Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору про рекламу товарів (робіт, послуг).
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір про рекламу товарів (робіт, послуг)

"_ "_ _ _ _ _ 200_ року                     м_ _ _ _ _ .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати найменування сторони)

надалі іменується "Рекламодавець", в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з одного боку, та _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати найменування сторони)

надалі іменується "Рекламіст", в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з другого боку, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона", уклали цей Договір про рекламу товарів (робіт, послуг) (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рекламодавець дає завдання, а Рекламіст зобов'язується надати Рекламодавцеві послуги з реклами (надалі іменуються "рекламні послуги") _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (найменування товарів, робіт, послуг) (надалі іменуються відповідно "товарів", "роботи" чи "послуги") в обсягу і на умовах, передбачених цим Договором.

2. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Рекламодавця:

- надати Рекламісту необхідну інформацію про товари (роботи, послуги), які підлягають рекламі, а саме: _ _ _ _ _ _ _ , шляхом _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

- до "_ " _ _ _ _ _ _ 200_ року затвердити Програму Рекламіста щодо надання рекламних послуг за цим Договором (надалі іменується "Програма"), якщо така програма відповідає його вимогам;

- ознайомити Рекламіста з власними вимогами по рекламі товарів (робіт, послуг) шляхом _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ ;

- в порядку та на умовах, визначених цим Договором, оплатити рекламні послуги, надані Рекламістом.

2.2. Права Рекламодавця:

- знайомитись з ходом надання рекламних послуг шляхом _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

2.3. Обов'язки Рекламіста:

- подати на затвердження Рекламодавцю до "_ " _ _ _ _ _ _ 200_ року докладну Програму, складену у відповідності до вимог Рекламодавця по рекламі товарів (робіт послуг), шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ . Програма після її затвердження Рекламодавцем стає невід'ємною частиною цього Договору;

- надавати рекламні послуги у повній відповідності із Програмою, дотримуючись встановлених нею порядку та умов надання рекламних послуг;

- на вимогу Рекламодавця знайомити його з ходом надання рекламних послуг шляхом _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ _ ;

2.4. Права Рекламіста:

- отримувати від Рекламодавця необхідну інформацію про товари (роботи, послуги);

- отримати від Рекламодавця оплату за надання рекламних послуг.

3. ОПЛАТА РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ

3.1. Рекламодавець за надання рекламних послуг сплачує Рекламістові _ _ _ _ _ _ _ _ грн. шляхом _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ _ _ .

4. ДІЯ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і його скріплення печатками Сторін.

4.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 4.1 цього Договору та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного в Україні законодавства.

5.2. Рекламіст не несе відповідальності за фактичну якість рекламованих товарів (робіт, послуг).

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.2. На момент укладення цього Договору Рекламіст є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

6.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

6.4. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

6.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

6.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

6.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

6.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

Місцезнаходження і реквізити сторін, підписи та печатки