запит наданий засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію інформацію в електронному вигляді щодо ДЦП, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та щодо ДЦП, що обліковуються на рахунках інших зберігачів, заблокованих на користь Зберігача або його депонентів.

3. Порядок розрахунків

3.1. Згідно з тарифами за послуги, що надаються Депозитарієм, затвердженими Національним банком України і які є невід'ємною частиною цього договору, Зберігач перераховує належні кошти на користь Депозитарію.

3.2. Щомісяця до 26 числа поточного місяця Депозитарій подає Зберігачу електронною поштою розрахунок оплати згідно з діючими тарифами за отримані послуги від Депозитарію, а також розрахунок оплати пені в разі її наявності.

Зберігач має здійснити оплату зазначених послуг, а також пені в разі її наявності не пізніше 1 числа наступного місяця після отримання електронною поштою розрахунку цієї оплати. З метою підтвердження наданих Депозитарієм послуг Зберігачу, що перебуває за межами м. Києва, поштою надсилається акт, який засвідчується підписом керівництва Центральної розрахункової палати Національного банку України та відбитком печатки.

4. Відповідальність Сторін

4.1. У разі невиконання чи неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань, що передбачені Положенням, цим договором та законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

4.2. Сторона, що порушила зобов'язання за цим договором, має усунути ці порушення в найкоротший строк.

4.3. У разі виникнення форс-мажорних обставин, тобто дії непереборної сили, що не залежить від волі Сторін (стихійні лиха, погодні умови, пожежі, страйки, втручання органів державної влади тощо), Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин і не несуть відповідальності за їх неналежне виконання.

4.4. Про настання форс-мажорних обставин обидві Сторони зобов'язуються інформувати одна одну негайно з часу, коли їм стало про це відомо.

4.5. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть понад шість місяців, то кожна зі Сторін не повинна відшкодовувати другій Стороні можливі збитки.

4.6. За затримку оплати наданих послуг Зберігач сплачує Депозитарію пеню в розмірі _ _ _ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше _ _ _ _ облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.

4.7. У разі прострочення оплати наданих послуг Зберігач сплачує Депозитарію суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення та 3 проценти річних з простроченої суми.

5. Строк дії договору

5.1. Договір укладено на невизначений строк і він набирає чинності з дня його підписання.

5.2. Зміни до договору вносяться в письмовій формі за згодою обох Сторін.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають під час виконання цього договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли згоди зі спірних питань, то вони підлягають вирішенню в порядку, що визначений законодавством України.

6.2. У разі виникнення спорів з питань надання/отримання або змісту інформації, що міститься в електронних документах, Сторони можуть звернутися до управління захисту інформації Департаменту інформатизації Національного банку України для отримання інформаційно-арбітражних послуг.

7. Інші положення

7.1. Цей договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. Один із них передається Депозитарію, а другий - Зберігачу.

7.2. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з виконанням цього договору, відповідальними представниками є:

від Депозитарію

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

        (посада)                     (прізвище, ім'я, по батькові)                     (телефони) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

        (посада)                     (прізвище, ім'я, по батькові)                     (телефони) 

від Зберігача

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

        (посада)                     (прізвище, ім'я, по батькові)                     (телефони) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

        (посада)                     (прізвище, ім'я, по батькові)                     (телефони) 

8. Реквізити Сторін

Місцезнаходження та банківські реквізити Депозитарію:

03028, м. Київ, просп. Науки, 7, р/р 46290993301 в Центральній розрахунковій палаті Національного банку України, МФО 399023, код за ЄДРПОУ - 21684221.

Місцезнаходження та банківські реквізити Зберігача: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ номер аналітичного рахунку з отримання коштів за операціями з ДЦП;

_ _ _ _ код ЄДРПОУ;

_ _ _ _ ідентифікаційний код платника податків;

_ _ _ _ ISEP, ідентифікатор банку в СЕП;

_ _ _ _ HOST, ім'я вузла в системі електронної пошти Національного банку України, через який банк взаємодіятиме з Депозитарієм;

_ _ _ _ назва розробника системи автоматизації банку.

 

Депозитарій 

Зберігач 

М. П. 

М. П. 

 

Директор Департаменту

монетарної політики 

 

Н. І. Гребеник 

Начальник відділу

депозитарного обліку державних

цінних паперів Департаменту

монетарної політики  

 

 

 

І. С. Афанасьєв