Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору про надання послуг електрозв'язку.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір про надання послуг електрозв'язку

"_ " _ _ _ _ _ _ 200_ року                     м_ _ _ _ _ _ .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)

надалі іменується "РВЕЗ", в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з одного боку, та _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати місце проживання )

надалі іменується "Абонент", з другого боку, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона", уклали цей Договір про надання послуг електрозв’язку (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. РВЕЗ надає Абоненту послуги електрозв'язку (міського, міжміського телефонного зв'язку, телеграфного зв'язку та радіозв'язку), перелічені в додатку N _ до цього Договору (надалі іменуються "послуги"), а Абонент користується послугами та сплачує за них абонентську оплату.

1.2. Відносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються Правилами _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. РВЕЗ зобов'язується:

2.1.1. Забезпечувати безперервне надання якісних послуг;

2.1.2. Проводити перерахунок абонентської плати:

- у разі технічної неможливості користування телефоном не з вини абонента тривалістю більше п'яти діб;

- при відключенні телефону для забезпечення масових та інших спеціальних заходів тривалістю не більше двох місяців;

- при виключенні телефонів за надзвичайних обставин.

2.1.3. За заявкою Абонента усувати в строки _ _ _ _ _ такі пошкодження: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

2.1.4. У разі зміни цін і тарифів на послуги, повідомляти про це Абонента через місцеві засоби масової інформації, а також шляхом розповсюдження оголошень у місцях прийому населення керівництвом РВЕЗ (МВЕЗ).

2.1.5. Не пізніше ніж за 10 днів до зміни номера телефону попереджати про це Абонента.

2.2. Абонент зобов'язаний:

2.2.1. Своєчасно вносити абонентську плату за послуги електрозв'язку відповідно до наведених в додатку N_ _ до цього Договору тарифів шляхом _ _ _ _ _ .

2.2.2. Не вмикати в телефонну мережу несправні, а також такі, які не відповідають вимогам держстандартів або технічних умов, телефонні апарати та інші прилади.

2.2.3. Не допускати самовільного підключення та перестановок телефонного апарата і додаткових приладів.

2.2.4. Утримувати в цілості кімнатну проводку та додаткові прилади, які належать РВЕЗ і перебувають у користуванні Абонента.

2.2.5. Повідомити у місячний строк РВЕЗ шляхом _ _ _ _ _ _ про зміни в користуванні телефоном (про вибуття Абонента, про зміну відповідального за телефон колективного користування).

2.2.6. Надавати працівникам РВЕЗ при пред'явленні ними посвідчення можливість проведення технічного огляду та ремонту засобів електрозв'язку шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ .

2.2.7. Не допускати використання телефону для створення іншим абонентам та Абоненту спареного телефону перешкод для нормального користування телефоном.

2.2.8. Без перешкод надавати телефон для користування працівникам зв'язку, міліції, швидкої допомоги, аварійних служб.

2.2.9. Не допускати використання засобів електрозв'язку з метою, що суперечить державним інтересам та громадському порядку.

2.2.10. Не допускати грубощів щодо інших абонентів, до працівників зв'язку.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У разі усунення пошкоджень телефонного зв'язку та засобів радіотрансляції з порушенням передбачених _ _ _ _ _ _ _ строків абонентська плата за весь час пошкодження не нараховується.

3.2. У разі затримки внесення абонентської плати понад встановлені строки Абонент сплачує пеню у розмірі _ _ % від простроченої суми.

4. ДІЯ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печаткою РВЕЗ.

4.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 4.1 цього Договору та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

4.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

Реквізити сторін