Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок Агентського договору.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Агентський договір

м. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   "_ _" _ _ _ _ _ _ 200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Довіритель") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Комерційний агент") в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Агентський договір (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комерційний агент в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством, за агентську винагороду зобов'язується надавати послуги Довірителю із сприяння у вчиненні від імені та за рахунок Довірителя таких правочинів _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (надалі іменуються "послуги"), а саме: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.2. Послуги надаються Комерційним агентом у такій сфері_ _ _ _ _ в наступному порядку _ _ _ _ _ _ та у якості _ _ _ _ _ _ _ _.

1.3. Агент одержує право здійснювати вищевказані дії на території

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(надалі іменується "Територія").

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ КОМЕРЦІЙНОГО АГЕНТА

2.1. Комерційний агент зобов'язаний:

- вивчати Територію з метою виявлення потенційних замовників на продукцію Довірителя шляхом _ _ _ _ _ _ _ ;

- формувати інформаційний банк даних щодо потенційних та наявних контрагентів Довірителя в порядку та на умовах, визначних у додатку N _ _ _ до цього Договору;

- інформувати Довірителя про необхідність проведення переговорів з _ _ _ _ _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

- сприяти організації зустрічей і переговорів між представниками Довірителя й контрагентів щодо _ _ _ _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ _ _.

2.2. Комерційний агент зобов'язується надавати Довірителю звіти про надання послуг в наступні строки: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ _ _.

2.3. До звіту Комерційного агента додаються необхідні докази витрат, здійснених ним за рахунок Довірителя у вигляді _ _ _ _ _ _ _.

2.4. Комерційний агент має право вимагати від Довірителя своєчасної сплати агентської винагороди.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ

3.1. Довіритель зобов'язаний:

- належно й реально виконувати умови цього Договору;

- своєчасно сплачувати Комерційному агенту агентську винагороду;

- не укладати аналогічних цьому Договору договорів з третіми особами;

- видати Комерційному агенту довіреність, що передбачає такі представницькі повноваження Комерційного агента, що є повністю достатніми для виконання ним цього Договору.

3.2. За виконання своїх обов'язків за цим Договором Довіритель зобов'язаний сплатити Комерційному агентові агентську винагороду в розмірі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

3.3. Довіритель має право вимагати від Комерційного агента належного та реального виконання його обов'язків за цим Договором.

3.4. Довіритель має право в будь-який час припинити повноваження Комерційного агента, що тягне за собою припинення цього Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. Довіритель за порушення обов'язків за цим Договором несе наступну відповідальність: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

4.3. Комерційний агент за порушення обов'язків за цим Договором несе наступну відповідальність: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

4.4. Комерційний агент несе відповідальність у повному обсязі за збитки Довірителя внаслідок порушення Комерційним агентом цього Договору.

4.5. Комерційний агент не гарантує Довірителю виконання контрагентами Довірителя, що були залучені за допомогою Комерційного агента, їх обов'язків за договорами, укладеними із Довірителем.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Цей Договір може бути розірваний на вимогу будь-якої Сторони, яка повинна повідомити про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 10 днів до дати розірвання.

6.7. У разі припинення цього Договору внаслідок відкликання Довірителем повноважень Комерційного агента на підставі п. 3.4 цього Договору, цей Договір припиняється після остаточних взаєморозрахунків Сторін за фактично виконану частину договірних зобов'язань.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. На момент укладення цього Договору Комерційний агент є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

7.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КОМЕРЦІЙНИЙ АГЕНТ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ПІДПИСИ

За КОМЕРЦІЙНОГО АГЕНТА

Керівник _ _ _ _ _ _/_ _ _ _/

М. П.ДОВІРИТЕЛЬ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

СТОРІН

За ДОВІРИТЕЛЯ

Керівник _ _ _ _ _ /_ _ _ /

М. П.Зразок договору складений станом на 04.04.2006 р.