Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок біржового контракту на купівлю - продаж цінних паперів.
Контракт у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Біржовий контракт на купівлю - продаж цінних паперів

м. _ _ _ _ _ _ _   

Дата "_ _ "_ _ _ _ _ 199_ р.  

Час _ _ _ _ : _ _ _ _ _   

Брокерська контора N _ _ _ ,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,                     (назва державного органу приватизації, який виступає Продавцем)

що іменується в подальшому Продавець, в особі Представника

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

який діє на підставі довіреності N _ _ _ від "_ _ _ "_ _ _ _ _ _ 199_ р., з однієї сторони,

і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

                          (П. І. Б. - для фізичної особи, повна назва - для юридичної особи)

що іменується в подальшому Покупець,

заповнюється у разі необхідності  

представлений уповноваженою особою_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,  

який (яка) діє на підставі довіреності N _ _ _ _ від "_ _ "_ _ _ _ _ _ _ 199_ _ р.,  

з другої сторони, у відповідності з Положенням про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у процесі приватизації, що належать державі, уклали цей Контракт про таке:

1. Продавець передає, а Покупець сплачує і приймає:

акції прості іменні _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                         (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, назва ВАТ)

у кількості _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, за ціною _ _ _ _ _ _

                                  (загальна кількість придбаних акцій)

N позиції біржового бюлетеня  

Ціна

за одиницю,

грн.  

Кількість акцій,

штук  

Загальна вартість придбаних акцій,

грн.  

 

 

 

 

   

   

   

   

Всього:  

-   

   

   

2. Сума Контракту становить _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                          (сума цифрами та словами)

3. Зобов'язання за Контрактом виконуються протягом п'яти робочих днів від дати проведення торгів (день проведення торгів не враховується).

4. Право власності на придбаний пакет акцій виникає з моменту повної оплати біржового Контракту.

5. При підписанні цього Контракту сторони обмінюються гарантіями щодо доставки цінних паперів та їх оплати.

Гарантії Продавця: акції не є предметом застави і не обтяжені додатковими зобов'язаннями.

Гарантії Покупця: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Покупець сплачує на розрахунковий рахунок біржі N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в

МФО _ _ _ _ _ , ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _ _ _ _ _ _ _ у термін, обумовлений в п. 3 даного Контракту:

суму укладеної угоди, що становить: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                                           (сума цифрами та словами)

за вирахуванням сплаченого гарантійного внеску в сумі: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , а також:

                                                                                                                   (сума цифрами та словами)

а) біржовий збір у розмірі 1 відсотка від суми укладеної угоди, що становить:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

(сума цифрами та словами)

б) податок на додану вартість в розмірі 20 відсотків від суми біржового збору, що становить:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

(сума цифрами та словами)

Всього до сплати:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

(сума цифрами та словами)

7. Сторони погоджуються з тим, що в разі порушення Покупцем терміну оплати придбаних акцій згідно з пунктом 3 цього Контракту, Контракт розривається за ініціативою Продавця, про що він має повідомити Покупця не пізніше ніж через 5 днів після прийняття відповідного рішення. У цьому разі Покупець у порядку, визначеному пунктом 6.7 Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, сплачує на рахунок Біржі неустойку в розмірі 20 відсотків від суми укладеної угоди та повну суму біржового збору з урахуванням сплаченого гарантійного внеску.

8. Покупець проінформований, що коли на придбання пакета акцій потрібна згода Антимонопольного комітету України, то у випадках та у терміни, передбачені законодавством, він (Клієнт) зобов'язаний звернутися для отримання зазначеної згоди, а якщо законодавством передбачено подання повідомлення про придбання акцій - надати повідомлення до Антимонопольного комітету України.

9. Контракт набуває чинності з моменту його підписання та реєстрації на біржі.

10. Реквізити сторін:

 

Продавець _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Покупець _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(вказується назва, адреса, телефон, телефакс, розрахунковий рахунок, банк, МФО, ідентифікаційний код ЄДРПОУ)

11. Підписи сторін:

Продавець _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Покупець _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

М. П.                     (підпис)  

М. П.                      (підпис)  

Керівник реєстраційного бюро біржі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _